Uncategorized

Imbube ihola abakwaMhlongo ibaphindisela eMthinemide

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

INgonyama uShaka yagcina isihlaselile eLangeni eMthinemide. INkosi uMakhedama yabaleka yayongena enqabeni yayo okuze kube namuhla ibizwa ngaye. Kodwa yagcina inqotshiwe nabanye abaningi. INgonyama uShaka yabuye yaba nozwelo kubantu baseLangeni abase bengenayo inkosi eyayizobahola. UShaka wakhipha umyalelo wokuthi abaseLangeni bathuthe bayokwakha esizweni sakwaMthethwa, lapho kwasona sasikhulele khona saze sabuya sesithatha isikhundla sobukhosi esasishiywe yiNgonyama uSenzangakhona. UShaka wathi ukhetha isizwe sakwaMthethwa ngoba sasinendawo eningi yemfuyo neyokulima. Nembala abaseLangeni bathutha baphikelela kwaMthethwa ngezwi likaShaka.

Kwathi emini sebefikile kwaMthethwa kodwa bengakakhi khona isikhathi eside kwezwakala ukubhonga kwebhubesi. Izinkomo zabaleka zayongena esibayeni. Ibhubesi lezwakala selibhonga ngemuva kwesibaya. AbaseLangeni abadala bebona lokho baqala bahuba amahubo esizwe saseLangeni ngoba beqonda ukuthi lelo bhubesi kwakungenye yamakhosi akwaMhlongo. Ngaso leso sikhathi omame baqoqa imithwalo yabo balungela ukuthutha nohambo. Ibhubesi laphinde labhonga izinkomo zaphuma esibayeni zilandelwa ngabafazi nezingane amadoda aseLangeni ehamba ngemuva. Ebusuku ibhubesi lalima phambi kwezinkomo libulale inkomo eyodwa kodwa lingayidli. Amadoda ayeyihlinza inkomo kudliwe inyama eyayinikezwa isizwe ngabaphansi. Kwaqhubeka kwenzeka lokho abakwaMhlongo bahamba baze bafinyelela emanxiweni abo amadala eMthinemide. Ibhubesi ladumela enye inkomo layibamba layibulala, layidla ngemuva kwalokho lanyamalala. Yonke le mininingwane yokuthutha kwabaseLangeni kwaMthethwa yayobikelwa iNgonyama uShaka kwaBulawayo. INgonyama uShaka yayikholwa kakhulu enkolweni yobuntu yamadlozi. Ngakho-ke izwa okwakwenzekile abaseLangeni bethutha kwaMthethwa yathi: “Wo! Balandwe yinkosi yabo. Ngangicabanga ukuthi ngibathumela endaweni enhle, kodwa inkosi yabo ayifuni ukuthi bashiye amanxiwa abo amadala.” UShaka wakhuluma la mazwi wakhipha umhlambi wezinkomo zekhethelo ukuthi abasekhabonina bayozihlaba babonge amadlozi abo.

Nembala izinkomo eziningi zahlatshwa kubongwa amadlozi aseLangeni. Amanxiwa akwaBulawayo awaqhelile kakhulu eMthinemide lapho isizwe sakwaMhlongo sasakhe khona. Umuzi weNdlovukazi uNandi eMkhindini eduze komfudlana aMatheku nawo useningizimu yakwaBulawayo lapho kwakubekwa khona izintelezi zempi zeNgonyama uShaka. Empumalanga yamanxiwa aseMkhindini sekwakhiwe isikole samabanga aphansi saqanjwa ngayo iNdlovukazi uNandi. Izibuko eyayigeza kulo kanye nezibuko elimnyama okwakugeza kulo izintombi zomndlunkulu kanye nesivivane esidala kakhulu kuseduze kwamanxiwa aseMkhindini lapho ithuna leNdlovukazi uNandi likhona eMkhindini. INkosi uMakhedama walandelwa yiNkosi uLuhleko ukubusa isizwe saseLangeni. Yena walandelwa yindlalifa yakhe uSikhonyana. USikhonyana wabuthwa yiNgonyama uMpande. Ibutho lakhe kwakuyiSangqu/aMatshitshi okulibutho elalizinze ngaseNtumeni eduze kweseMlambongwenya kwabo kaMntwana uMpande lapho okwakuhlala khona unina uSongiya, okaNgotsha wakwaHlabisa.

Kwathi uma uMntwana uMpande eyozimbandakanya namaBhunu ka-Andries Pretorius eningizimu yoThukela ngowe-1839, uSikhonyana wawela naye, naseMpini yaseMaqonqo ngoMasingana we-1840 walwa ngasohlangothini lwakhe kubhekenwe nempi yeNgonyama uDingane. INkosi uSikhonyana yahlala isikhathi eside ibusa esizweni sakwaMhlongo. Ngokubheduka kweMpi Yokuqala YoMhlaba (1914-1918), uSikhonyana wayesabusa eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Kuthe uma kuqolwa izindawo zezizwe enyakatho yoThukela kulandela iKhomishini Yokuklanywa Kwemingcele, kaCharles Saunders, ukuze abelungu baqole izwe phakathi kowe-1902 nowe-1904, isizwe sakwaMhlongo sasuswa endaweni yaso enhle sayobekwa ngaseNdulinde lapho sikhona kuze kube namuhla.

Ngenkathi izizwe ezisenyakatho yoThukela ziphoqwa ukuba zithelele izindlu ezazihlala kuzo intela engu-R1-25 indlu ngayinye ngowe-1903, izindlu ezazithelelwa esizweni sakwaMhlongo eNdulinde zazingama-638 kanti imali eyaqoqwa nguHulumeni wamaNgisi aseNatali yaba ngopondo abangama-446 neshumi losheleni nosheleni ababili (R5 802.60) Ekushoneni kukaSikhonyane isizwe saholwa yinkosana yakhe uNkomidli owayeneminyaka engama-54 ubudala ngowe-1919. Ibutho lakhe kwakunguFalaza. Ngaleso sikhathi izindlu ezazithelelwa zaziyi-1289. Yena uNkomidli wayenemizi emithathu namakhosikazi amahlanu.

UMpithikazi Mhlongo owasinda olakeni lwengonyama uShaka wayegusomlando ehlakaniphile olwazini lwezinto zakwaQwabe nakwaMhlongo. UBaleka, uSobaya! Wen’ unjengowakwaMshwabula (wayengowesifazane); Owazil’ inqin’ ezil’ ithumbu, Wazil’ ukudl’ okudliwa nguyis’ uMagwaza Bakhathele bonke nabeziklebe. USiquzi esimandla makhulu; uJiyez’ abantu ukuphonsa. Amanz’ asophisweni, esthi siwaphuza besiwanameka. UMninintaba! Ngiyakunik’ eny’ intaba, uMphehlele benoMaqhakazi, Indinga yakith’ esiphukuphukwini, ezawulinganis’ abafaz’ abasha, abasezakulima batheng’ izinkomo. uMsenge osesibayeni kwaNandi.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More
Close