Amasiko

Inala nemvula kwakungumphumela wokuthoba kwesizwe kuNomkhubulwana

Okhokho babemhlonipha kakhulu uNomkhubulwana bethi iNkosazana YaseZulwini eyadabuka ohlangeni emva kukaMvelinqangi

Babekholwa ukuthi nguyena obapha imvula nenala emasimini. Ngezikhathi zesomiso bekuhanjwa kuyocelwa imvula kuNomkhubulwana. Uma ukudla kungamili emasimini kuqedwa ubutumusha nomswenya, kwakuthiwa kuphume impi kaNomkhubulwana usefuna insimu yakhe. Le nsimu ibilinywa yisizwe kodwa ingahlakulwa futhi ingavunwa. Abadala babekholwa ukuthi uNomkhubulwana lona uhlala eziqongweni zezintaba lapho kuneziziba ezijulile eziluhlaza khona. Izintaba eziphakeme kunazo zonke kwelakwaZulu naseNatal iQhudeni, UNdi noKhahlamba angikubali ngoba lona lungumngcele. Phezu kwale ntaba kume amachibi eziziba ezingayiwa, ikhaya likaNomkhubulwana.

Ukucela inala Noma umkhosi wawenganyelwa yinkosi jikelele, kwakuvamile ukuba iziphakanyiswa zezifunda ezithile zibe nawo amandla okuhola imikhosi yalolu hlobo, kuye ngokuthi inkengane igasele kuphi. Phela, alomisi izwe lonke kanyekanye kanjalo njengoba futhi lingene izwe lonke kanyekanye. Okhokho babephila ngokuzigqwabela, ngakho uma lingananga, ikati lalilala eziko.

Uma-ke impi kaNomkhubulwane isingene ngempela, kwakubhekwa ngamanye amehlo. Abantu bebeqoqana phansi komnumzane wesifunda esihlaselwe yisikhonyane sikaNomdede beyocela ukuba kwenziwe isiko likaNomdede.

Umnumzane noma inkosi mbala isizokhipha isimemezelo sokuba izintombi zendawo ziye entabeni ephakeme ngelanga elinqunyiwe. Bezivuka ekuseni ngovivi ziyafika entabeni sezizihuqa ngebomvu, ziyasuka lapho sezihamba zingena imizi ngemizi zicela inhlwayelo. Bezifika emzini lowa zihlale egcekeni zingakhulumi lutho. Umninimuzi usezokwazi ezize ngakho, azinike inhlwayelo anayo; isikhwebu sommbila, izinselwa, izimpuzi, izimbece nokunye. Ngokuhlwa, seziyingene yonke imizi yendawo, bezikhukhusa nale mbewu ziye emzini wesalukazi esesiguge kakhulu endaweni.

Ingxenye yembewu isizocwiliswa kwenziwe utshwala, enye ingxenye ilinde ukutshala insimu kaNomkhubulwana. Bungaphekwa buvovwe lobo tshwala bebusiwa emasimini ngezigubhu ezingazange zigeqwe. Le nsimu belu ayikho emlimeleni, isendaweni ephakeme noma entabeni. Kuzolima zona futhi izintombi. Osake wagona ingane akasondeli nakusondela.

Kungaphela ukulima zonke izintombi ziya kolala emzini owodwa wesalukazi. Ngakusasa amakhosikazi anezingane ezincane aya nazo kulowo muzi kusempondozankomo afike azinqumise emnyango ukuze ziyavuka izintombi lezi zeqa phezu kwazo, kuthiwe kwenzelwa ukuba zingangenwa yisilonda. Emva kwalokho izintombi zibuyela emakubo kuphela ziqaphele ukuba lezo eziqomile zingalokothi zihlangane namasoka azo uze ube malungu mathathu ummbila weNkosazana. Emva kokulima insimu sebengaphuma bonke abantu bayolima awabo amasimu.

Uzothi ungaba malungu mathathu futhi lona wasemilimeleni ziphume izintombi zihambe zikha imikhwani kuwo wonke amasimu, zihambe zikhala zithi: ‘Maye ngokudla kwethu! Maye ngamabele ethu! Maye!’ La makhaba ziye ziwalahle emfuleni omkhulu emuke namanzi kuthiwe kwemukiswa impi kaNomkhubulwana. Izintombi sezizogeza ibomvu emfuleni ziphindele emakhaya ziyoqala futhi impilo yazo yemihla ngemihla.

Ukucela imvula Nakho ukucela imvula kuseyiwo umkhosi kaNomdede, okwakwenziwa lapho ilanga liphumile likhotha izinkangala namahlanze. Nalapha bekuphuma izintombi. UNomkhubulwana ukhonzwa ngezintombi phela ngoba naye yiNkosazana.

Izintombi-ke zizohlanganela emaqhikizeni aziphetheyo ngesokusa. Kufuneka zivuke ngovivi zikhuphukele eziqongweni zezintaba eziphakemeyo sezizihuqe ngebomvu. Zikhuphuka ziqhuba imihlambi yezinkomo, zembethe amapense zingahlobe ngalutho. Zikhuphuka nje ziyabhina kangangoba owesilisa ohamba ngendlela kufuneka avale izindlebe futhi agwegwese ukuze angahlangani nezintombi zikaNomdede. Ngokunjalo zazingakhulunyiswa ikakhulu ngabesilisa.

Zizonele zifike entabeni ziwakhumule amapense, zembathe amahlamvu omsenge ziwenze izidiya ziwathunge ngomthombe, noma ngozi oluluhlaza olungazange lungene ekhaya. Sezizoqala umsebenzi wokuphendula amatshe ingxenye ebikade ihlatshwa ilanga ziyibuyisele ngaphansi, kuthiwe zenzela ukuphendula isimo sezulu.

Kokunye zivubukula izikhonkwane zezinyanga zizilahlele kude. Ziyoze zibuye lapho isithunzi somuntu sesiphansi komniniso. Zibuye ziphethe amahlamvu omsenge ngezandla, amanye ziwabhincile amanye njalo zihlobe ngawo emzimbeni ziyayikazela nje, izintokazi lezi. Odade baqonda emfuleni lapho bezohlangana khona nonina bephethe izigubhu zotshwala obenzelwe lo mkhosi.

Ekufikeni kwezintombi emfuleni zizongena emanzini zibhukude zishayana ngamahlamvu zimemeza zithi; ‘Nomdede, Nomdede! Siphe imvula.’ Kwakuvame ukuba kuthi ziphuma nje emfuleni libe liyithela izulu. Babezwakala sebekikizela onina bethi; ‘Ki – ki – ki-! Nazo ezikaNomdede.’

Ziphume zilokhu zibhulene ngamahlamvu omsenge eseziyowalahla ngaphandle anduba ziphuze kancane utshwala bese zibuchitha buze bube umgobhozo kuthiwe obukaNomdede. Sezizobuyela emuva nemvula eyesabekayo eyaziwa ngokuthi yimvula yamantombazane. Onina laba ebebelethe utshwala bebefike bephethe imvunulo yezintombi ezizobuya seziyembethe. Ngakusasa zizovuka kuseluvivana zingene imizi ngemizi zicela imbewu ezizoyolima ngayo insimu kaNomkhubulwana.

Kwakuthi uma kube nenala, zonke izintombi ezacela imvula zigaye utshwala zibuthwale ngezigubhu busiwe koMkhulu noma-ke emzini womnumzane lowa ophethe isigodi esabe sihlaselwe ukomisa. Zizofike zihlatshiswe kube umkhosi omkhulu wokubusisa izintombi nokubonga uNomkhubulwana.

– USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu aKwaZulu.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close