Umlando Wethu

Abesendo likaNxumalo ekhohlo

UNxumalo wazala uGasa, uGasa wazala uMkhatshwa okunguyena abakwaNxumalo abamgqamisayo ezithakazelweni zabo.

6
UMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe owayenguNdunankulu weSILO uDinuzulu

Langa!

Nxumalo!

Gasa!

Mkhatshwa!

Manukuza!

Zikode!

Soshangane!

Mzila noMawewe!

Ngungunyana/Mdungazwe!

UMkhatshwa wazala uManukuza, uManukuza wazala uZikode, uZikode wazala uSoshangane, uSoshangane wazala uMzila noMawewe. Intombazane eyayelama uMzila nguTomholo okwakufungwa ngaye. UMzila wazala uNgungunyana elinye igama lakhe okwakunguMdungangazwe. Indlunkulu neKhohlo: abakwaNdwandwe nabakwaNxumalo, babezwana kunokuxhumana okuhle phakathi kwezindalifa zabo kodwa kuthe sekubusa uZwide Ndwandwe kwabakhona ubudlabha ekuxhumaneni okwenza ukuthi lezi zindlu ziqhelelane. Esithenjini ngaso sonke isikhathi kuye kube nokuxhumana phakathi kwenkosana yaseKhohlo neyaseNdlunkulun ukuze kubanjiswane kahle. UZwide wehluleka ukwenza lokhu wagcina ebulele uMalusi. Unina kaZwide uNtombazi umuzi wakhe owawungaseThokazi wayengumthakathi.

AbakwaNxumalo kwabona behlukene izigaba eziningi. UMalusi owabulawa yiNkosi uZwide yena wayenguNxumalo wasePhiseni. Igama lakhe liyaqhamuka ezibongweni zikaZwide. Esinye isigaba sabakwaNxumalo ngesabakwaManqele ngaseNingizimu yakwaNongoma lapho iKhomishane kaMitchell eyayiklama imingcele yezwe ngoNcwaba 1891 yasikela khona uZuya kaMahloko Manqele indawo ayezoyibusa. Leyo ngxenye ingeyesigaba sabakwaNxumalo. AbakwaNxumalo bebengaganwa kwaManqele nakwaMaphisa, emaPhiseni ngoba bayizihlobo zegazi.

Ukuthutha kukaSoshangane eTshaneni

Ngemuva kwempi kaZwide neSilo uShaka, uSoshangane wabaleka waphikelela enyakatho lapho amaZulu ayeqhamuke khona kusukwa enkabazwe yezwekazi

i-Afrika, eJuba. Wagcina ebeyinkosi yezwe elikhulu phakathi neMozambique aliqamba ngokuthi kukwaGasa, ukhokho wakhe, okuzihasho zakhe zithi: “uGas’omnyama ogasel’abafazi namadoda.” Wayehashwa kanje uma egiya. USoshangane wasuka kwaZulu nabalandeli bakhe abaningi wedlula lapho sekuyindawo yesizwe sakwaMngomezulu khona.

Laba babengabakwaLubelo kaZondiwe kaDlakadla kaMalinga kaMaJu kaMdluli kaMngomezulu. ULubelo wayezalwe nguZondiwe emzalela uMsuduka umfowabo. Abantu abaningi ababephikelela eNyakatho naseNingizimu Afrika babedlula esizweni sakwaMngomezulu. Singabala uZwangendaba Jele, noNxaba kaMbekane Vundla owayebaleke esuka ngakwaMsane eMtubatuba.

USoshangane wagcina efike ngasesiyalwini soMtembe. Lelizwe laligcwele abantu besizwe sakwaTembe esasaziwa ngokuthi ngesamaThonga. Wona amaThonga ayedabuke kumaSwazi. AmaSwazi avela esendeni likaMnguni kaNtu. Ngemuva kwalokho uSoshangane wahlangana nabahlaseli bamaNgisi eChwebeni lakwaMabhudu [Maputo].

Kwagcina kubanjanwe ngezihluthu nawo ngemuva kokuba lawo maNgisi edwebe isithombe sakhe ukuze amhlasele kalula angenzi iphutha. Ngakho-ke wagadla kuqala uSoshangane wawahlasela ebusuku. Yanqotshwa ekaSoshangane kwazise eyamaNgisi yayigabe ngezibhamu kanti ekaSoshangane yayilwa ngemikhonto, amawisa namahawu.

Kodwa uSoshangane yena wasinda empini wagcina ebenobudlelwano obuhle nezizwe zamaNhlwenga/amaThonga. Indawo kaSoshangane yanda yaze yayombandakanya eyayiphakathi kwakwaMadolo naseNkomazi, wagcina ephikelele ngasemfuleni iLimpopo.

Ikhono likaSoshangane

Ukwanda kwesizwe sikaSoshangane esasizinze kwaGasa, kwadalwa yikhono lakhe lokuphatha kahle abantu ayebabusa. Ngakho-ke amaZulu amaningi ayesuka kwaZulu aphikelele enyakatho. Amanye alawo maZulu akha eMalawi, amanye akha khona endaweni eyayingaphansi kukaSoshangane. Kuthe uma kuliwa kwaMthethwa kubangwa ubukhosi, uSomveli inkosana kaDingiswayo nabalandeli bakhe naye woyozinza khona kwaSoshangane ngemuva kokuba iLembe lincome ukuthi uMmbiva kaShangana abeyinkosi yakwaMthethwa eyayizolandela uDingiswayo. Ngenkathi akhe lapho uSomveli wazala inkosana yakhe uStimela.

Yena wazama ukubuya kwaMthethwa ayothatha isikhundla sakhe ngoNhlangulana 1881. Iningi labantu bakwaMthethwa lamemukela ngezandla ezimhlophe kwakhishwa izinkomo ziyokwethulwa kuye, kwazise lalazi ukuthi uMlandela kaMmbiya owayebusa wayengazalwa eNdlunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi uMbuso wamaNgisi uMlandela wabe usumqoke njengomunye wabaholi beziqinti eziyi 13, wahlomisa amabutho kaJohn Dunn, Zibhebhu Zulu noMgitshwa Biyela ukuba bahlasele uSitimela. Wehlulwa kanjalo-ke ubukhosi bahlala busendlini encane kaShangana.

Isizinda saMaqhawe

Indawo yakwaGasa eyayibuswa nguSoshangane yagcina inabalandeli abaningi ababeqhamuka kwaZulu kwazise abanye babo bafika kule ndawo ngemuva kokunqotshwa kukaSikhunyana kaZwide yiNgonyama uShaka. Ngakho-ke ekugcineni yonke indawo eyayisuka eMfuleni iZambezi ize iyovinjwa yiChweba lakwaMabhudu [Maputo], yabizwa ngomuzi wakwaGasa.

Kuthe sekulwelwa inkululeko yabantu abamnyama ukuba bakhululeke ekucindezelweni ngamaPutukezi, iningi labaholi benhlangano iFrelimo eyayisekhaleni ekulweleni ukukhululwa kwabantu, abaholi bayo abaningi baqhamuka kwaGasa.

Singabala umholi wokuqala uDkt Eduardo Mondlane. Siphinde sibale uSamora Machel noJoachim Chissano bonke ababeqhamuka kwaGasa. Ngakho-ke ukulwa kukaNgungunyana nokudingiswa kwakhe ngamaPutukezi kwafaka ugqozi wokuba anqotshwe amaPutukezi eMozambique.

Umbango wesikhundla soBukhosi bakwaGasa

Ngemuva kokushona kukaSoshangane owayehlonishwa futhi enamandla kwaGasa namaphethelo, kwaqubuka umbango wesikhundla sobukhosi phakathi kwamadodana akhe amabili uMzila noMawewe. UMzila wayeyindodana yokuqala yesizinda, inzalamuzi. UMawewe wayezalwa yinkosikazi yendlu enkulu. UMzila wayexabene nabafazi bakhe uSoshangane esaphila, wagcina edingiselwe kwaMantshi eLimpopo ngasemfudlaneni iThabe ongenela oBhalule [Olifants River].

lngxabano phakathi kukaMzila noMawewe yafinyelela ezindlebeni zamaPutukezi aqala ukugxambukela ebheka ukuthi ngubani owayebuthakathaka phakathi kukaMzila noMawewe ukuze amxhase ngezibhamu agcine esemsebenzisa ukunqoba izwe. Agcina enqume ukunikeza uMzila izibhamu esethole ulwazi lokuthi uMawewe wayengawafuni nakuwabona amaPutukezi kwaGasa.

Ukubusa kukaMzila kaSoshangane

Ngesikhathi sokubusa kwakhe abantu base bephuza ngisho ugologo kwayena owayewuphuza uthengwa kumaPutukezi khona eMozambique. UMzila wayesawagcina amasiko akwaZulu ethunge ngisho isicoco ekhanda njengoba kwakwenziwa kwaZulu lapho uyise asuka khona. Indawo yakwaGasa yayibaluleke kwaZulu ngokuba nezikhumba eziningi zezilwanyana izikhumba zazo amaZulu ayehloba ngazo, enza ngazo imigobo yamahawu nayo yonke imvunulo yawo. Lezi zilwanyana ezinye zazo kwakuyizinkawu, ububhibhi, amaqaqa, izingwe nezimvu zamanzi. AbakwaGasa babenekhono lokuzicupha. Lezi zikhumba zazishukwa kahle zibhincwe ngamabutho uma kusinwa. Ezezinkawu zazisikwa kahle zilengiswe emaceleni obuso emiqheleni eboshwa emakhanda. Izikhumba zezingwe nezamaqaqa zona zazisikwa zenziwe imiqhele yamaqhawe eboshwa emakhanda. Izinzipho zamabhubesi nezingwe zazigqokwa njengemiqhele ngamakhosi.

Eminye imihlobiso eyayilandwa kwaGasa nakwaMabhudu kwaku yizinhlobonhlobo zobuhlalu, izinkezo ezomile okwakuzokhiwa ngazo amanzi, amaqhaga omile okwakukhandwa ngawo amagula amasi, obhasikidi ababenziwa ngotshani kuphathwe ngabo ukudla.

Okunye okwakubaluleke kakhulu ngesikhathi uMbuso wamaNgisi usuzohlasela oweSilo uCetshwayo ukutholakala kwezinhlamvu zezibhamu nezibhamu ezazithengwa kumaPutukezi kwaNdinisa [De la Goa Bay] ngabakwaGasa. Okunye okwakutholakala amakapisi nomthofi.

Izithunywa zeziNgonyama zakwaZulu kusukela kuShaka kuze kuyofika kuCetshwayo zazihamba ebusika ziphikelele kwaGasa zize zibuye ehlobo. Izwe lakwaGasa lalingena zifo lishaya umoya abantu abasuka kwaZulu bethanda ukuyokwakha khona.

Ngakho-ke izikhumba zemvunulo yokuhloba, ubuhlalu, izibhamu, izimpaphe nokunye esesikubalile kwakutholakala kwaGasa nakwaMabhudu kubantu bakwaNoziyingili Tembe. UNoziyingili wayekhonze kwaZulu. Zonke izithunywa ezazithwele izimpahla zeziNgonyama zazihlaba inkomo yonke indawo lapho zazilala khona. Inyongo yenkomo zazichela ngayo izimpahla zeNgonyama.

Isiphetho

Isizwe sakwaNdwandwe nesakwaNxumalo sabamba iqhaza elikhulu ekwakhiweni kukaZulu. UKunqotshwakukaZwide nokuyofela eZindololwane ngakwaKhambula akuwuqedanga umliba wendlu. USomaphunga nenzalo yakhe badala ubuhlobo nendlunkulu kaZulu. OMankulumana noHuqeni babengabantu abakhulu ngesikhathi seSilo uDinuzulu.

Ukuyokwakha kwaGasa kukaSoshangane kwasakaza uZulu wazinza endaweni enkulu hhayi kwaZulu kuphela.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

1 thought on “Abesendo likaNxumalo ekhohlo”

  1. Kangivumelani nakho uMlobi akubhale lapha. Okwakuqala uma sibheka ukuzalana kwabo, uLanga (Mkhatshwa) wazala uZwide eNdlunkulu wazala uGasa (Zikode)eKhohlo. lndlu yaseKhohlo yangcina isaziwa noma ibizwa ngokuthi ngeyakoNxumalo, besekuthi indlunkulu okuzalwa khona uZwide yaqhubeka ibizwa eyakoNdwandwe. Okwesibili uSoshangane igama lakhe lokuzalwa nguManukuza besekuthi uGasa yena elinye igama lakhe nguZikode njalo babembiza Ndindane. Okwesithathu uGasa wazala uManukuza (Soshangane/Nxumalo) noMhlabawadabuka (Kwamulanyika/Lubimbi).

Close