Umlando Wethu

AbakwaNtuli nezimpi zikaDingane ezaliwa emandulo

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

Ekunqotshweni kukaDingane eMaqonqo, mhla zingama-30 kuMasingana ngowe-1840, uBhibhi wabulawa ngamabutho kaMpande eduze kwaseMaqonqo. Wabaleka noNduvana umfowabo omelamayo baze bafika entatshananeni encane ecijile okuthiwa uVe lapho kwakunezihlahla zeminga khona uNduvana kaSompisi wayeliqhawe elikhulu naye:

uMafiyafiyal uMamb’ eyakh’ izindlu; uQhuzu ngasigodo; uMnyakanya weduka naMaphela (ibutho likaZwide). Ugez’ eladl’ eliny’ igeze (umuntu omuhle, naye wabemuhle); Uba wadi’ uNomahlanjana ezalwa uZwide,  Emva kwaseSikhwishini (umuzi kaZwide). uMathond’ onjengoMathondo kaTayi; uNgomela ziya kwaBulawayo, uMandumane wezintaba (isigaba sebutho lama Wombe), Ungafa Nduvana izwe lizakufa… Ungabuya Nduvana izwe liyawubuya; uMagutshwa  laph’ angafa khona. (umahlatshwa)

Kulapho bafike bacasha khona odongeni lomfudlana. Impi yabafica yababulalela khona lapho. UNduvana ibutho lakhe kwakuliWombe. Elinye iqhawe elazalwa nguSompisi nguNtintinti, owayenezibongo ezifanana nezeNgonyama uShaka esekwaMthethwa ezithi: uZulu ladum’ obala, Lapha kungemunga kungemtholo. uMxhwele kawudabuki yimikhonto (inhliziyo); uNoziyunguza wawoNdlela (olunguza abone, umfowabo). Impukan’ ezibindibindi, uMzwazwa ozula kwaGqokli (intaba lapho kwalwa khona uZulu noNdwandwe, umzwazwa amanqe adla okufile).

Indlalifa kaNduvana nguMsuduka. Wayeyinceku yokuphatha ukudla ngesikhathi seSilo uMpande kwaNodwengu: uNswani bhula nganti zemkhonto, uBila, onjengoMabila wakoJobe, (Sithole) uSimahla esihle sawo Mshukula. (udadewabo wagana uMpeyana) uBilibana owadl’ omunye, uMamba zidla zimbili. Emuva komuzi eSamukwini. (umuzi kaNdevana)

Enye indodana kaNduvana uSoshangana nayo yayiliqhawe elikhulu kwaZulu. Wayeyinduna enkulu yebutho uMkhingoma. Wayemfishane kodwa egwaza abafo ngobuqhawe uma isitholene phezulu: uMaziyana odl’ abantu, u Vuvula kwabade, Mfishane ongubo zinyathelwayo. uThwayis’ umunt’ ujojo (uthi lomkhonto) uMagwaza ngangobe. uDonga lumangele, iNjakazana elind’ amagula oka Vongoyi kaManqondo, udlaw’ olubamb’ abamhlophe, Enhla kwaSogweni (umuzi kaGodide)

Udibi lukaMsuduka kwakunguMangati kaGodide.  UBhibhi wabulawelwa ukuthi wabe kade eyintandokazi kaSenzangakhona ngakhoke engabambisene namanye amakhosikazi. NguMqundane owakhipha izwi lokuthi uBhibhi abulawe. ISilo uMpande saphatheka kabi ngokubulawa kukaBhibhi sathi ulwazi lwakhe lwaluzosiza kakhulu esigodlweni mayelana nendlela yokuziphatha koNdlunkulu. Naso iSilo uMpande intandokazi yaso kwakunguNomantshali kaSigulana Mbhele khona eLenge. Naye wabulawa yimpi ngemuva kwempi yaseNdondakusuka. Wayengunina kaMthonga.

Ngaphandle kukaSigujana uBhibhi wazala uNomzinhlanga luNomqotho owagana iNkosi uMlandela kaMmbiya Mthethwa. Yena wazala uSokwetshatha owaba yinkosi yakwaMthethwa ngemuva kokufa kukaMlandela. Lokho kwadala ubuhlobo obukhulu phakathi kwendlunkulu kaZulu nesizwe sakwaMthethwa.

UGodide kaNdlela

UNdlela washiya indlalifa yakhe uGodide. Wayekade engenye yezinceku zikaDingane eMgungundlovu. Ngakho-ke empini yaseMaqonqo mhla zingama-30 kuMasingana we-1840, walwa ngasohlangothini lweNgonyama uDingane. Ekupheleni kwempi wabuyela ngakuMpande owabe seyiNgonyama entsha yamaZulu. UMpande wabaphatha kahle abantwana bakaNdlela wanikeza uGodide izinkomo ezingama-250. Ngemuva kwalokho wabela nabanye abantwana bakaNdlela izinkomo ethi kudingeka bakhule kahle. Ezinye izinkomo wazinikeza izingane zikaNduvana wazabela imizi. Indlalifa yakhe uMbangayiya  wadubuleka ngengozi esesihlahleni kuzingelwa. Wayezalwa okaManqondo.

Ngakho-ke uGodide wayeyisikhulu ibutho lakhe kuyiZinyosi. Ngesikhathi sikaMpande noCetshwayo eyinduna yebutho iMpunga: uMadub’ adl’ amaBhunu! uMkhanananda utinyelela kubafo, uZilimana zikaNdlela. Abathe zisemuva, kanti ziphambili. uZama ngenhliziyo amandl’ engenawo. uHlabana ngokaBakhona, (induna kaNdlela) uBakhona kaKhwehle. (wakwaButhelezi) uSikhumba esahlul’ abasongi. Sahlul’ uNtenjane ezalwa uMdladla, Sahl’ uNobhula ezalwa emaNkwanyaneni, Sahlul’ uManxiwana ezalwa emaNkwanyaneni. (izelamani izinduna zikaNduvana) Sahlul’ uPhakade ezalwa uNdlela.

Umuzi wakhe omkhulu kwakusoGweni eduze kwaseMacala eNkandla. Walwa ngobuqhawe empini yaseSandlwana. Wabe ngesinye sezikhulu ezahlangabeza uCetshwayo ebuyiswa ekudingisweni mhla zingama-29 kuMasingana we-1883. Wayemdibi nezinye izikhulu kwakhiwa isigodlo sasoNdini kabusha ngawo lowo nyaka. Wayekhona ngoNtulikazi zingama-21, 1883 mhla uZibhebhu esekelwe ngamaNgisi ehlasela oNdini ezoqotha imbokodo nesisekelo. Kulapho-ke naye uGodide nomfowabo uNhlukuziso basala khona.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close