Umkhandlu

Abahwebi basola izisebenzi zikaMasipala ngezindawo zokudayisa

nguCEBO BUTHELEZI

ABAHWEBI baseThekwini bakhomba ngenjumbane abanye babasebenzi kuMasipala weTheku ngokuba nesandla ekudayisweni  kwezindawo zokuhweba maphakathi nedolobha.

Ngemuva kophenyo lweBAYEDE nochungechunge lwemibiko mayelana nezinkinga ezikhungethe abahwebi kuleli dolobha,  kuze kwafinyelela ekutheni abahwebi baphumele obala ngokutshela elaboHlanga nangezinye izinto ebezingaziwa.

Phakathi kwezinye zezinto abahwebi abakhala ngazo ukukhokhiswa imali yamaphemithi abangazi ukuthi ibasiza ngani njengoba beshoda ngezindawo ezisesimweni esikahle  zokuhwebela, beshodelwa izindawo zokubeka impahla yabo uma sebeqedile okosuku, kube ukungaqini kwezokuphepha njengoba izinswelaboya zintshontsha izimpahla zabo kanye nokushaqwa kwezimpahla ngamaphoyisa kaMasipala.

Abahwebi bathi abanye abasebenzi bakaMasipala weTheku banezindawo zokuhwebela abakhokhisa ngazo irenti kulabo abasuke behwebela khona bephinde besolakale ngokuba namaphemithi benikeze abantu ukuthi bayohwebela kulezo zindawo ezingaphansi kwamagama abo ngenhloso yokubakhokhisa.

Ezinye izinsolo zikhomba ukuthi kukhona abasebenzi boMkhandlu abanesandla ekudayisweni kwezindawo zokuhwebela ngokungekho emthethweni bese kunikezwa umyalelo amaphoyisa oMkhandlu ukuthi awangabalokothi abasuse labo bantu abasuke behwebela kulezi zindawo zabasebenzi boMkhandlu.

Omunye wabadayisi ocele ukungadalulwa utshele elaboHlanga ukuthi kunabantu abaningi abarenta kubasebenzi bakaMasipala abanezimvume  bakhokhise abantu ukuthi barente ngaphansi kwabo. “Buningi ubugebengu obenzeka kulama tafula. Abanye badayisela abasebenzi bakaMasipala. Kunogogo oneminyaka efanele ukuba usehola impesheni, unetafula, walandwa isikhulu esiphezulu kuMasipala ukuba ezodayisa kube sengathi uzidayisela yena kanti usebenzela lesi sikhulu esiphezulu. Siyesaba ukubika ngalezi zinto ngoba vele bayazana ngaphakathi futhi uzothola usumpimpeka nempilo yakho ibe sengcupheni,” kuchaza lo mhwebi.

Omunye naye ocele ukungadalulwa ngenxa yokusabela impilo yakhe uthe: “Sekukaningi ngisatshiswa kuthiwa ngizobulawa, kuthiwa angihlukane nokukhuluma izinto ezithinta uMasipala nabasebenzi bakhona. Kuhlale kufika amaphoyisa kaMasipala njalo etafuleni lami ezongifuna iphemithi ngiwanikeze. Ngelinye ilanga ngaze ngalwa nalo (iphoyisa) ngoba lafika selingidelela likhombisa ukuthi lithunyelwe kimi, lingisola ngokuthi ngidayisela umuntu waseGoli izimpahla etafuleni lami. Ngathi uma ngilibuza ukuthi lithunywe ngubani futhi likuthathaphi lokho lahluleka ngabe sengiliphosa isibhakela ngoba belihlale lifika nsuku zonke kimi lizongihlukumeza ngizozizamela isinkwa sezingane zami.”

Okhulumela uMasipala uNks  uTozi Mthethwa uzishaye indiva izinsolo ezibekwa ngabahwebi ngabasebenzi bakaMasipala mayelana nokudayiswa kwezindawo nokusetshenziswa kwamaphemithi.

“Amaphemithi anikezwa abahwebi abasafufusa kuphela. Ngokwenqubomgomo elawula ukukhishwa kwezimvume zokuhweba umuntu uthola imvume eyodwa, awanikezelwa umuntu osebenzayo, mayelana nalezi zinsolo ezingenhla makubikwe eMnyangweni wakwaCity Integrity and Investigations.

Amaphoyisa kaMasipala aqinisekisa ukuba wonke umhwebi usebenza ngendlela elandela inqubomgomo elawula ukuhweba aqinisekise ukuthi odayisayo unayo imvume nokuthi usebenzela endaweni aklanyelwe yona ngazozonke izithathi futhi nemvume ayiphelelwe yisikhathi. Lokhu kusiza ekuqedeni isiminyaminya endaweni yokuhamba, ngakho amaphoyisa kumele awenze umsebenzi wawo ngale kokwenzelela.

Uqhube wathi udaba lwesiphathimandla esisolwayo masibikwe eMnyangweni wakwaCity Integrity and Investigations.

“Amakomiti nezinhlangano zabadayisi ezimele abahwebi abafufusayo, konke kukhethwa yibo abahwebi ukuba babamele ezingxoxweni eziphathelene nokuthuthukisa ingqalasizinda noma izindaba ezimayelana nokuhweba edolobheni. Umsebenzi wawo la maKomidi ukuxhumanisa abahwebi abasebenza edolobheni noMasipala, ngakho uMasipala akakwazi ukuwaqeda bungalethiwe ubufakazi bokuthi aqola abantu imali, siyoncoma ukuba abanobufakazi babulethe ngaphambili okuzosilekelela ekuwaqedeni la makomidi mbumbulu,” kusho uMthethwa.

Show More

Related Articles

Close