Imigidi Nemikhosi

Iminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzigqaja

nguLUVUYO THAHLA

UNYAKA wezi-2017 uqopha iminyaka engamashumi amathathu nantathu ISILO savuselela uMkhosi woMhlanga namuhla osudume umhlaba wonke ngobuhle, isigqi kanjalo nemiyalezo eyakhayo. Akulona ihaba ukuthi cishe KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika kawukho umkhosi wesintu ohanjelwa ngabantu ngobuningi abaqhamuka kuwo wonke amagumbi amane omhlaba njengoMkhosi WoMhlanga.

Lo Mkhosi omkhulukazi kawugcini nje ngokuletha izimpendulo ezinkingeni esibhekene nazo njengesizwe kepha ubamba iqhaza elimqoka ekusixhumaniseni nendulo lethu. Awukwazi ukuxoxa umlando kanjalo nokubaluleka koMkhosi WoMhlanga ungathintanga umlando waseNkabazwe lapho uZulu nabeNguni badabuka khona. Bukhona ubufakazi obuveza ngokusobala ukuthi lo Mkhosi ungeminye yemidala kakhulu kubeNguni nowaqala amaZulu esazinze eNkabazwe yezwekazi i-Afrika. Uke washabalala lo Mkhosi okwesikhashana ngenkathi uMbuso kaZulu unqotshwa ngamaNgisi kodwa waphinde wavuselelwa ngonyaka we-1984 yiSILO esibusayo.

Umhlanga oxhumene nalo Mkhosi ngokomlando wuqalo oluthathwa njengomuthi wokuqala ukumila eNingizimu yezwe laseKhemethi [amaGriki alibiza nge-Egypt] e-Ethopia. Ngenxa yokuthathwa kwalo njengomuthi wokuqala, kukholelwa ukuthi uqalo wuhlanga lwezwe olwaluhlanganisa iNingizimu neNyakatho yezwe laseKhemethi [Kmt]. Ngolimi lokuqala lwase-Afrika, iMedu Netcher [Mdw Ntr], isiZulu esiyingxenye yalo, lolo qalo yiSwt noma uHlanga Lwezwe. Ukubiza kwethu iNgonyama ngalelo gama kususelwa lapho. Uqalo lwalumile ngase-Ethopia okwakuyiNingizimu yeKhemethi [Kmt] okulapho kwaqala khona impucuko yomhlaba jikelele eduze komfula iHapi [Nile]; singabala: ukubhala, imethamethiki, ifiziksi, inkolo nokunye, kwagcina kuyisisekelo sempucuko yanamuhla.

Umhlanga okhiwa yizintombi ezingamatshitshi emfuleni umele uqalo, iSwt. Ungukubuthwa kwamatshitshi ngokobuntanga kwazise izintombi zigcina zinikezwe igama lebutho lazo ekupheleni koMkhosi. Ukwethulwa komhlanga eNgonyameni kuwuphawu lokugcizelela ukuthathwa kwayo njengoHlanga Lwezwe, nophawu lokuzigqaja ngobuZulu namasiko abesifazane abangabavikeli bawo.

Lo mhlanga usikhumbuza ngemvelaphi nokubumbeka kukaZulu njengesizwe eNkabazwe ye-Afrika. UMkhosi WoMhlanga akuwona owokubukisa kwamatshitshi ngomzimba kodwa ungumthandazo wokuthi abesifazane abayizimbali zesizwe bahlale benezimilo eziyisibonelo kuZulu, beqotho njalo. Lokhu kuyokwenza amaZulu ahlale enemindeni ehlonishwayo emhlabeni. Ukuze amaZulu ahlale ebumbene iNgonyama yawo eyiSwt kudingeka inakekele ukugcinwa kwawo wonke amasiko esizwe njengoba kuyiyona ewuHlanga lweZwe neZulu eliPhezulu.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close