Izindaba

AmaNgisi nezinguquko nokulingwa

nguMfo wakwaNomajalimane

 

IBritain izithole isisenkingeni yokuphunga i-Iran egasele emkhunjini wayo kanti ukunqoba kukaJohnson kushiye abaningi benkemile emveni kokufusa imbangi yakhe ngomquba akwaba ndaba zalutho

 

NGOKUPHELA kwesonto eledlule kukhona obekungejwayelekile obekubikwa kwabezindaba. Lokhu bekungenzeki eNingizimu Afrika kuphela kepha kube ngesifanayo nakwabezindaba emhlabeni jikelele. Okokuqala kube yisithombe esingavamile lapho ibutho lomkhosi wezempi lase-Iran, iRevolutionary Guard libonakale ligasela emkhunjini waseBritain iStena Impero  obuhamba engxenyeni yolwandle ebizwa ngokuthi yiStrait of Hormuz.

Isenzo se-Iran nesilandela leso esenziwa yiBritain emasontweni amabili edlule ngesikhathi ebopha umkhumbi wase-Iran owabe uqukethe uwoyela ongabalelwa ezigidini eziyi-$100  sizamazamise izinhlaka zokuphepha nokuvikela  zamaNgisi kwakhona nokusolwa kukaHulumeni wakhona ngokuthi konke lokhu kungenxa yokuba budedengu bawo ikakhulukazi uNdunankulu uTheresa May osephumile esikhundleni kanye noMnu  uJeremy Hunt.

Okufake amaNgisi ehlazweni wukuthi kwenzeka konke nje lokhu umkhumbi wawo wezempi nohlonishwayo iHMS Montrose nokanise kuleziya zindawo ubukude ngesikhathi esingangehora endaweni yesigameko. Ephawula ngalesi sigameko uSolwazi wezempi eKing’s College eLondon,  uSir uLawrence Freedman  uthe iBritain ivune ekutshalile kulokhu.

Uthe lokhu kuphinda okwenzeka ngonyaka wezi-2007 ngesikhathi amatilosi ayisishiyagalombili kanye  namasosha ayisikhombisa  ayesekanise emkhunjini wamaNgisi iHMS Cornwall athi ayefokisa ngokwenzeka olwandle ngesikhathi esola ukuthi kukhona okwenziwa yi-Iran abhadanywa aboshwa yiRevolutionary Guard. Okwalandela lapho kwaba wukuxolisa ngasohlangothini lwamaNgisi nokwaphetha ngokuthi i-Iran ikhulule ‘iziboshwa’.

Akukho ukubabaza okutheni ukuthi isenzo se-Iran sizoguqula izinto ezenzeka. Ngesikhathi bekubukeka ikati (awasentshonalanga) belihubha igundane (abese-Iran), lokhu kwakamuva kwenza kwaba yigundane elihubha ikati nokuyinto engeke yehle kahle kwabasentshonalanga.

Ubuholi bamaNgisi

Khona lapho izinguquko eHhovisini elingunombolo-10 eLondon (okufana naseMahlambandlovu kithi) kwenze kwanokukhuluma.

Ukunqoba kukaMnu uBoris Johnson kwenze abanye baswela umgodi wokucasha. Kubo, uJohnson bekungumashipha kudliwa nje ongeke abe yingozi. Nokho izibalo aphumelele ngazo zenza kwanesinye isithombe. Lo mholi owaziswa ngokucija kolimi namahlaya owake waba yiMeya yaseLondon, ubhulele imbangi yakhe amasaka.

Uphumelele ngamavoti ayizi-92, 153 (66%), kwathi imbangi yakhe uMnu uJeremy Hunt yena wabuya namavoti ayizi-46,656 (34%).

Okwenza abanye eBritain nasenhlanganweni i-European Union (EU) bahlale ngesinqe esisodwa yisifungo asenzile umfo kaJohnson sokuthi ezinsukwini ezili-100 izwe lakhe uyalikhipha ehlathini elimnyama okuyi-European Union (EU) nento okusobala ukuthi uma eyenza ngendlela asho ngayo iyosho umbango.

Naye umthakathi wezindaba uyazi ukuthi ubhekene nani. Kudume ihlombe ngesikhathi enqoba ukhetho lwangaphakathi nathe uma esamukela wathi kulabo abamngabazayo: “Ngiyazi ukuthi kunabantu endaweni abazobuza ukuphusa kwesinqumo sakho.

Nakhona lapha bakhona abasazibuza namanje ukuthi bona-ke benzeni.” Kubukeka amaNgisi ezalelwe yinja endlini, insizwa okwabe kuthiwa ngumlotha yiyo esisezintanjeni.

Ukungenami kwenye ingxenye yabantu ngokunqoba kuka Johnson kuvele obala ngalo usuku lokubekwa kwakhe. Uthe esebuya ukuyozethula eNdlovukazini eSigodlweni iBuckingham  njengenqubo yamaNgisi izimoto zakhe zavinjwa ngamalungu eGreenpeace.

La malungu enze ugange evimba izimoto nokho amaphoyisa akwazile ukugwema ukungqubuzana. AbeGreenpeace nabaqhakambisa ukulondolozwa kwendalo bakhumbuze (ngezingqwembe) uNdunankulu omusha ukuthi bambhekile njengoba bemthatha njengomunye ophikisana nokulondolozwa kwemvelo ngendlela bona ababona ngayo.

IBAYEDE ebikhona ezitaladini zaseLondon ikhulume nabebemasha nabalibeke ngembaba elokuthi kuJohnson babona uTrump. Bamsole ngokuba yinjinga ezobhekelela izidingo nezimfuno zabadla izambane likapondo.

UJohnson eqoka ibutho azosebenza nalo ukuvezele noma ngubani ukuthi usemi ngomumo ukududula izimbangi zakhe nokwenza ngendlela abona ukuthi ingazuzisa iqembu lakhe nezwe. Zithe zisuka nje wakhomba uSolwazi uDominc Chumming njengomeluleki wakhe. Lo Solwazi uyaziwa ukuthi lishinga elingungqondongqondo owaqhamuka nomqondo wokuthi amaNgisi aphume ku-EU.

Ukumfaka ebuthweni lakhe kuthatha njengesiqinisekiso ukuthi yimpi yokuthi amaNgisi ayaphuma noma kawaphumi ku-EU kosala oyedwa.

Show More

Related Articles

Close