Umlando Wethu

Abesizwe sakwaHlabisa nokufika koMntwana uMpande

nguJABULANI MAPHALALA

Ngcobo! Nqina kaNgono! Ngotsha. Mposwa! Wolizibi! Somfula! Mbopha! Mthumbu!

Abantu besizwe sakwaHlabisa abadabuka kwabakwaNgcobo nabehlukaniswa benziwa izingxenye ezimbili ngonyaka we-1891 ngegunya leKhomishana kaMbusi uC.B. Mitchell. Banomlando omude kakhulu. Ingxenye yendawo eyanikezwa abalandeli bakaSomfula Hlabisa ngowe-1891 yayibandakanya izintatshana iGangatha neMpembeni. Ingxenye yendawo eyanikezwa abalandeli bakaMthumbu Hlabisa yona yayibandakanya ungongoma lwezintatshana amaBunda naMaseme.

Ngenxa yokuthi umuzi kaMthumbu, eMaphinde wawuseduze kwentatshana iGangatha leyo ngxenye yafakwa ngaphansi kwendawo ayeyihola. Uma umuntu esesikhaleni esihlanganisa izintatshana zeMpembeni naMaseme, wayeyibuka kahle yonke indawo okugeleza kuyo umfula iHluhluwe naleyo esenyakatho yayo ngokuyela eMtheku [False Bay]. Yona yabe inezintatshana ezimakhelekethe ezingaphakeme nezimile izihlahla zeminga. Umuntu uphinde abuke ungongoma lwezintatshana aMagwanxa zona ezimfushane, nezinezintatshana ezicijile. Enye yalezi zintatshana zeMagwanxa yabe isetshenziswe njengesikhonkwane [Beacon 30] yiKhomishana kaFannin ngonyaka we-1883 ekubuyisweni kweNgonyama uCetshwayo ekudingisweni.

AbakwaNgcobo babeyisizwe esikhulu seNkosi uMapholoba kaVumezitha bakhe eNtumeni eShowe. Ingxenye eyagcina ibizwe ngokuthi inguHlabisa yabe yakhe eNembe eMandeni iholwa nguNqina kaNgono. Waxabana nenkosi yakhe uTayi waseMalangeni wengxenye yabakwaNgcobo. Ngakho-ke uNqina wathutha wayokwakha umuzi wakhe kwenye indawo. Wakha isikhashana eduze komfudlana iSilambo eduze kwaseSiweni samaNqe lapho sekuyindawo yabakwaNtuli nokulapho amanxiwa kaGala kaNodade Biyela ekhona. Ngemuva kwalokho uNqina wathutha wayokwakha ngaseMabedlana eMahlabathini kwaZulu kusabusa iNgonyama uNdaba kaPhunga.

UNqina wayenemihlambi yezinkomo iningi lazo kwakuyizinkomo ezimhlophe. Ngenxa yokuthi babengabakhandi bensimbi becebile uNqina wayephana kakhulu futhi ehlabisa bonke abantu ababevakashela emzini wakhe. Kungaleso sizathu iNgonyama uNdaba yathi umuzi kaNqina kwakukwaHlabisa ngenxa yokuhlatshiswa kwabantu izinkomo nokuphana kwakhe. Kusukela ngaleso sikhathi abalandeli bakaNqina abaphindanga babizwa ngokuthi bangabaseMalangeni kwaNgcobo kodwa baba ngabakwaHlabisa kuze kube namuhla.

Kwathi uma iNgonyama uSenzangakhona isihlala eSihlalweni soBukhosi kwaZulu, uNgotsha kaNqina wakhushulelwa esikhundleni esiphezulu eBukhosini bakwaZulu. Waqala waba yinceku, wagcina esengumukhwe kaSenzangakhona. UNgotsha wayeganwe ngamakhosikazi amabili indlunkulu kunguDingase. Le ndlunkulu yamzalela amadodana amabili, uMposwa noWolizibi kanye nentombazane uSongiya. UWolizibi wazala uMbopha noMazipho, owayengesinye sezithunywa zeNgonyama uMpande kwaSoshangane nowagcina engabuyanga kodwa ekhethe ukwakha khona. KwaSoshangane nakwaMabhudu lapho zonke iZingonyama zakwaZulu kusukela kuShaka zazilanda khona izikhumba zezingwe, zamaqaqa, ububhibhi, nezinye izilwanyana ababekwazi ukuzicupha abaseMathongeni. KwaZulu izikhumba zazisetshenziselwa ukuhloba, imigobo yamahawu nezinjobo. Kwakulandwa namagula kuNoziyingili yiSilo uCetshwayo.

USongiya wayemuhle wagcina egane uSenzangakhona. Kwathi uma uSenzangakhona ebekwa eSihlalweni soBukhosi kwadingeka ukuthi siqiniswe ngemithi yizinyanga zakwaZulu. Wagcatshwa izinhlanga emzimbeni wabhixwa ngamafutha axutshwe nemithi engumsizi emzimbeni. Izinyanga zamyalela ukuthi athole intombi yakhe ayithandayo alale nayo. NguSongiya kaNgotsha  uSenzangakhona alala naye kwahlala isisu wakhulelwa wazala uMntwana uMpande. Uma iNgonyama iqiniswe ngaleyo mithi intombi elale nayo yayikhulelwa izale ingane yomfana. Ngakho-ke akumangazanga okwenzeka kuSongiya owazala uMpande.

Ingane eyayizelwe kanjalo kwakuthiwa ingumsizi ngoba iNgonyama ilale nonina ingazigezile izinhlanga. Leyo ngane kwakungadingekile ukuthi ibekwe eSihlalweni soBukhosi bakwaZulu ngoba kuthiwa ingumsizi. Ngakho-ke uMntwana uMpande owazalelwa eNqakavini/eMlambongwenya eduze komfudlana iMamba eNtumeni kwakwaziwa ukuthi ngeke aba yingonyama. Kwakuthi uma iZingonyama uShaka noDingane sezikhulelise izintombi zesigodlo zizedlulisele kuMntwana uMpande, abantwana abazalwayo babizwe ngaye. UMntwana uShonkweni wayezalwa nguDingane entombini yakwaCele. AbaNtwana oMbuyazwe noCetshwayo bezalwa nguShaka koMonase noNgqumbazi. Kungalesi sizathu sokuba ngumsizi uNozishada kaMaqhoboza Nzuza owathi nxa ebona uMntwana uMpande ewela uThukela nabalandeli bakhe esuka kwaMfemfe eGcotsheni ngokugqabuka kweGoda ngowe-1839, wema phezu koThukela wamemeza ethi: “noma ningawela kodwa abantu ngeke bavume ukubuswa ngumsizi.” Nokho ngemuva kwempi yaseMaqonqo ngoMasingana zingama-30 we-1840 uMpande alekelelwa kuyo ngamaBhunu ka-Andries Pretorius, wabekwa eSihlalweni soBukhosi wabusa ngempumelelo enkulu.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando waMakhosi Esifundazweni SakwaZulu, Umqulu 1. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close