Umlando Wethu

AMahlokohloko aseMzumbe adabuka kwabakwaZondi

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

 

ISIZWE sakwaMadlala eMzumbe sidabuka kwesakwaZondi. Saxebuka sayozinza ngaseMkhambathini sathutha lapho sagcina sizinze phakathi koMzumbe noMzimkhulu ngaphansi kukaGaju inkosi yaso. Ngaphambi konyaka we-1852 isizwe sakwaMadlala ngaphansi kukaGodongwana sasihlala eMampondweni lapho sasithutheleke khona sisuka eMkhambathini. UGodwangwana wayezalwa uZamisa kaQoma kaNengu indlunkulu yeNkosi uSozabe. Ekhohlo uSozabe wazala indlalifa yak he uMajola yena owazala uNtshingana, uNtshingana wazala uGaju owazala uNdlovu.

UGodongwana wafela eMampondweni washiya umaMevana Phungula nendodakazi uKomboyi kungenazingane zabafana. Ngemuva kokushona kukaGodongwana uGaju wabekwa umndeni ukuthi abe yibambabukhosi endlini kaGodongwana yize wayengowendlu yaseKhoblo. NguGaju owahola isizwe waphikelela endaweni kaMbulazi (uR F Fynn), owanikeza indawo esizweni sakwaMadlala ukuthi sakhe kuyo, okuyindawo isizwe esisakhe kuyo.

Sekwakhiwe lapho umaMevana Phungula wathola ingane yomfana uMashaba emzaliswa uNongayiyana okungacaci ukuthi wayengowakwabani. Ngenxa yokuthi uNongayiyana wayengelona ilungu lomndeni wakwaMadlala ukuzalwa kukaMashaba kwakungasukeli esikweni lokungena okaMevana Phungula okwakudingeke kugunyazwe umndeni kulowo owayeyilungu lomndeni wakwaMadlala ngoba okaMevana Phungula wayengumfazi wakwaMadlala. Ukungena ngaso sonke isikhathi kwakugunyazwa umndeni ongenwayo avume ukungenwa ngoba kwakuyindoda ngalezo zikhathi eyayibhekana nokondla umndeni Uma kuzalwa izingane zaziba ngezomfowabo ongasekho emhlabeni. Ngakho-ke uMashaba akemukelwanga njengelungu lomndeni wakwaMadlala ngalokho unina wathathwa njengomfazi owayephinge noNongayiyana.

UGaju wagcagca nokaKane owayengudadewabo weNkosi uPhathwa wesizwe sakwaXolo. Izinkomo zelobolo lokaKane zathathwa elobolweni ekugcagceni kukaKomboyi weNdlu kaGodongwana noMathama. Wayegcagcela esizweni sikaDuka Fynn. Isenzo sokuthatha izinkomo zikaKomboyi zisetshenziswe uGaju ekugcagceni namaKane kaPhathwa esizweni sakwaXolo, kwakwenzelwa ukuvusa indlu kaGodongwana ngoMaKane. Kulowo mgcagco kwazalwa uMatomela. Isiko lokuvusa lenzeka uma indoda ekade imi kahle yashona ingenangane noma njengakuGodongwana izingane zingezamantombazane zodwa. Umfowabo usebenzisa lezo zinkomo zomfowabo oshonile ukuvusa umuzi woshonile umfowabo. Waba ngowaseNdlunkulu kanjalo uGaju ngokuvusa umuzi kaGodongwana owayeyiNdlunkulu uma usuka emlibeni kaNengu kaSozabe.

UMatomela wafihlwa esizweni sakwaXolo ekhabonina umaKane owayehlala emaMpondweni. Ukufihlwa kowayezokuba yinkosi yesizwe kwakuyisiko elidala kuba sekhabonina kumsusa emndenini lapho ingozi yokumbulala yayinkulu khona. Kwakubalulekile ukuthi uGaju avuse umuzi kaGodongwana ngoba umaMevana noNongayiyana babedingisiwe esizweni ngemuva kokuphinga kuzalwe uMashaba. Ekushoneni kukaGaju kwabamba esikhundleni sobukhosi uNdlovu owayezalwa umaGumede endlini kaGodongwana ngenxa yokuthi uMatomela wayesemncane ukuthatha isikhundla sobukhosi. UNdlovu washona mhla zintathu  kuMbaso we-1896. Umfowabo uMbendleni waqokwa njengebambabukhosi endlini kaGodongwana mhla zizine kuNtulikazi we-1896. Mhla ziyisi-8 kuMandulo we-1896 uMbedleni namalungu ayisishiyagalolunye womndeni wakwaMadlala aphikelela eMgungundlovu eyofakaza ukuthi uMatomela owayeyindodana kaGaju noMaKane nguyena owayeyindlalifa ebukhosini bakwaMadlala ngoba wayeyindodana kaGodongwana okwakuvuswe umuzi wakhe ngokuzalwa kwakhe. Lokho kwethulwa kuKhomishana Omkhulu Wezindaba Zabantu eMgungundlovu. Umndeni wacela ukuthi uMatomela alandwe esizweni sakwaXolo ukuze azothatha isikhundla sakhe njengenkosi yesizwe sakwaMadlala.

Kusenjalo indodana kaNdlovu uGobhela yenza impikiswano yokuthi isikhundla sobukhosi bakwaMadlala ngesayo ngesizathu sokuthi yayiyiNkosana kaNdlovu eNdlunkulu. Isizathu sesibili yathi uyise wayeyindodana kaGaju owayebuse isizwe isikhathi eside icala langena eNkantolo Enkulu yezindaba zabantu. INkantolo yanquma ukuthi owayeyindlalifa kaNdlovu kwakunguGcetshwa. Sachithwa isikhalo sikaGobhela. Ngakho-ke uMatomela wabekwa njengeNkosi kodwa mhla zili-11 kuMandulo we-1896 wadilizwa esikhundleni sobukhosi ngoba kuthiwa wayembandakenye eMpini yeMali Yentela Yamakhanda. UHulumeni wabeka uMsebenzi njengebambabukhosi mhla zili-11 kuMandulo we-1896. Mhla ziyisi-6 kuMasingana we-1925 uMatomela wabuyiswa ekudingisweni exolelwe nguHulumeni. Washona ngawo Iowo nyaka mhla zili-11 kuNhlangulana. Kwabanjiswa uMbogoyi kodwa washona ngemuva kwesikhashana engozini yokukabha isihlahla. Mhla zili-15 kuNtulikazi we-1927 uSokhaya waqokwa njengebambabukhosi endlini kaMatomela. UHulumeni wacela ukuthi oGobhela noGcetshwa baqokwe njengezinduna esizweni sakwaMadlala.

Indlalifa kaMatomela uNyoniyezwe kwafika isikhathi sokuthi usekhulile. Waganwa mhla lulunye kuMasingana we-1936, uHulumeni wamqoka njengenkosi yesizwe sakwaMadlala. Mhla zingama-22 kuNhlaba we-1937, uNyoniyezwe wamiswa esikhundleni kuze kuphele icala ayethweswe lona enkantolo. Icala lakhe kwakungukushaya umkakhe phambi kweMantshi yasePort Shepstone wayephinde abe namanye amacala ali-11 ayethweswe wona. UHulumeni ngaleso sikhathi wafinyelela esinqumeni sokuthi uNyoniyezwe wayengenalo ikhono lokuba yinkosi yesizwe. UHulumeni waqoka uNsele Mkhize njengebambabukhosi kuze kuphethwe amacala ayebekwe uNyoniyezwe.

Mhla zi-5 kuMasingana we-1939 uHulumeni wamehlisa esikhundleni sobukhosi uNyoniyezwe. UHC Lugg owayenguKhomishana Omkhulu Wezindaba Zabantu wanquma ukuthi umliba wendlu KaNyoniyezwe wawuzocinywa uphele nya njengesihlahla sobukhosi bakwaMadlala. UHulumeni waqoka uMdlangazwa kaMashaba njengeNkosi yesizwe sakwaMadlala uLugg waqhubeka wathi Iowa mliba kwakuzothi ngesikhathi esizayo uthathwe njengokuyiwona owawuzoba ngowamakhosi esizwe sakwaMadlala. UMdlangazwa washona mhla zili-13 kuNcwaba we-1982. Ngemuva kwalokho kwaqubuka umbango omkhulu phakathi kukaMandlakayise kaNyoniyezwe noBhekubukhosi kaMdlangazwa. Mhla ziyisi-6 kuNhlaba 1985 uHulumeni weSabelo sakwaZulu waqoka uBhekubukhosi kaMdlangazwa njengenkosi yesizwe sakwaMadlala. UMdlangazwa wavuma ukuthi yena wayebekwe njengenkosi yesizwe ngesizathu sokugudluzwa kukaNyoniyezwe nguHulumeni. ULugg wabuye walibona iphutha lakhe kwamkhanyela ukuthi indlu kaNyoniyezwe yiyona eyayiyiNdlunkulu kusukela ekuvusweni kweNdlu kaGodongwana phakathi kukaGaju noMaKane.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close