Umlando Wethu

AbakwaZondi bazigxilisa maphakathi nelikaZulu

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

UMzimba wazala uMhlola owabekwa njengeNkosi yakwaZondi mhla zingama-28 kuMasingana ngowe-1904. Izindawo ayeyinkosi kuzo zinabantu ayebahola yilezi ezazikulezi zifunda: ePietermaritzburg, eNew Hanover, eMvoti, eLion’s River naseMpendle. Intela yezindlu eyayikhokhwa yisizwe sikaMhlola yayiphuma kule mizi nezindlu. EMarizbheki imizi yayiyi-135 inezindlu ezingama-769 zonke ezazisabelweni. Imizi eyayisemapulazini ngaphansi kukaMhlola yayili-105 inezindlu ezili-198. ENew Hanover imizi yayili-131 izindlu zingama-348 zonke ezazisemapulazini. EMvoti imizi eyayisabelweni yayili-16 izindlu zayo zingama-65. Leyo mizi eyayisemapulazini khona eMvoti yayingama-65 izindlu zayo zili-157. ELion’s River yonke imizi eyayingaphansi kweNkosi uMhlola yayisemapulazini ili-197 izindlu zona zingama-443. Imizi eyayiseMpendle ngaphansi kweNkosi uMhlola isemapulazini yayili-12 izindlu zayo zingama-34. Sezizonke izindlu ezazisesabelweni zazingama-834 imizi yazo ili-151. Yonke imizi eyayisemapulazini yayingama-510 izindlu ziyi-1180. Ngakho-ke yonke imizi eyayingaphansi kukaMhlola yayingama-661 izindlu ezithelelwayo ngowe-1915 yazi-2014. Yena uMhlola wayenemizi emine yonke yakhe esabelweni. UMhlola wayephinde abeyinkosi yakwaZondi eNadi. Mhla zizi-4 kuNcwaba ngowe-1920, uMhlola wabonana noKhomishane oMkhulu ngenhloso yokucela imvume yokwenza umgidi ngenhloso yokuthola izimali zokusiza abafelokazi nezintandane, zalabo abafa ngeMpi Yomhlaba Yokuqala.

EGreytown lapho izindlu zazili-lll imizi ingama-24. Emapulazini imizi eGreytown yayingama-63 izindlu ziyi-156. Indlu yesibili yileyo eseduze kwalapho sekuyidolobha lasePietermaritzburg entatshaneni iMbubu (Zwartkop) kaLaduma kaTeteleku kaNobanda kaNgwane kaMpumuza kaMakhwetha. “uMpumuz’ abantu amaphika.” uNomatshitshi, udlakalukhulu! uPhezisa wengwe, Oze namashoha ezinkomo zakwaWelwako. uMboni wamagwal’ ukunyelela, Kanti uyena gwal’ elikhulu. Inkosi uMpumuza yayinamadodana ayengamaqhawe. Enye indodana kaMpumuza nguNontshiza. UNontsheza kaJama! uMkhokhobi ngankomo, uMavul’ abuy’ avale kwaThangakazi. UMlunguzi wezingoje, Ungaziyeka ziyalunguzelana.

UNgwane ungenye yamadodana kaMpumuza. Naye kuyavela ezibongweni zakhe ukuthi wayeliqhawe esizweni sakwaZondi nxa imbongi yakhe ithi: UNomatshitshi, uDlakalakhulu! uPhezisa wengwe. Oze namashoba ezinkomo zakwaWelwakho (wayengowesizwe hhayi esikaLaduma. Uyise kwakunguSigwayi kaNomanzi), uMboni wamagwala ukunyelela, Kanti uyena gwal’ elikhulu. Indlalifa kaNgwane nguNobanda. uNobanda ngomsasane, isihlahla esiband’ amagwala, uGxubhuza ngeshoba, Umkhumbi wolwandle (wayesebenzela uWohlo eThekwini). Enye yamadodana kaNgwane kwakunguXesibe. uNobhulangodo! Inkonyan’ encane kaMjebelu ephaphathekayo, Yakhwela phezu kwendlu, Bath’ ibang’ umhlola. Inkonjane ebuwaba busegilweni, Eziny’ izinkonjane zinobuwaba busephikweni, Isilo esivuk’ enqabeni esiholweni. Sabonwa uNgoza, umntakaMkhubukeli, Wasibona njalo ngoba sidl’ amadoda, Ngoba kwabo akusavalwa, Kuvalwa ngamakhand’ amadoda. UMnqandi wezindwendwe eziza kuye, Ngob’ enqand’ uShaka umnta kaSenzangakhona, Uze nezinduna zakwaZulu, Abe umoya abuye nazo. Weza nezikaMdluli, umnta kaNomandla’ uQhawe eladl’ iqhawe, Uye kwaZondi, Wabuya nezinkomo, wazihekel’ KwazikaNgudu kaMaphiliphili.

Inkosana kaNobanda nguTeteleku. Isigoloz’ esimehl’ angole (afana nawebhubesi. Ingole yibhubesi), Esibhek’ umuntu ingasimjamele, Isilo esimabhadu (sangalwa nezinduna zaseMgungundlovu zikaSomtsewu), Ingabe simabhadubhadu nje sasishiswa yini? (hangulwa zinduna zikaShepstone). Ngabe simabhadubhadu nje sasishiswa yini? Siwele ngomnyam’ eSandlwane (ngowe- 1879 engakubelungu ), Kanti sizonda imizi yakaSihayo, umnta kaXhongo, Uye ngomnyama eSandlwane, Wabuya ngonmyama, njengomfimdisi, Inkankane lakithi likhal’ eNhlazuka (intaba enhla noMsunduzana). Kwathuk’ amadoda (uTeteleku waxabana noMzimba kaDibinyika kwaliwa ngemikhonto. Kwaba udaba olukhulu olwaxazululwa uSomtsewu). Ngiyamesab’ uTeteleku, Udel’ izinkomo watheng’ amadoda, Wathi khon’ amadod’ ezongihlabanela.

USik’ izihlangu ezibili, Wasik’ esobukhosi, wasik’ esobuduna, Wasik’ esamakhosi. Wath’ amakhosi azonginyakamela, Wathath’ esobuduna, wathi khon’ amakhos’ ezongihlekisa. Abe umsongi wensimba ayibek’ ebusweni, Abe usigwinya mkhonto nothi lwawo, Uzungez’ indlu njengomnyama, Kanti isandla sibe zikazikane. Ngokuyoxhawula kaMshweshwe, umntakaMkhashana, uMahlukanisi wezinkunzi ezimbili, Eny’ imnyama enye imhlophe. Obonwe uLudiyo umnta kaMshweshwe, Wabonwa uMambo kaMshweshwe, Wamkhethela ngabaphak’ umsubelo, Abamtshel’ indaba way’ ehawini. Obon’ izinkomo zamaHlubi, wakhala izinyembezi, Kwavela oNongqayi. Bathi awuhlale phansi, awukabikwa, uMqung’ wemifula, Obequng’ iNcibidwana. Wayiqunga ngegazi, Kuba ngezansi nje, kayisaphuzwa, Kuba yesatshwa kub’ iqungwe ngegazi enhla, uMbuyisi wabafazi emgedeni (bamaHlubi ngemuva kowe-1879). Weza nezintombi zasemgedeni, uTeteleku ngiyamesaba, Ngimfanisa nomdlambila, Won’ ohlal’ esixhotsheni.

Abezondekla inkomazana elangazana, KwezikaManyosi kaSigohe, Uwel’ eSandlwane, Kanti uwel’ eSandlwana njalo, usondelel’ ukuyodlul’ emaKhandeni. KwaNodwengu nasoLundini, uMamvuzo (Cetshwayo) kasamfimyani, Uyadlul’ uy’ ezinqabeni, Uza namadoda ewabolis’ Abe inkomo ikhale kanfani eMbongoveni. Weza nendoda eMantshalini, Kwaye kwazond’ uLiba induna yakhe, Khona ngaphakathi eNsangimangele.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Tags
Show More

Related Articles

Close