Umlando Wethu

Indawo eMakhosini nobungcwele bayo kudala

Indawo eMakhosini nobungcwele bayo kudala

EMakhosini (Isithombe – Bayede News)

INDAWO yaseMakhosini isuselwa kweyaseKhemethe, i-Egypt yasemandulo, eWaset entshonalanga yalapho umfula iHapi (Nile) uchitha khona olwandle iMediterranean. Leyo ndawo eseWaset ibizwa ngokuthi yiValley of the Kings (indawo yeZingonyama). Kulapho kwakungcwatshwa khona zonke iZingonyama ezazibizwa ngoFaro kumaPyramid. Yayithathwa njengendawo engcwele njengoba nathi eMakhosini kwakukhona izinto esasingazenzi kuyo. Utshani bayo babungashiswa ngomlilo ngokwesatshelwa ukuthi umlilo wawungase ushise izinyoka ezazingamathongo eZingonyama ezazithunwe eMakhosini. Kwakwenzeka idlozi liziveze kubantu njengenyoka engenamathumbu. Izinyoka uqobo zazingabulawa kuleyo ndawo ngakho khona lokho. Okunye induku ecijile kungahlatshwa ngayo phansi uma umuntu ehamba kuleyo ndawo ngoba lokho kwakungafana nokuhlaba zona uqobo iZingonyama ezilele khona kube ukuzihlaba. Kwakungagawulwa noma kuphulwe amagatsha emithi yakhona. Kanti abesifazane abedlula ngendlela eMakhosini babekhothama nxa bekhuluma nabantu abahlangana nabo endleleni ukuhlonipha iZingonyama ezilele eMakhosini. Abanye abantu babesho izibongo zamakhosi alele eMakhosini uma bedlula ngendlela. Babengakhombi ngomunwe nxa bekhombisa izinto ezazilapho kodwa babe ngakhomba ngesibhakela uma kunesidingo. Ngisho umuntu ezobulawa eMgungundlovu ngesikhathi seSILO uDingane nxa ebaleke waze wangena edlinzeni leSILO uNkosinkulu wayengabe asabulawa ngokuhlonipha iNgonyama ayebaleke wangena kuyo. Noma umuntu ebaleke wangena la kuthunwe khona aMakhosi amanye wayengabulawa ngoba lokho kwakungeke kwemukeleke kuleyo Ngonyama elele lapho. Amadlinza ayenakekelwa ngokusika utshani eduze kwawo kodwa angaphazanyiswa. Kwakuthi nxa kuphuma impi kuyiwe kwelinye lamadlinza kuyobikwa kushiwo izibongo zaMakhosi alele lapho enxuswa ukuthi angayifulatheli impi yesizwe. Kwenziwa nangonyaka we-1879 mhla kuyovinjwa abahlaseli bamaNgisi eSandlwana. Kanjalo noma kuyocelwa imvula ngoMkhosi omncane weNyathelo owawendulela omkhlu woKweshwama minyaka yonke kwakuqhutshwa izinkomo kuyocelwa imvula khona eMakhosini.

Kwakungazingelwa eMakhosini ngisho inyamazane ibaleke yangena khona yayiyekelwa ingabe isahujwa. Kwakungabulawa noma kucushwe izinyoni zakhona. Inhlanzeko yayiqikelelwa kube nomuntu oyedwa owayehlanza amadlinza aqaphele konke okwakwenzeka khona njengezinyoka ezazijahana zilumana okwakuthi nxa sekuyiwa ezangomeni zithi mhlawumbe yiSILO uShaka esasilwa neSILO uDingane. Lokho kwakulandelwa ngumsebenzi wesintu okwakudingeke wenziwe kuye ngokuthi iziyalo zezangoma zitheni. Owayengumqaphi waseMakhosini ebekwe yiZingonyama oMpande noCetshwayo nguShingana kaMpande okwathi uma amaBhunu eseqola indawo yaseMakhosini afuna ukumbulala. Wabaleka wayokwakha umuzi awuqamba igama wathi kukwaBongofileyo. EMpumalanga yala sekuseHoliday Inn oLundi khona. Ngesikhathi sokubusa kweSILO uDinuzulu owayeqapha eMakhosini kwakunguNqezu kaMnombela wakwaNtombela owadutshulwa ngamaBhunu ngempi yawo namaNgisi (1899-1902).

IZingonyama ezikhothamele kwezinye izindawo ezikude njengeSILO uShaka esathukuswa kwaDukuza, iSILO uDingane esakhothamela kwaHlathikhulu kwaNyawo, iSILO uMpande esabekwa kwaNodwengu eMahlabathini Kanye neSilo uCetshwayo esathukuswa emfudlaneni iNkunzana eNkandla zazilandwa ngehlahla lomphafa zizohlanganiswa nezinye eMakhosini. Ngakho lokho zonke izigodlo zeZingonyama zazikhona eMakhosini.

AmaBhunu, kaLucas Meyer, enza umonakalo ngemuva kweMpi yaseTshaneni ngowe-1884 aqola indawo yaseMakhosini ayidabula amapulazi ethi lokhu kwakuyisivumelwano phakathi kwawo neSILO uDinuzulu ingakalwi iMpi yaseTshaneni mhla zi-5 kuNhlangulana ngowe-1884. Athe leyo ndawo ayethenjiswe yona ngosizo lwawo lokunqoba uZibhebhu eTshaneni. Kodwa eTshaneni impi yoSuthu yayiholwa nguMntwana uNdabuko. AmaBhunu noma ayekhona awazange azimbandakanye nempi. Futhi-ke ngokomthetho wakwaZulu abantu babenikwa iziza kuphela. Izwe kwakungelona eleNgonyama. Yayingumvikeli walo egameni lamaZulu.

Ngakho-ke ukuklaya amapulazi eMakhosini kwaba lichilo ngokwenkolo yamaZulu. Kuthe ngowe-1894 iNgonyama uDinuzulu nabaNtwana oNdabuko noShingana besekudingisweni eSt. Helena bagcizelela ukuthi nxa izwe lakwaZulu lidatshulwa amapulazi lokho akudingekile kumbandakanye eMakhosini. Nokho indawo yaseMakhosini igcine ibuyele esimeni sayo sekuphethe iSILO uZwelithini kaBhekuzulu.

Umqondo wokuba nendawo enjena kusukela emandulo. Indawo yaseMakhosini isukela entshonalanga yalapho umfula iHapi/Nile uchitha khona olwandle iMediterranean. Kuleyo ndawo eWaset, kunendawo ngesiNgisi okuthiwa yiValley of the Kings [eMakhosini], lapho wonke amakhosi aseKhemethe ayethunwa khona. Lowo mqondo kuthe amaZulu uma esesuka enkabazwe ephikelele ezweni labeNguni afika nawo aMakhosi awo awathuna endaweni ayibiza ngokuthi kuseMakhosini, kuqondwe iZingonyama zesizwe samaZulu ngoba ngokwenkolo yethu umuntu akafi uma eseshonile kuthiwa usehambile ngoba ukufa kuluhambo lwangunaphakade. Uya kwabaphansi kodwa ahlale ebabhekile abasele kwelengabadi.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: IZingonyama naBantwana baseNdlunkulu kusukela endulo. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za;  noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close