Iphupho le-Afrika

Amahubo ezintombi ziseMkhosini WoMhlanga

 • Zulu Bayishintsha inkosi

 • Qala: Bayede We Ndabezitha
  Ukuvuma: Zulu wayishintsha inkosi
  O bayenza usheleni
  Uyaliwa kathandwa ndawo
  Oqalayo: Ndabezitha wonani kwenu
  Ukuvuma: Izwe liyaphenduka
  Uyaliwa kathandwa ndawo.
  Nangeshishimezi Mbube
  Oqalayo: Ngiyengwe ingonyama
  Ukuvuma: Ngonyama yethu x2

 • Nangeshishimezi mbube

 • Oqalayo: Ithambo lenyoka seliyohlabe limzondayo
  Ukuvuma: Ngonyama yethu x2

 • Nangeshishimezi mbube

 • Oqalayo: Alikaboni nje liyohlabe limzondayo
  Ukuvuma: Ngonyama yethu x2
  Nangeshishimezi mbube

 • Uyamemeza OkaNdaba

 • Oqalayo: Uyamemezo okaNdaba uyinkosi yohlanga
  Ukuvuma: Hha…..Hha uyinkosi yohlanga
  Oqalayo: Uyinkosi yohlanga
  Ukuvuma: Hha…hha uyinkosi yohlanga
  Oqalayo: Wasibiza savuma uyinkosi
  yohlanga Uyinkosi yamakhosi
  Ukuvuma: Hha..hha uyinkosi yohlanga

 • Amabheshu ethu anxanye

 • Oqalayo:Yeka amabheshu ethu anxanye
  Ukuvuma: Heshe
  Oqalayo Amabheshu ethu anxanye
  Ukuvuma: Uthi asixakazi zikhali zethu
  Zemkhont’ inyamazane
  Oqalayo: O sayigwaza yadlul’inyamazane
  Ukuvuma: Heshe
  Oqalayo: O sayigwaza yabaleka
  (O sayigwaza ngomkhonto)
  Ukuvuma: Uthi asixakazi zikhali zethu
  zemkhont’ inyamazane.

 • Yith’ uZulu

 • Ukuqala: Wayihlaba wemka’nayo
  Ukuvuma: Yith’ uZulu
  Ukuqala: Wayihlaba wemkanayo
  Ukuvuma: Usibikela amabhunu esiyengeni
  x2
  Ukuqala:Wenza kahle Malandela
  Ukuvuma:Yith’Zulu
  Ukuqala:Wenza kahle Mgwagwa weZulu
  Ukuvuma: Usibikela amabhunu esiyengeni

 • Ukhethomthandayo

 • Zibuyil’uKhethomthandayo
  Isiziba esimnyama eNhlophenkulu

 • Izintombi zalapha

 • Qala: Izintombi zalapha awubhek’amabelazo
  Vuma: Hhololo mama

 • Asephelil’ amandla

 • Qala: Nangu Somandla
  Vuma: Ashiya We Somandla x2
  Qala: Asephelile amandla
  Vuma: Uyangena uyangena
  Uyangena lo mphakathi komkhulu

 • Ayilale mqamelweni

 • Qala: Ge-ge-ge
  Vuma: Ayilale mqamelweni yiyo le ntombi
  Qala: Isheshe yagana
  Vuma: Ayilale mqamelweni yiyo le ntombi
  Qala: Emqamelweni
  Emqamelweni
  Ayilemqamelweni yiyolentombi

 • Uhulumeni mama

 • Qala: Uhulumeni mama
  Vuma: Sithi khuz’ uhulumeni
  Qala: Uhulumeni uyaganga sohlolwa thina
  Vuma: Sithi khuz’ uhulumeni
  Qala: Iphalamende mama
  Vuma: Sithi khuz’S iphalamende
  Liyadakwa sohlolwa thina
  Uhulumeni uyadlala ngathi
  Qala: Uhulumeni uyadlala ngathi
  Vuma: Uhulumeni uyadlala ngathi
  Qala: Uthi asilale
  Vuma: Uthi asilale sothola imali yeqolo
  Uhulumeni uyadlala ngathi

  Show More

  Related Articles

  Close