UBukhosi BoHlanga

Amanqampunqampu ngeLembe

Umyalezo woMntwana uMangosuthu kaMathole kaMkhandumba kaMnyamana kaNqengelele Buthelezi

UNINGI okubhaliwe nokukhunywayo ngokuzalwa nempilo yomsunguli weSizwe samaZulu. Ngokucelwa yiphephandaba iBAYEDE ngizothatha nje izihlokwana ngokuvela kwaleli qhawe elaziwa wonke umhlaba. Ngiyabonga ukuba nethuba lokubeka okufushane lapho isizwe sikaZulu sigubha iminyaka engamakhulu amabili leli qhawe lasibumba. Sibonga neSILO esihlezi eSihlalweni salo iLembe ngokusikhumbuza ukuthi ngalo nyaka sihlanganisa amakhulu amabili isizwe sikaZulu sasungulwa yiNgonyama uShaka kaSenzangakhona.

Impilo yeLembe likhula kayibanga mnandi, kangangoba iNdlovukazi uNandi intombi yakwaMhlongo unina weLembe kwaze kwadingeka ukuba ahambe eSigodlweni sakwaNobamba agcine esehlala nomntanakhe ekomkhulu leNkosi yakwaMthethwa iNkosi uDingiswayo kaJobe. Ngenkathi isimo sokuphila singasesihle eSigodlweni kwaNobamba kwadingeka ukuba uNqengelele Buthelezi ekanye noMudli kaNdaba bayobika eNkosini yakwaMthethwa ukuthi iNdlovukazi uNandi nomntanayo uMntwana uShaka bazofika bazofihla ikhanda esihlotsheni sayo iNkosi yakwaMthethwa.

Ekukhuleni kwakhe kwaMthethwa uMntwana uShaka wakhombisa ubuqhawe obungavamile esemabuthweni eNkosi yakwaMthethwa. Okunye okwakuxoxwa ngakho yikuthi wabulala ibhubesi ngaleso sikhathi.

Lapha kwaMthethwa umdidiyeli wamabutho eNkosi yakwaMthethwa kwakunguNgomane waseMdletsheni. Ukusondelana kwakhe noMntwana weNkosi yakwaZulu kwadala ukuthi nxa isikhotheme iNkosi uSenzangakhona, imkhumbule iNkosi uShaka yamlanda kwanguye uNdunankulu wakhe nothulasizwe weSizwe sonke.

Ekuvivinyweni kwakhe wakhombisa isibindi esasingakaze sibonwe ezweni kwaphela lokhu ayenziwa khona esakhula ehlupheka neNdlunkulu unina. Emshikashikeni wokuviliyela kwamabutho waqonela bonke ontangayakhe akwababikho ocabanga ukuthi angadlalela kuye.

Ekukhothameni kweNkosi uSenzangakhona ngowe-1816 Inkosi uShaka wathatha uBukhosi beSizwe sikaZulu, kuseyisizwe esincane njengazo zonke izizwana zabeNguni, okwakuyileso naleso sinobukhosi baso.

Umlando wokunqoba kwakhe zonke lezi zizwana ezazizimele uyaziwa njengoba aze agcina ngokunqoba isizwe esasicishe siziqonele zonke ngaleso sikhathi isizwe sakwaNdwadwe sikaZwide kaLanga.

Okwabonakala kuyinkomba yokujula komqondo walo iLembe wukuthi zonke izizwe lezi ayezinqoba wayengazicoboshisi kepha ezifaka ngaphansi kwakhe zonke. Ngala mangwevu, wabumba isizwe esikhulu nesinamandla wasibiza ngokuthi singuZulu.

Washaya imithetho engumnqamlajuqu eyishayela lesi sizwe ayesesakhile. Iqhinga eliphambili lokuqeda ukulwa ngokucibana ngemikhonto wakuqeda. Wafundisa amabutho akhe ukusebenzisa isijula nokuba kuliwe mahlanze. Kulokhu uNqengelele wabanegalelo akwenza evika ngesixaxa.

Ukuba sakheke sibeyilokhu esabayikho isizwe sikaZulu kwadaleka ngobumpetha obabungakaze bubonwe beNgonyama uShaka kaSenzangakhona.

Ngowe-1976 ngamenywa yiNkulumbuso yaseNigeria uJenene u-Olusegun Obasanjo ngoba wayesandakuthatha izintambo zombuso emuva kokuketulwa nokubulawa kukaJenene Mohamed Murtala. Ngosuku lapho umbuso wobandlululo wawuzomisa lokho okwakuthiwa yikuzimela eTranskei, uZimelegeqe uJenene u-Olusegun Obasanjo wangithumelela amathikithi ebhanoyi elami, elomkami uMaMzila, elikaMnu uGibson Thula owayengiphelekezela (eseyiNxusa likaHulumeni waKwaZulu eGauteng) nethikithi likaMnu u-Eric Ngubane uMabhalane wami. Ngamenywa egameni leNigerian Institute for International Affairs eyayiphethwe nguDkt uBolaji Akinyemi. Wagcina esenguNgqongqoshe Wezangaphandle eNigeria. Le ndaba ngiyixoxa lapha ngoba enkundleni engangibeka inkulumo kuyo ngatshenwa ukuthi kwakukade kumenywe enye yezincithabuchopho, uSolwazi yaseWest Afrika isihloko eyayikhuluma ngaso sasithi: “King Shaka the Military Strategist” (INkosi uShaka usoqhingasu kwezokulwa empini). Akukho lapho iNkosi uShaka engaziwa khona.

Kwabangesikhathi sakhe lapho kwavela khona iMfecane abeSotho abathi “Difaqane” lapho kwavela ukuhlakazeka okukhulu kwezizwe. Lezi zizwe zahamba zenyuka ne-Afrika njengoMzilikazi kaMashobane Khumalo owaze wafika eZimbabwe wadala uBukhosi obukhulu besizwe samaNdebele. UZwangendaba Jele wakhuphuka waye wafika eMalawi lapho adala uBukhosi obukhulu wabizwa ngeNkosi yaMakhosi ngenkathi ngimenywe neNkosi uMangope eMalawi ngowe-1971. UDkt uBanda uMengameli walungisa indiza ukuba ngihambe ngiye eMbangweni wathi angivakashele iNkosi yaBangoni uMbelwa Wesibili wathi uDkt uBanda laba ngamaZulu aseMalawi wathi ukuthi amaNgoni yikutshekisa nje wathi ngaBenguni. Konke lokhu kwenzeka ngaphambi kowe-1994. Omunye wamadodana kaZwide uSoshangana owabheka eMozambique wafika wakha isizwe samaShangane. Ngiya eZambia ngiyobika isimo sezwe kuMengameli uDkt uKaunda ngangihamba noDkt u-Oscar Dhlomo, noDkt uFrank Mdlalose, noDkt uBen Ngubane. Kwafika ucingo luvela kuMengameli uKaunda sikhona ehhotela, ethi kasivule umabonakude sibone amaZulu aseZambia amaNgoni eNkosi uMphezeni. Ayegubha uMkhosi Wokweshwama.

Konke lokhu ngikufaka kule ndaba ngoba kuyiminyezane yeSILO uShaka kaSenzangakhona. NgeMfecane babhala ngezindlela ezahlukene abanye beyigxeka iNkosi yethu yoHlanga uShaka. Kepha ukunyakazisa kwakhe yonke i-Afrika esezansi ngaleyo ndlela, ngithi mina kuyiziqu.

Konke lokhu akwenzayo wakufeza eminyakeni nje eyishumi nambili (12) kuphela. Ngeshwa-ke wabe esebulawa ngaBantwana uDingane noMhlangana behlangene nenceku eyayiphekela iNgonyama uShaka uMbopha kaSithayi waseGazini ngomhla zingama-24 kuMandulo ngowe-1828.

NeSILO uDingane kaSenzangakhona owaba yiNkosi emuva kwalo iLembe wagcina eseze walwa nomfowabo iSILO uMpande kaSenzangakhona. INkosi uDingane wabutha ukhokho wami uMnyamana ngoba uMnyamana waba nguMkhulutshana ibutho lakhe.

ISILO sakwaNodwengu iNkosi uMpande wabusa emuva kwempi yaseMaqongqo ngowe-1838. INkosi uMpande wambeka uMnyamana wathi unguyise wabantabakhe.

Ekukhothameni kweSILO uMpande kwangena iSILO uCetshwayo odume ngokuthi amabutho akhe ehlula amasotsha amaNgisi eSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879. Amangwevu amabutho eNkosi anqoba ngawo amasotsha kaQueen Victoria mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879 awaso ISILO uShaka. La mangwevu izimpondo zenyathi ayingxenye yamangwevu empi okufundwa ngawo kuzo zonke izizinda zokuqeqesha amasotsha emhlabeni. ESandlwana wayekhona uBabamkhulu uMkhandumba ozala ubaba uMathole akafanga eSandlwana, nomfowabo uMntumengana yena-ke wafa ngalolo suku. Umdidiyeli wawo onke amabutho kwakunguMnyamana, ukhokho wami owayenguNdunankulu weSILO sasoNdini uCetshwayo kaMpande. Mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879 okwanqotshwa impi kaQueen Victoria, wayengekho lapho. Ngalolo suku uMnyamana wayenamanye amabutho ayewahola yena siqu eKhambule.

AMakhosi akwaZulu ahlupheka kakhulu kusukela ekufeni kweLembe. ISILO uCetshwayo sabusa iminyaka emihlanu emva kwempi saboshwa eKapa epulazini i-Oudemolen. Sabuya mhla sisoNdini olwalungamadlangala (olumahlikihlikana yilolo) iNkosi yagwazwa yindoda eyayihlasela. Yabalekiselwa eShowe lapho yakhothamela khona. ISILO uDinuzulu wathi emva kokuphindisela okwenziwa eNkosini emzalayo kwaNdunu wadingiselwa esiqhingini saseSt Helena lapho kwazalelwa khona uMntwana uMaphumzana, uSolomon nomnawakhe uMntwana uMshiyeni abelanywa nguMntwana uMagogo, ozala mina.

ISILO uSolomon Maphumzana kaDinuzulu wenza umsebenzi omkhulu wokuhlanganisa uZulu. Phela kusuka ekunqotshweni kukaZulu ngowe-1879 amaNgisi abesedala unhlalunhlalu lwaMakhosi khosi. Njengoba uyise weSILO iNkosi uDinuzulu ekubuyeni kwakhe esiqhingini lapha ayedingiselwe khona nguHulumeni wamaNgisi wawusubiza iSILO uDinuzulu ngeNduna kaHulumeni. Kanti kuseza okukhulu kwemali yentela yamakhanda ngowe-1906. Okwathi ngeyakwenzayo iNkosi yakwaZondi uBhambatha kaManciza eyayiligaqa eliphambili ngayo yasifaka iSILO uDinuzulu obishini. Yathatha umkayo uSiyekiwe (uMaZuma) yayomfihla eSigodlweni seSILO uDinuzulu Osuthu kanye nendodakazi yayo uKholekile sethweswa icala lokuvukela umbuso ISILO saboshwa sagwetshwa okuthe noma sesikhishwa ejele nguGeneral Louis Botha uNdunankulu wokuqala weNyonyana yaseNingizimu Afrika akavunyelwa ukubuyela eSigodlweni Osuthu. Sadingiselwa le epulazini laseMhluzi (Middleburg) lapho sakhothamela khona ngoMfumfu we-1913. ISILO uSolomon kaDinuzulu wabekwa ngowe-1916 kwathiwa unguShifu wendawo yasoSuthu kwaNongoma kuphela. Kodwa iSILO uSolomon kaDinuzulu wasiqoqa isizwe sikayise esasinhlakanhlaka khona bethi unguShifu wasoSuthu. Ngeshwa wedlula emhlabeni emncane eneminyaka nje engamashumi amane (40). Ekufikeni kukaPrince of Wales kuleli lizwe Eshowe ngowe-1925 iSILO uSolomon sasihamba noZulu owawungangezimpethu zendlovu. Kulapho ubaba uMathole Buthelezi, iNkosi eyamemezela khona ukuthi isimbekile njengoNdunankulu wakhe nesizwe sikaZulu.

ISILO uBhekuzulu sahlupheka kakhulu. Bekwehla izinyembezi kithi ehamba egula uHulumeni usembiza ePitoli, eMgungundlovu bezama ukumcindezela ngokuthi nguye ongasicindezeli thina Makhosi ukuba sivume omaziphathe, bedlala ngaye. Kukho konke lokhu ukuzama ukuqeda uZulu behluleka. Nakhu nanamhla uZulu kakahlakazeki njengoba kwenziwa yonke le minyaka amaqana okwesibhuda.

Siyabonga ukuthi njengoba kuhlangana iminyaka engamakhulu amabili iSILO sethu esiseSihlalweni sisiqoqile ukuba sikhumbule lamakhulu amabili singuZulu. Imizamo yokuhlakaza uZulu kula makhulu amabili kayiphumelelanga. Sithi eSilweni; Bayede! Ukhule ubengangezintaba zakho Luhlanga Lwezwe! Siseyimbumba njengoba iSILO uShaka ayeqonde ukuba sibeyiyo ngenkathi akha lesi sizwe. Sisemunye ngaphansi kweSILO uMdlokombana

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close