Umlando Wethu

Amadodana kaNdlela alwa ngobuqotho eZingonyameni

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

AMANYE amadodana kaNdlela amaningi nawo ayengamaqhawe. Singabala kuwo, oMbandama, uNhlukuziso, uVungama, uNdabankulu, uGedlegedle noPhakade. UMbandama kaNdlela welama uGodide. Wayeyinduna yesigaba sesicamelo seSangqu/amaTshitshi. Wayengomunye wamaqhawe alwa ngobuqotho kuvikelwa iNgonyama uCetshwayo mhla igetshengwa ngamabutho kaZibhebhu oNdini mhla zingama-21 Ntulikazi we-1883. Walwa lapho wasala enkundleni: uNozaza weZulu! uGojisa izihlakaniphi! uMbumba onjengombemba wakuDlangezwa. UMhlaza oqamus’ izihlangu zeZigqoza (eNdondakusuka 1856) uHlabana beloyisa, Bethi uyofa nini?

UNhlukuziso kaNdlela naye wayeliqhawe. Wayeyinduna yebutho iNkonkoni yesigaba soThulwana. Naye wayekhona kuvikelwa iNgonyama uCetshwayo emabuthweni kaZibhebhu mhla zingama-21 kuNtulikazi ngowe-1883. Walwa wasala enkundleni kubhekenwe nezibhamu amaNgisi ayehlomise ngazo uZibhebhu.

UHhahha bhukwini! UNombengu wezikhotha! USishikisha samutsha kaKleza, (nxa egiya) uMkhuphuka eyithwele izinjojo, uSishikisha samutsha kaKleza (umuntu wasempini).

UVungama kaNdlela wayesebuthweni uMzwangwenya. Wayibamba ngasohlangathini loMntwana uCetshwayo eNdondakusuka. Kuleyo mpi eyayiphakwe nguCaptain James Walmsely (uMantshonga) ngasohlangothini lukaMbayazwe enabanye abelungu oF. Rathbone (Gqelebane), uJohn Dunn nabanye abaningi, ekaVungama yadla umhlanganiso.

UJi lwezintaba! UMlobokazi ogcagce kuMantshonga, (wabhekana naye ngezikhali) eNdondakusuka.

UMageth’ endaweni yomlungu (ukuhlala esikhundleni soMantshonga, uJohn Dunn nabanye) uSibukwa sa udadewabo, uMpangela.

UNdabankulu kaNdlela wayesebuthweni uThulwana elabuthwa ngesikhathi seNgonyama uMpande. Naye walwa ngakuCetshwayo eNdondakusuka mhla zimbili kuZibandlela we-1856. Wahlabana ezimpini.

UGebhuz’ izulu! uCamelis’ umunt’ eSundwini, (uMfongosi ngemuva kwaseNdondakusuka mhlazimbili kuZibandlela we-1856) uNgalo zadliwa zishungu zikaMuhle. (umlungu owayeseZigqozeni) uKhubalo onjengokaBhongo, (indoda yaseMakhabeleni) uMalambul’ odl’ ithole. uJiba bajibe. uMlunguzi wezingoje.

UGedlegedle kaNdlela naye ibutho wayesebuthweni uMzwangwenya. Wayeliqhawe.UMshishizelwa unganja! uCakaz’ olumadol’ ampofu, uNhlaba ngeKande yawoNomahinqa, (udadewabo) uNtendele zisuka ziwile, uMkhanuleni njengengqatha (lamasimba), uSehla njengejele-ingwe.

UPhakade kaNdlela wayesebuthweni uThulwana. Kwathi uma kubheduka iMpi Yentela Yemali Yamakhanda eNkandla wazimbandakanya nabashokobezi. Walwa kuleyo mpi wagcina esele enkundleni ngawo unyaka we-1906.

UGudugudu wesihlahla, inkom’ egcabazayo kaNdlela, uJoj ozalel’ iminga yonke, ubisi, umabulal’ ithunga (ngenxa yobuqhawe), uNondumo wezinqela.

Ngemuva kokufa kukaGodide isizwe saholwa nguMpumela kaNdlela ozala uMlokothwa owayeyimbongi enkulu yamaqhawe akwaNtshangase oSabomvana noMbonyaphansi kaMdlaka kaNcidi namanye amaqhawe akwaNtuli.

Enye yamadodana kaGodide nguMangati owayengomunye wabaholi bempi yeMali yeNtela yaMakhanda eNkandla ngowe-1906. Yena, iNkosi uBhambada Zondi, uMehlokazulu Ngobese noSigananda kaZokufa Shezi babengabaholi babashokobezi eNkandla: UNung’amaxaka, igeja likampendu, egeleni, ukubuya kakubalwa. Ungugunguqu izulu lamayolo, Elidl’ imizi yamamhuka.

Neyabashokobezi, izulu lezandla, (elokuhlabana), Lilethwe uDabulamanzi ezalwa uMpande.

Wathi alidle imizi yamambuka neyabashokobezi. Wathi alihambe liye le! (ezizweni zonke).

Nguyena owenza ukuthi iNgonyama uDinuzulu siboshwe ngokuba athi yena noBhambatha babonana naso esigodlweni sasoSuthu sathi mabalwe. Wayesaphila ngowe-1920 uMangati. UGodide waphinde wazala uMbangayiya, elinye iqhawe: uMshishizelwa unganja kaGodide, uNongalaz’ obomvu! (ngoba wayenge lakunengozi enkulu) uMkhon’ osangiwa amakhosazana akwaZulu, Omantongela. Mhla ehol’ uMgidlana esebulewe, uZulu kaMpande.

UMpand’ ehuka, uManz’ achith’ inyongo, uGamundana ofungwa iNgxohongo (umuzi kaGodide eKhohlo) uQond’ ovikel’ ekhanda, uPutshukazana wensimba (wayephunyula ehunzimeni) umgoboyiwa inkom’ ophondweni.

Uzinti kaNdlela

WayeliKhohlo likaNdlela kodwa naye eliqhawe elikhulu: uMabuya wawoNziyazi, uJundula. uMkhont’ oqund’ amanina.

EKhohlo uNdlela wazala uZinti, uZinti wazala uMavumengwana. Wayemnyama eyimpucule. Ngobude wayemude engaphezulu kwama 6ft. Wayengenye yezinduna zoThulwana uMavumengwana: uJi [wezintaba] uMayinga baze bathi pheza. iNjubisa-mxhwele. uMhabula ngweb’ (igazi lomunt esemgwazile) eSingeni kwaMashobana (intaba lapha agwaza khona ekaMzilikazi), uHabana bemloyisa. uGogo lukaNdlela (umuntu omude oqhothileyo) Oluqed’ abantwana bakaMlimose (unina kaGodide kaNdlela) uJi lukaNdlela.

Nguyena owayengomunye wabaholi bempi kaZulu eNyezane kubhekwene nabahlaseli bamaNgisi. Nasiya isizwe sakhe ngaseSiweni saManqe eduze koThukela eShowe. Kunesikole esikhulu sezingane esaqanjwa ngaye. Indlalifa yakhe kwakunguMfungelwa owahola isizwe uyise esehambile.

Abantu bakwaMbhele abangabakwaNtuli babamba iqhaza elikhulu ebukhosini beNdlunkulu kaZulu. Iqhaza likaSompisi laba yisisekelo esenza ukuba uNdlela agcine ebe yisikhulu nondunankulu sekubusa iSilo uDingane. Ngakho¬ke ezimpini eziningi amaqhawe akwaNtuli ayelwa ngobuqotho ohlangothini lweZingonyama zakwaZulu.

   Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Show More

Related Articles

Close