UBukhosi BoHlangaUbukhosi Top Stories

Induna ikhala ngokusala ngaphandle ohlelweni lwamaholo

nguCEBO BUTHELEZI

IKHALA iyazithulisa iNduna yesizwe sakwaBiyela, Obuka eMthonjaneni ethi yavalelwa ngaphandle ngesikhathi kuqala uhlelo lokuhlomula kwezinduna zaMakhosi ngoZibandlela wezi-2016.

UMnu uBheki Wilmod Gcabashe uthi akasazi uzothatha ini ayihlanganise nani njengoba ephila ngemali yempesheni kanina okumanje akaphathekile kahle uphuma uyangena emtholampilo ngenxa yokuhamba kweminyaka. UGcabashe uneminyaka yobudala engama-59, unezingane eziyisithupha.

Uthi wonke umthwalo usemahlombe akhe, umndeni ubheke yena njengenhloko yekhaya kepha ukuphika kwenhlanhla kwenza kwayena ethembele empeshenini kanina. Lokhu sekuze kwadala ukuthi enye yezingane zakhe yokugcina iyeke isikole phakathi, ihambe iyosebenza ezimobeni iyozama isinkwa. Indodana yakhe eyeke esikoleni samabanga aphezulu i-Ihawulethu High, ineminyaka yobudala eli-18.

Ngenkathi iNduna uGcabashe ithatha lesi sikhundla sokusebenzela umphakathi kwakungunyaka wezi-2010 nalapho ithi yangena ezicathulweni zikaMnu uThulani Mchunu. UMchunu ube esemcela ukuthi akasithathe lesi sihlalo sokuba yinduna endaweni eMandentabeni ngaphansi kweNkosi uPhiwayinkosi Biyela.

Kusukela ngowezi-2010 kuze kube manje uGcabashe uthi usebenzela isizwe seNkosi ngokwethembeka kodwa ikati lilele eziko ekhaya. Echaza uthi waphelelwa umsebenzi enkampanini yezokuxhumana uTelkom ngowezi-2000. “Into engiphethe kabi ukuthi angazi uma kuwukuthi kumele ngikhale ngizokhala kubani, ekuphi. Ngizamile ukubika udaba lwami kuSihlalo woMkhandlu weNkosi kodwa akukho okulungayo. UMnyango wawuthe kumele ngize emahhovisi nencwadi eqhamuka eNkosini egunyazayo neshoyo ukuthi ngisebenza ngaphansi koMkhandlu, anginawo amandla okubhekana ngqo neNkosi yingakho ngabika udaba lwami kuSihlalo kodwa kuthulekile kuze kube manje,” kubalisa uGcabashe.

Uthi okumphethe kabi ukuzwa ukuthi kufakwe enye induna esikhundleni sakhe uMnu uMhlomiseni Nzuza ophethe esigodini saseNkwenkwe. UNzuza ungene kulesi sikhundla eminyakeni emibili eyedlule futhi nguye ohlomulayo kulolu hlelo lokuholelwa izinduna.

USihlalo woMkhandlu weNkosi uBiyela, Obuka uMnu uCaiphus Mbongeleni Ntenga uvumile ukuthi uyayazi iNduna uGcabashe futhi nodaba lwayo uyalwazi. Ube esecela ukuthi kuxhunyanwe neNkosi yesizwe kube yiyo ephawulayo.

ElaboHlanga lixhumane neNkosi yesizwe sasObuka uPhiwayinkosi Biyela oluqinisekisile udaba lokuthi induna uGcabashe iyamazi futhi ukhona eMkhwandlwini wayo. “UGcabashe uyasebenza esizweni, ungene ubuduneni eyikhansela lenduna ebiphethe. Endaweni yayo kungene uNzuza kwase kuthi ngenxa yobukhulu besigodi iNkwenkwe, base sebesebenza ngokubambisana lungakabi bikho lolu hlelo lomhlomulo. Kuthe uma selufika kwabhaliswa uNzuza njengenduna yesigodi. UGcabashe njengoba wayengene njengekhansela lenduna wabe esesala ngaphandle ngoba uMnyango wawuzothi senza okungeyikho siklaya isigodi esisodwa kabili ngoba nakhu sekukhona imihlomulo. Kodwa-ke kumanje sesiyithumele yonke imininingwane yakhe sesilindele uMnyango ukuba usiphendule,” kusho iNkosi uBiyela.

Ngokusho kweNkosi, udaba lukaGcabashe lungalungiseka njengoba besebenzisana kahle noMkhandlu weNkosi futhi engumuntu owuthandayo umsebenzi wesizwe, owuhloniphayo nomphakathi.

Okhululumela uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu uMnu uMsawakhe Mayisela uthe izinduna zenza umsebenzi ofanayo futhi kumele ziphathwe ngendlela efanayo. Uthe ayikho induna okumele ihlomule enye ingahlomuli inqobo nje makulethwe wonke amaphepha agunyaza ukuthi ihole ngaphansi kwalowo Mkhandlu weNkosi. Ube esethembisa ukuthi uMnyango uzolulandelela udaba lwenduna uGcabashe.

IMeya yoMkhandlu eMthonjaneni uMnu uSibonginkosi Biyela wethembise ukungenelela ekusizeni induna nomndeni wayo ngesikhathi kusalindwe uMnyango ukuthi usebenze lolu daba.

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close