Ubukhosi noMhlaba

AMakhosi kuzwelonke ami noZulu kwelomhlaba

nguDEZ KHUMALO

 

Umhlangano woBukhosi kuzwelonke uphume negama elilodwa elithi inxeba loyedwa yinxeba lawo onke

 

Isonto eledlule kube ngelimqoka emlandweni wobunye baMakhosi kuleli. Lokhu kulandela umoya kanjalo nesinqumo soBukhosi kuzwelonke odabeni oluthinta umhlaba osingethwe ngokomthetho wesintu ngaphansi. Emhlanganweni obubanjelwe eThekwini kweleNdlovukazi uMthaniya, aMakhosi kuzwelonke avumele ngazwi linye ukuthi “inxeba loyedwa, yinxeba lawo wonke aMakhosi nezizwe”.

Lo mbono uyaphikisana nesithombe ebesakhiwa sokuthi ekukhulumeni nasekuvikeleni  umhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust, ISILO noZulu bakhuluma okwehlukile kunalokho okukhulunywa ngamanye aMakhosi nezizwe kuleli. Ezweni bese kukhona imilomo ebisivunana ekutheni uZulu ngokukhuluma ngomhlaba uphehla uzwathi ezweni.

Ikhuluma kulo mhlangano iNkosi uSango Patekile Holomisa (Ah Dilizintaba!), nengagcini nje ngokuba yiNkosi yesizwe yamaHegebe eMqanduli kepha eyiSekela likaNgqongqoshe ithe labo abasonga ngokudla umhlaba osezindaweni zoBukhosi bahlasela uBukhosi uqobo.

UDilizintaba! Unxuse ukuba kwenziwe okuthile ngenhloso yokuvikela umhlaba ngoba uBukhosi abunakuhlala busonge izandla inhlabathi  ihamba.

“Uma kuba nokuhlaselwa kunoma yisiphi isizwe amadoda aleso sizwe ayasukuma avikele izwe. Kuthi kuqambe kufika abomthetho kodwa lowo ohlaselwayo usuke esenze okuthile.”

Uqhubeke wanxusa uBukhosi kuleli ukuthi bubumbane ngale kokubheka imingcele yezifundazwe nobuzwe. Uphinde wakhumbuza abebehambele umhlangano ukuthi ubunye baMakhosi kwaba nomphumela omuhle nangesikhathi esiphambili kunezinselelo.

Kuwo futhi lo mhlangano kuthintwe nodaba lwezimbiwa ezitholakala emhlabeni olawulwa wuBukhosi. Lapha uDilizintaba! uthe yize umcebo otholakala emhlabathini kufanele uhlomulise izwe lonke kodwa abokuqala ukuhlomula kumele kube yizizwe ezingaphansi kwalobo Bukhosi okutholakale kubo umcebo.

Esinye isikhulumi kulo mhlanganao kube nguMqondisi Wemisebenzi Yombuso wesizwe sabaBafokeng u-Adv uBashi Makgale nokhulume kabanzi ngomhlaba olawulwa ngu uBukhosi nathi “ awungalokothi uhlanganiswe nezindawo uhulumeni ahlose ukuzidla”.

UMakgale uthe ngesikhathi umhlaba udliwa kubantu kwasetshenziswa imithetho, iziphakamiso nokunqotshwa bukhoma kwabantu ngakho ukuphinde kuthathwe umhlaba woBukhosi ngabe sekuyimpindamshaye engeke isabekezeleleka nhlobo.

“Umhlaba owubala olusele eMaKhosini oluwu-13% akufanele nakancane kucatshangelwe kuwo uma uhulumeni ekhuluma ngomhlaba afuna ukuwubuyisa kodwa akakhulumele emhlabeni ongu-87% osezandleni zontabakayikhonjwa.” kusho u-Adv uMakgale.

Uqhubeke wexwayisa osopolitiki: “Uma abezepolitiki becabanga ukuthi zonke izindawo kufanele ziphathwe ngendlela yobudolobha lokho kuzoba nemiphumela engalindelekile yokuphendula abantu imihambima engenamakhaya nokuhlupheka okuvame kakhulu ezindaweni ezingamadolobha.”

Lo mhlangano woBukhosi kuzwelonke uhlala nje uZulu uphezu kwamalungiselelo ochungechunge lwemihlangano yokubonisana ngalokhu okuhumusha njengokukhonjwa ngomunwe kweSihlalo. Eziwombeni ezahlukene uBukhosi bukaZulu buxwayisile ngenhlekelele ‘engenasidingo ‘engahle yenzeke nxa lolu daba luphathwa budedengu.  Kusuka koNgangezwe Lakhe, uNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene nakuSihlalo waMakhosi KwaZulu-Natal, iNkosi yaseMadungeni igama linye, lithi uZulu ngeke wawehlukanisa nomhlaba. Le nkulumo kubukeka ingasashiwo nguZulu kuphela kepha nezwe lonke liyafakaza, ukuthi uBukhosi noma ngabe ngobakuphi bakhelwe esisekelweni esingumhlaba.

Show More

Related Articles

Close