Ubukhosi Top Stories

Ingqophamlando kuqokwa owesifazane

nguCEBO BUTHELEZI

 

KUQOPHEKE umlando kukhethwa  okokuqala  iNkosi yesifazane ekubeni yiSekela likaSihlalo weNdlu Yobukhosi Bendabuko KwaZulu-Natal, okhethweni obeluyizolo ngoLwesine, eCity Hall, eThekwini.

UNdlunkulu waseMatheni, KwaNongoma uthathe isikhundla ebesiphethwe yiNkosi uVictor Thulasizwe Ngcobo. UNdlunkulu utshele elaboHlanga emuva kokukhethwa kwakhe ukuthi imiphumela ikhombisa ukushintsha kwezinto ezinhlakeni zobuholi bendabuko. “Ukuqokwa kwami kwenza ngibone ukuthi imisebenzi yami aMakhosi ayayihlonipha. Mhlawumbe ngokulandelayo kuyokwenzeka ukuthi uSihlalo kube ngowesifazane, kubeka uNdlunkulu. Uthe iNdlu yokuqala yobuholi bomdabu KwaZulu-Natal wangena njengowesifazane wokuqala osesigungwini esiphezulu.

“Kule minyaka emihlanu ngisesikhundleni njengoNdlunkulu ovela ezindaweni zasemakhaya sizohambela aMakhosi senze izinhlelo zokusondela kubantu bonke kusondeleke naseziNdlini ngokuhlukana kwazo ukuzwa ukuthi iziphi izingqinamba aMakhosi abhekene nazo,” kuphawula uNdlunkulu. Uneziqu zeBA Social Sciences, iDiploma in Education ayenze eNelson Mandela University, iCertificate in Facilitation asizuze e-Unisa.

Enkulumweni yakhe uveze nokuthi abesifazane kuyadinga ukuthi bafukulwe balekelelwe kwandiswe ulwazi lwempilo yonke. “Into engizimisele ukuyenza ukusebenzisana naMakhosi noHulumeni nawo aMakhosi esilisa ngoba akhona angenawo amathuba. Ngifuna ukuveza obala kuzo zonke izinto zempilo kubantu bonke baKwaZulu-Natal ikakhulukazi basemakhaya.”

Kulolu khetho obeluhanjelwe ngaMakhosi angama-53, iNkosi uPhathisizwe Chiliza iphinde yakhethwa ngo-elethu ekubeni nguSihlalo Wendlu YaBukhosi Bendabuko.

INkosi uChiliza ephuma esifundeni iHarry Gwala ibuya ihlandla lesibili kulesi sikhundla esithathe eminyakeni emihlanu kade siphethwe iNkosi uBhengu yona ebesithathe kuMtwana waKwaPhindangene.

Ukwenza isiqiniseko sokuthi konke kuhamba ngononina, lolu khetho belenganyelwe yiKhomishini Yokhetho Ezimele i-Independent Electoral Commission (IEC) ebiholwa nguMnu uMawethu Mosery nePhini likaMengameli waBehluleli KwaZulu-Natal uMjabuliseni Madondo obefungisa aMakhosi abeyingxenye yalolu khetho. ISILO besimelwe nguMntwana uMbonisi Zulu.

UNdlunkulu uqokelwa kulesi sikhundla nje, usanda kutshela iBAYEDE ukuthi enye yezimbangela zokungafiki kwentuthuko emphakathini ukuthi amakhansela kawasebenzisani ngokubambisana naMakhosi kanye nezinduna zawo.    

UNdlunkulu waphakamisa ukuthi kufanele kube nemihlangano ezohlala njalo ukuze ibonakale intuthuko kodwa kungagcini ngezethembiso.

INkosi uChiliza izibongela emuva kokubuyiselwa esikhundleni sokuhola iNdlu Yomdabu KwaZulu-Natal ithe bafisa ukukhumbuza wonke aMakhosi aseNdlunkulu ukuthi iNdlu yeNgonyama ibalulekile ngakho bafisa ukuthula nokubuyisana ngoba yiyo iNdlu enesithunzi sokusebenza koBukhosi. “Kubo bonke abakade amagama abo akade ephakanyisiwe nalabo ababongile bephakanyiswa siyafisa ukuthi sengathi wonke aMakhosi aseNdlunkulu angaba nobunye nokusebenzisana ngoba intuthuko yesizwe idinga abantu abamunye ababumbene,” kuphawula iNkosi uChiliza.

Ithe ukhetho luhambe kahle kakhulu futhi kwaqopheka umlando esifundazweni.

“Ungene ngokusekwa ngaMakhosi ebona igalelo lakhe ngoba akayena umafikizolo ezindabeni zoBukhosi. Ube nezinhlelo eziningi njengalolo lasoPhongolo naseMgungundloxu lokubuyisana kwezinhlanga. Nguye obehola ithimba eliya kohlangana nezinsizwa emahositela uma kuyokhuzwa udungunyane,” kuphawula iNkosi uChiliza itusa igalelo likaNdlukulu.

Uthe aMakhosi alibonile iqhaza lakhe ngoba ukuze iNdlu iphile kumele ibe neSekela eliphilayo. “Ngiqinisekisa ukuthi izinhlelo zizokwazi ukuya emakomidini ngononina. Simbone engumuntu oneqhaza elifanele.” INkosi uChiliza ibe seyiyihlaba iyihlikiza indaba yamakhomishini asungulwayo ukuphenya ngokubulawa kosopolitiki. Ithe kwenzeka lokhu nje ngoba uHulumeni kawuwazi nokuthi ayini aMakhosi.

“UHulumeni mawubambisane naMakhosi ukuzama ukunqanda lolu dlame losopolitiki ababulalanayo. Yebo amakhomishini akhona kodwa akuqondwe ngqo ezigebengwini ezibulala abantu ezindaweni ziboshwe,” kubeka iNkosi uChiliza.

ISILO naso sakubeka kwacaca ukuthi ukufa kwabantu makungateketiswa, kunikezwe amagama ngokuthi kwakhiwe amakhomishini. Ongangezwe Lakhe wakubeka kwacaca ukuthi  ‘kuyimbudane lokho’ ngenkathi ethula inkulumo yakhe eMkhosini WoMhlanga, eNyokeni ngeviki eledlule.

INkosi uChiliza iveze ukuthi iNdlu inamalungu ayisi-8 namalungu amathathu amele iNdlu kuzwelonke. “Sibonga kuNdunankulu nelungu le Sishayamthetho uMnu uSipho Gcabashe. Sifisa ukubonga abakwa-IEC ngendlela abalusingathe ngayo ngobunono uhlelo, bazi ukuthi bazokwenza umsebenzi weSILO.

Siyabonga ukuzibophezela kukaNdunankulu emuva kokhetho ukuthi ngeSonto elizayo uzohlangana nobuholi ukubheka ezinye izinto ezaziphakanyisiwe. USihlalo iNkosi uPhathisizwe Chiliza; ISekela uNdlunkulu waseMatheni; INkosi uN.A. Bhengu iLembe; INkosi uB. Ntanzi eMgungundlovu; INkosi uM. Mkhize wakwaHlathikhulu oThukela; INkosi uW. Xolo oGwini; INkosi u-E.T. Mkhize eThekwini; INkosi uM.I. Tembe oqhamuka esifundeni uMkhanyakude; INkosi uT. Xulu yasoThungulu; INkosi uC.S. Kubheka yaseMajuba; aMakhosi amele iNdlu kuzwelonke mathathu okuyiNkosi uM.Z. Luthuli wesifunda uMgungundlovu; iNkosi uD.Z. Gumede oqhamuka esifundeni iLembe neNkosi uS.R. Shinga oqhamuka esifundeni oGwini.

Show More

Related Articles

Close