UBukhosi BoHlanga

Inhlanhla yokuphila ngezikhathi zoMntwana wakwaPhindangene

nguNHLANHLA MTAKA

 

Zimbalwa izinsizwa ezivuma njengoShenge ukuthi empeleni ngonina abazibumba zavuthwa zaba yizingqothovu

 

Kukhona okwehlukile nokuligugu ngesifunda iZululand. Kukulesi sifunda lapho kutholakala khona iNhlokodolobha kaZulu, Ulundi. KuseZululand lapho umhlabathi wakhona ulondoloze amathambo eZingonyama zikaZulu. Khona kule ndawo yilapho iSILO esiseSihlalweni sizinze khona kanti ngokunjalo neZigodlo zesizwe zilapha. Okunye okuyinqabakutholwa ngale ndawo wumlando wokuthi kulapho kudabuka khona uNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene. UMntwana, ungowolibo loBukhosi ngasohlangothini lukanina uMntwana uMagogo, Mantithi, Sibilile Thembisile, Ngangezinye kaDinuzulu. Kunjalo nasohlangothini lukayise iNkosi uMathole Buthelezi wesizwe sakwaButhelezi esihlonishwa kakhulu ngokuba ngabeluleki (njengoNdunankulu) nesandla sokuphosa koMkhulu.

Akudingi ukuthi uze umthande uMntwana ukuze wamukele ukuthi igalelo lakhe ekukhuphuleni nasekuvikeleni iSihlalo nesizwe kudinga ukutuswa. Amagama akhulunywe yiSILO enkonzweni ebibungaza iminyaka engama-90 uMntwana edla anhlamvana cishe akugoqa konke lokhu kukhuluma.

“Kithi njengeNdlunkulu kaZulu uMntwana ungomunye wethu. Nokho siyakwamukela ukuthi uyilungu lomndeni waseNingizimu Afrika, i-Afrika nomhlaba jikelele. Usuku lwanamuhla luwubufakazi balokho ukuthi lo esihlangene ngaye ungowesizwe.

“Ekudumaleni nasekulileni kwethu ngokulahlekelwa yilaba bethu abathathu siyambonga uNkulunkulu ngokusigcinela uMntwana njengobufakazi  bokuthi kulabo abaphuma embizeni Yakhe yobuholi obuqotho akuphelile. UMntwana uwubufakazi bobuholi obuqotho nobomholi  ozinikele enkonzweni yesizwe,” kusho uNomthebe wesizwe.

Omdala uqhubeke wathi: “Ngike ngiphatheke kabi uma ngifunda noma ngizwa abantu bezama ukuchaza iqhaza loMntwana kuleli lizwe. Empeleni kasikho isidingo salokho ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. UMntwana kadingi abantu abazomncengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe,” kuphetha iMbube.

Lapha akukhona ukuthi Omdala uthi uMntwana akanasici, ngoba nesiZulu siyasho ukuthi nelengqwele liyopha siphinde sithi akukho soka lingena sici. Kepha le nkulumo ilungisa futhi ihlelembele umuntu ofisa ukufunda nokwazi ngeqhaza loMntwana esizweni ngaphandle kokubuka ukuthi uyamthanda noma akamthandi.

Akucabangeki ukuthi kambe umuntu angawuxoxa kanjani umlando wepolitiki yaseNingizimu Afrika ngaphandle kokufaka igama loMntwana. Nalapha akukhathali noma uyamthanda noma uyamzonda leli yiqiniso eliyohlala likugqolozele. Kuye kugeleza igazi lamadelamzimba avikela lesi sizwe, ngasohlangothini lukanina noyise.  Khona usumzonda usungaphika uthini ekutheni kuye kugeleza igazi leNgonyama uCetshwayo neNgonyama uDinuzulu? Usungaphika ngaliphi ekutheni umlando wakhe uxhumene nomsunguli kaKhongolose uDkt uPixley ka-Isaka Seme owayeganwe nguMntwana uHarriet owayengudadewabo kanina uMntwana uMagogo?

Insizwa kanina

Kukhona imfundisoze ngabeNguni bakaZulu. Le mfundisoze ithi amadoda akwaZulu kawanamizwa ngabesifazane. Umfo kaMathole kaningi ngezenzo uyayiqeda le mfundisoze. Lokhu ukwenza nxa ephumela obala ngothando lwakhe ngonina uMntwana uMagogo. Ukhuluma anganqeni ukuthi yena ‘uyinsizwa kanina’ ngenxa yeqhaza unina aba nalo ekumkhuliseni kanye nasekumakheni abe yindoda.

“Ngafunda ipolitiki emadolweni akhe. Wayengixoxela ukuthi amagumgedlela afika kanjani eSigodlweni Osuthu  ezobopha uyise Ingonyama uDinuzulu ngesikhathi seMpi Yamakhanda yangowe-1906”, kulanda uShenge.  Lokhu akwejwayelekile ngoba iningi labaholi lithi ipolitiki layifunda esikoleni noma kwaNgqondonkulu. Lapha uMntwana uthi ngunina owabumba lo mholi anguye. Uthi unina umeseke waze wawelela kweleZinyandezulu mhla zingama-21 kuLwezi ngowe-1984.

Ngisho nokuba yiNkosi yeSizwe sakwaButhelezi  uMntwana uthi ngunina owaphakamisa imikhono.  Elanda kabanzi ngendima eyahlakulwa ngunina ekuhlelembeleni ukuba abe yiNkosi yesizwe sakwaButhelezi uMntwana uthi:

“Ngesikhathi sengizizothwasela ubumeli ngaphansi kommeli waseThekwini, uRowley Israel Arenstein, kwaba ngumama nabaholi be-ANC njengeNkosi u-Albert Luthuli noMnu u-Oliver Tambo abathi umsebenzi esizweni ukubuyela ekhaya ngisuke eThekwini ngiyothatha isikhundla sokuba yiNkosi yesizwe sakwaButhelezi. Ngenxa yokugqama kwami kwezombangazwe e-University of Fort Hare, uHulumeni awunazinhloso zokungibona njengeNkosi yakwaButhelezi ethatha kuyise. Umama wazabalaza kanzima isikhathi eside ukuze ngibekwe esihlalweni ngoMbasa we-1953, njengoba ababusi basePitoli babengangifuni nhlobo bethi bangithathisa nje okomuntu oyiBamba Bukhosi, yize kwakuyisikhundla sami ngokokuzalwa,” kusho uShenge.

Omunye wesifazane abutusayo ubukhona bakhe empilweni yakhe ngumkakhe uNdlunkulu uThandekile Irene, uMaMzila. Ngesikhathi kunenkonzo yokubonga iminyaka engama-90, sizwakele isililo sakhe ngokuthi ubungazwa zihlwele nje ubambo lwakhe kalukho ngenxa yobuthaka bempilo.

Mhla umlando wangempela wakuleli uqoshwa ukuze abawufundayo bawufunde ngenhloso yokwazi okwabe kuyizinhloso zabaphila emuva kwabo, liyobhalwa igalelo loMntwana emzabalazweni wabesifazane boHlanga. Ngesikhathi kungaba sefeshinini ukukhuluma ngamalungelo abantu besifazane, kwaba nguye uShenge owaphakamisa umunwe lapho abanye babebheke engxenye.

ISILO noMntwana waKwaPhindangene
USHENGE uhlonishwa nxa zonke

Omalundalunda

Inkulumo ethi abantu abanobuholi, ubuhlakani, namandla okholo okusezingeni eliphezulu bahlala bengaphambi kwezikhathi zabo izwakala iliqiniso kuMntwana wakwaPhindangene, ikakhulukazi uma ubheka umsebenzi oncomekayo noyisibonelo kwezepolitiki kanye nomnikelo ekukhululekeni kweNingizimu Afrika ne-Afrika yonkana. Inkanyezi emakhonokhono ngisho kwezemfundo nokuba ngungoti konke ikwenza iphumelela ngamalengisi.

Uma ufunda ngomlando kaShenge uzokwamukela ukuthi leli kwabe kulishinga uqobo. Abanye baze bathi useyilo namanje. Ulimi lwakhe olubukhali entweni angahambisani nayo lwaluhambisana nobukhali bomqondo ekukwazini ukubuka, hhayi kuphela okwenzeka ngaleso sikhathi, kepha nokubukela ikusasa. Ziningi izinqumo azithatha uShenge okuthi nxa uzihlaziya umangale ukuthi engabe kwakwenzekani  emqondweni wakhe ngaleso sikhathi. Ukubunjwa kwe-Inkatha YeNkululeko Yesizwe yinto ongoti bepolitiki nomlando abayohlala bexoxa ngayo. Ukuzama ukungena emqondweni kaShenge ngenhloso yokuthola ukuthi kwakwenzakalani kuye akuyona into engenziwa yinoma ngubani. Phela kulesi siziba kuminza ngisho abathi bangosolwazi, okwamavukana-ke akuphathwa.

Kubacwaningi isiqalo esiyiso ekuzameni ukuhlaziya isimomqondo sakhe kumele kuqalwe ezinkulumweni zakhe ayezenza ngeminyaka yokusungulwa kwe-Inkatha Yenkuleko Yesizwe. Uma ufunde kahle uyakwamukela ukuthi ukungena kwakhe kwezombangazwe ngendlela angena ngayo wabe eyinomfi ezohlanganisa imizabalazo mhlawumbe yezikhathi ezahlukene. Ngakwezepolitiki yamaqembu uShenge ubukeka engenamahloni okuthi ukukhasa kwakhe kube sebandleni elaqanjwa nguSeme, i-African National Congress (ANC). Leli qiniso akudingi ukuba lenziwe ihaba njengoba sike sifunde nje kepha lidinga ukubukwa lilunjaniswe nezikhathi, izinkambiso, nomzabalazo wangaleso sikhathi. Wayengaphoqwe muntu ukuba yilungu le-ANC kepha wazikhethela yena. Kanjalo namhla esephuma inxiwa kwaba njalo.

UMntwana ukhulele kuVukayibambe, i-African National Congress Youth League (ANCYL) nahlangana nayo kwaNgqondonkulu eFort  Hare. Wabe engumfundi ngaphansi kukaSolwazi uZ.K. Mathews. Wayazana noMafukuzela uDkt uJohn Langalibalele Dube. Kuze kube yinamuhla akafihli ukuthi omunye wabantu ababumba umqondo wakhe kwakuyiNkosi u-Albert Luthuli. Impilo yakhe (uMntwana ) icishe ifane neyeNkosi uLuthuli ngoba bobabili bakwazi ukuphila emihlabeni emithathu; ukuba yisifundiswa, ukuba nguMkhrestu nokuba ngusopolitiki.

Oshicilelweni lwamhla ziyisithupha kuZibandlela ngowe-1985 iphephabhuku  iFinancial Mail lashicilela umbhalo kaSolwazi uLawrence Schlemmer . ngaphansi kwesihloko esithi Towards Orchestrated Liberation. Lo Solwazi nowayenguMqondisi weCentre for Applied Social Sciences, wathi ngoShenge nobuholi bakhe ngezikhathi ezabe zinzima.

“Bayingcosana osopolitiki abanamandla eNkosi uButhelezi abangakwazi ukusebenza ipolitiki yezomdabu endaweni enkulu eyisifunda esihlanganisa amalokishi aseThekwini nawasePinetown, awaseWitwatersrand nakwezinye izindawo, izigcawu zosozimboni abamhlophe, kanye nezindaba zamazwe ngamazwe. Ilungu lomndeni laseBukhosini bukaZulu neNkosi yesizwe sakwaButhelezi, uxoxile noPope, noMengameli uReagan nezinhloko zemibuso yaseNtshonalanga, yase-Afrika nakwezinye izindawo, ngezinkinga zangomuso eNingizimu Afrika. Imvelaphi yeNkosi uButhelezi imhlomisa kahle ngamaqhaza ehlukile. Usomaqhuzu kweZomlando neZokulawula i-Afrika wase-University of Fort Hare nowake waba yilungu le-ANC Youth League nosigaxamabhande osemncane kaMengameli we-ANC iNkosi u-Albert Luthuli.

USolwazi uSchlemmer uyaqhubeka embhalweni wakhe athi: Ukunqaba kweNkosi uButhelezi ipolitiki yokuthuthuka ngokwehlukana enye yeznselelo abanazo ebuholini bakhe. Eminyakeni yokuqala emveni kokuqokelwa ebuholini be-Inkatha neKwaZulu wabhekana wanqoba amaqembu akwakubukeka ehambisana noHulumeni njengeZulu National Party no-Umkhonto kaShaka. Ukubekwa kwakhe esikhundleni sokuhola isizwe sakwaButhelezi akuzange kuqinisekiswe nguHulumeni waseNingizimu Afrika iminyaka eminingi ngenxa yokuphikisana nokuthuthuka ngokwehlukana kanye ne‘politiki yezabelo’,” kuphetha uSolwazi.

Ukuziphindaphinda kwakhe kwabanye

Ongoti bayavumelana ukuthi uhlobo olukhethekile lomholi libonakala lapho liziphindaphinda kubafundi balo nabagcina belandele izifundiso zakhe. Akuyona imfihlo ukuthi ngaphansi kobuholi bakhe kuphume abaholi abahlonishwayo nokumenza yena qobo ahlonipheke. Laba baholi baqhamuke esizwe asiholayo, kuHulumeni ayewuhola wakwaZulu naseqenjini alisungulayo namuhla eselaziwa nge-Inkatha Freedom Party (IFP).

Kukhona ukuvumelana ukuthi uhlobo lwabaholi abadlula ngaphansi kwesandla sakhe nakwizinhlelo ayeziqhuba kabalinganiswa nabanye ngendlela abenza ngawo umsebenzi. Kungaba yilabo ababe ngothisha ngaphansi kukahulumeni aye wuhola, izisebenzi zikaHulumeni naMakhosi ezizwe.  Ezinkulumweni zayo iNkosi yesizwe samaDunge nenguSihlalo weNdlu yaMakhosi KwaZùlu-Natal kayilifihli elokuthi njengaMakhosi bafunde lukhulu kuMntwana kuze kube nasekugqokeni kwakhe okuluphawu lokuzihlonipha. Nanamuhla igebe ekuziphatheni nasekusebenzini kothisha bezikhathi zikaHulumeni wakwaZulu, ukuphathwa kwezikhungo, uHulumeni nezimali zomphakathi liselikhulu uma uqhathanisa nesikhathi esikuso.

Ekhuluma emcimbini wokubungaza uShenge loyo owayenguMengameli wezwe uMnu uZuma utuse ukuhlonipheka nokuhlonipha kukaShenge nathe yikho okuqinisekisa isithunzi sePhalamende. UMsholozi wathi okunye okusemqoka ngoShenge ngukuthi uhlonishwa yiwo wonke umuntu – omdala nomncane. Usekukhombisile lokhu izikhathi eziningi ePhalamende, njengoba kunguye owayeohakama akhulume asho okuphusile ngesikhathi sekuphakama imimoya. UMsholozi wathi intsha ekupolitiki ingafunda lukhulu kuButhelezi ngendlela aziphatha ngayo.

Isifundo sempilo

Umuntu ozalwe ngowesifazane udalelwe inhloso. Enye kulula ukuyibona esaphila kanti eyabanye ibonakala bengasekho phambi kwamehlo ethu. Ngenhlanhla yethu emuva kweminyaka engama-90 uMntwana ephakathi kwethu akekho ongathi akathathanga lutho empilweni yakhe. Lokhu kwenza kube lula ukwamukela inhlanhla esinayo, abancane nabadala bazo zonke izinhlanga namazinga empilo,  ngokuphila ngeminyaka yakhe uMntwana.

Enkulumweni yokumbongela uMntwana mhla zingama-27 kuNcwaba Ondini iSILO siqedile nxa sisho lokho okungumongo wokuba uMdali amgcine uMntwana kuthi neZinyandezulu zesizwe zimvikele yonke le minyaka. ISILO sifanise uMntwana njengesibani esikhanyisa uMuzi kaZulu ngesikhathi eminye imizi ewuzungezile kumnyama kuyo.

Yebo njengozelwe ngowesifazane ngelinye ilanga ulwandle olubizela kulo konke okuphilayo liyombiza okaMathole nokuyinto kumuntu ongum-Afrika engasona isiphetho kepha eyingxenye yokuqala ukuphila okusha. Ophile eduze kwalo muthi wangazikha izithelo ezinhle kuso lisekhona ithuba.

Ezweni lamaGriki asendulo kwakuthi nxa insizwa isilimele empini kuthi lapho umphefumulo usaxoxisana nomzimba, bevalelisana kuyilowo eya lapho kuyinqubekela phambili kuyo, umzimba emhlabathini kuthi umphefumulo kwelamathongo,  uzwe insizwa isho ngelokugcina ithi abayosinda kaboxoxela izizukulwane ukuthi yona yaphila nezinsizwa, abaphikeleli nezishabasheki, abavikeli bezwe, amadelamzimba. Isuke lapho insizwa yakwabo ithi abalalele kabayibongise ngale nhlanhla ebe nayo isaphila yokuhamba nokuphila ngezikhathi zezigomagoma.

Nathi ngalesi sikhathi lifa ngathi sisho ngeqholo ukuthi maye zintaba nani zilwandle nezihlahla nina enimi ungunaphakade xoxelani izizukulwane  ukuthi thina sibe nenhlanhla yokuphila ngezikhathi zoMntwana wakwaPhindangene, ishinga, insizwa kanina, isishabasheki salokho okulungile nobuqotho, uNdunankulu kaZulu!

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close