Umlando Wethu

Imikhutshana nemithetho ephathelene nomakoti

Kulokhu ngithe ake sibheke  okuyinkambiso efanelwe ukulandelwa umakoti emzini ukuze konke kumhambele kahle

13
Wusuku obekusina ngalo uThobeka Madiba-Zuma ogane uMengameli Jacob Zuma

Ukungeniswa esibayeni: Khona njalo esenengane umakoti, uyisezala uzomethula omunye umthwalo wokuba angakwazi ukungena esibayeni, noma ethi ufuna ubulongwe, kuthiwe uyoze athume ingane. Uyisezala uzothi akagaye utshwala, nempela, kubenjalo. Bungahluzwa kuthiwe du, uyisezala usezongena esibayeni qede athi akamphuzise umakoti. Usezolandela-ke umakoti ephethe olukhulu ukhamba lotshwala. Umnumzane uhleli enhla nesibaya belu, ubheke esangweni. Umakoti usezofike alubeke phambi kukayise qede aphungule bese emnika aphuze. Emva kwalokho naye uyisezala uzophuzisa umalokazana wakhe bese ekhuluma ethi: “Sengikungenisile-ke esibayeni mntanami. Ngithi-ke usuyongena njalo lapha, kungabikho ukuqhuzuka. Angithandi ukuba uhlupheke lapho ufuna ubulongwe nokunye, ulinde izingane kanti kokunye azikho eduze.” Usezophuma umakoti, eshiya uyise elokhu ephuza. Abanye abezwile ukuthi kungeniswa umakoti kobani, nabo bangeza bangene esibayeni kuphuzwe.

Imvamisa ubethulwa ngezimbuzi, kuthi abangabalulekile kakhulu njengabesifazane nje, bamethule ngezinhlamvu zobuhlalu nosheleni ababili ngentengo yesilungu. Sebezomkhulula-ke ngokumtshela ukuthi angabe esabagwegwesela lapho behlangana endleleni, futhi angabulawa yindlala ngokubazila uma besendlini ngesikhathi kudliwa.

Ukwethula umakoti: Bonke abanewabo bakamkhwenyana labo abangamakhosana ezindlini kwabo bayahlonishwa, umakoti akabakhulumisi. Namakhosazana asemzini nawo ayahlonishwa, futhi awadlelwa, kanye nawoyisekazi bomkhwenyana. Ukuze abakhulumise laba angasina umakoti, kufanele bona bamethule.

Uma-ke umakoti esenabantwana, sekuzokhuluma uninazala ukuthi ubebona sengathi bangasale sebemethula umalokazana wabo, umsebenzi omkhulu wokwembatha utshodo ebahlonipha. Naye umnumzane usezovuma, akhiphe imbuzi yokwethula utshodo. Usengazigqokela manje umakoti njengabantu bonke.

Ukwehliswa kotshodo:

Izibulo linele lingakhungwa ekhaya bese lisiwa ekhayakonina liyokhungwa uninalume, kokunye likhungwe nguyisemkhulu. Nakhona belu likhungwa ngembuzi, lithelwe ngenyongo, lifakwe isiphandla, kubongwa kwabaphansi, kucelwa futhi ukuba bambheke umntwana ekukhuleni kwakhe. Uma kuyintombazane kuyenziwa nje, kepha kothi mhla kuvela umfana kuphindwe futhi.

Ukukhungwa ekhayakonina:

Ukukhunga umntwana: Konke kuzohamba kanjalo aze athole umntwana wamazibulo umakoti. Uma ezibule ngentombazane kuthiwe ubenembewu engumfaba ngoba lowa mntwana uyedlula, nokho naye uyakhungwa. Kuyothi mhla kuzalwe umntwana womfana kubeyikhona kuthiwa uzibule umakoti, bese ekhungwa kungenandaba noma ubesengowesihlanu emva kwamantombazana. Ukhungwa ngembuzi. Kokunye kwenziwe notshwala. Okubalulekile ukuba lo mfana afake isiphandla, athelwe nangenyongo yale mbuzi, kokunye intondolo. Phela kubongwa umntwana lowo. Lo msebenzi wokukhunga umntwana, kuthiwa yimbeleko yakhe, wenziwa engakayiqedi inyanga ezelwe.

Ukusikisa idaka: Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuba kubekhona umsebenzi owenziwayo kanti akakayinikwa indlakudla. Sekuzobalukhuni kulaba basekhaya ukuba badle inyama bodwa bancishe umakoti. Sekuzosuka uninazala athathe idaka esibayeni, alifake ogqokweni kanye nenyama ethile kweyomakoti amnike umalokazana wakwakhe athi akalisike ngesinqindi. Nempela kube njalo. Usengayidla-ke inyama yezinkomo zasemzini ngoba usesikiswe idaka lazo.

Ukunikwa inyama: Okunye futhi okuhlonishwa wumakoti, inyama. Ngeke ayidla engakayinikwa, ngendlela efanele.  Nayo futhi inyama uyinikezwa uyisezala. Kuye kuhlatshwe noma imbuzi, akudingeki noma kuze kugaywe utshwala. Usezokhuluma uyisezala athi: “Yiyona indlakudla yakho lena mntanami, ngithi ngayo usungayidla inyama lapha ekhaya.” Nempela isizodliwa imbuzi leyo kube kuhle.

Inkomo yamasi: Umakoti ngeke awadla amasi asemzini noma ubisi Iwakhona engakakunikwa. Kulisiko ukuba inkomo leyo yakhe yamasi kube yinsikazi, futhi ibe isithukuthuku sowakwakhe. Uyinikezwa uye futhi owakwakhe noyisezala, bamtshele ukuthi lena-ke yiyona indlamasi yakhe. Usezobonga bese eya kubo futhi, eyobazisa ukuthi usengawadla amasi asemzini. Abakubo sebezomnika igula, kanye nokhezo ayodla ngalo amasi asemzini.

Ukulanda igeja: Imvamisa imidwendwe isina ebusika, liyethwasa nje ihlobo umakoti usebuya kophuca. Kungumkhuba owejwayelekile-ke ukuba endulelise ngegeja lakubo. Kokunye umakoti uyaye ayaleze, bese eya kubo ephelekezelwa yingane yakhona emzini, afike kubo alale, bese bemnika igeja ngakusasa, esevalelisa ebuyela emzini.

Umakoti akalokothi akhwele phezu kwendlu, noma isidingo singasikhulu kanjani, noma ngabe kuyafulelwa.

Njalo lapho kuhlatshiwe umakoti uhamba emva kwezindlu kuze kuphele inyama.

Kufuneka ahloniphe isinini sesilisa kunoma iyiphi indlu, aye kuso kuphela ngoba eyokwenza okuthile. Endlini kayisezala, khona akayi ngisho nangephutha. Ngisho ngabe usegulela ukufa uyisezala, ngeke amsiza ngalutho oluyodinga ukuba eqe iziko. Ngisho esinda indlu, ngeke eqele ohlangothini lukayisezala, futhi uyoluhlonipha ngisho esafa. Kungaze kubengcono uma sekwathuthwa kulelo nxiwa, nakhona enze ukhamba ebese eqiswa uninazala.

Akaxoxi noyisezala, kepha angakuphendula akubuziwe.

Umakoti akafanelanga ukumemeza noma aphakamise izwi ekhaya.

Kunezinto umakoti angenakuzenza nangephutha emzini okuyilokhu okulandelayo:

Kulokhu ngithe ake sibheke  okuyinkambiso efanelwe ukulandelwa umakoti emzini ukuze konke kumhambele kahle

Ukungatholi abantwana: Okunzima kakhulu okungahle kwehlele umakoti ukuba angatholi bantwana emzini. Ngaphambi kokuba uyise aye ezinyangeni, uqala azame ngokosiko kuqala. Uzohlanganisa abafana laba okuyibona beganiwe (phela umakoti ngesiZulu owomfana nabafowabo, konke okuphathelene naye kungeze kwanqunywa owakwakhe eyedwa, kufuneka nabafowabo), akhulume nabo athi: “Qha madodana nginibiza nje ngokukhathazeka kokuba ngibona umakoti elokhu eyintombi phakathi komuzi, kanti mina ngangimthathele ukuba abe umfazi. Manje bengicabanga ukwenza umsebenzi kengicele izinhlahla kobabamkhulu.” Sebezochitheka-ke bese kubikelwa namakhosikazi ukuba agaye utshwala. Ngamhla buvutshelwayo, kuzohlatshwa imbuzi kuqala, akhulume ngayo umnumzane ebhekise kwabaphansi athi: “Nina bakithi! Ngenza lo msebenzi nje ngiyabuza kini ukuthi umakoti waba yintombi nikhona nje kanti nenzani? Khona kunelumbo, khona kungabathakathi bangaze banehlule na? Ngiyacela ukuba keniphendule le ndaba, ngingaboni umakoti elokhu eyintombi phakathi kwekhaya bo!” Kwakuvamile ukuba emveni komsebenzi lowo, kubonakale esesoleka umakoti. Uma kwehlule, bekuyiwa kwabezihlambezo, nabo babhucaze kokunye agcine etholakele umntwana. Into eyayilisiko elalenziwa ukuba kunele kwehlulekwe kwabaphansi nasezinyangeni, bese kusuka yena umkhwenyana aye ekhweni eseyokhulumisa udadewabo kamakoti (umlamu wakhe).

Uzonqumela eduze amcele ukuba avuse indlu kadadewabo. Uma naye enothando nosibali wakhe, usezobuza ukuthi wazi ngani ukuthi yena uyozala na? Lona oweshelayo usezophendula ngokuthi abantu abafani. Sekuzoyekwa nje kanjalo.

Umfana usezobika kuyise ekhaya. Nempela asuke uyise womfana ahambele ekhweni, eyoxoxa nomlingani wakhe. Umgomo ukuthi kukhishwa kuphela ingxenye yelobolo, kanti izindlakudla azibe zisenziwa ngoba yisuke sebevele bedlelana laba bantu. Konke kwenziwa iphuthuphuthu bese kusiniselwana ngendlela esike yachazwa.

Lo makoti ungeniswa kwadadewabo, avuse leyo ndlu ukuze singapheli isihlobo. Kwakuvame ukuba yena abe nayo inzalo. Okunye okungumgomo wukuthi lapho kuhlatshwa inkomo leyo yokucela kwabaphansi, kwakukhethwa eyeduna.

Yilokho-ke maZulu engikubiza ngokuthi ikhaya.

  • USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu aKwaZulu.
Show More

Related Articles

Close