Imigidi Nemikhosi

INkosazane ehola izintombi eMhlangeni

nguVUYANI MASUKU

 • Iqokwa oNgangezwe lakhe unyaka nonyaka
 • A BANTU abaningi bahlezi bezibuza ukuthi ngabe iyiphi indlela esetshenziswa eNdlunkulu kaZulu ukuqokwa kweNkosazane ekha nephatha umhlanga wokuqala owamukelwa yiSILO Samabandla. Akungatshazwa futhi akubuzwa ukubaluleka kwalo Mkhosi esizweni samaZulu ngoba phela uthinta izintombi ezingumhlahlandlela wekusasa nesiqiniseko ngesimo isizwe esizoba ngaphansi kwaso.

  INdlunkulu kaZulu yahlukaniseke ngezigodlo eziyisikhombisa, zonke ezisenyakatho yesifundazwe. Kulabo abebengazi, oNgangezwe Lakhe nguye oqoka iNkosazane ezokha iphinde iphathe umhlanga wokuqala omukelwa yiZulu’ eliphezulu ngosuku lomcimbi. Kunezinto ezithile ezibhekwayo ngaphambi kokuthi iSilo simemezele ukuthi kuqokwe yiphi iNkosazane ngalowo nyaka. Njengoba lo Mkhosi uqeda iminyaka engama-29 wavuselelwa woNgangezwe lakhe, maningi amakhosazane aseNdlunkulu aseke akha aphinde aphatha umhlanga wokuqala. Okubalulekile ngokuqokwa kweNkosazane ezophatha umhlanga ngalowo nyaka wukuthi kumele kube yileyo esuke ingene ebuntombini ngaphambi kokukufika komcimbi woMkhosi woMhlanga. Njengoba kwenzeke kuyo yonke imizi ukuthi izintombi zibikele onina uma zingena ebuntombini, naseNdlunkulu amaKhosazane enze njalo. Kuba semahlombe kaNdlunkulu ukudlulisela umbiko eSilweni ukuthi iNkosazane ethile isikhulile.

  Lokho kusiza ukuthi uma sekumele iMbube iqoke ozokha aphathe umhlanga wokuqala, kubhekwa iNkosazane ekhule kuqala noma engene kuqala ebuntombini ngalowo nyaka. Uma kwenzekile amaKhosazane aseNdlunkulu angena kanyekanye ebuntombini noma akhula ngonyaka owodwa, kubhekwa ongene kuqala bese kuqokwa yena. Leyo Nkosazane esuke iphathe umhlanga wokuqala yiyo futhi ewudlulisela koNgangezwe lakhe, ngosuku lomcimbi omkhulu sekukhona nezimenywa eziqavile kuyo yonke imikhakha. Akukhethwa ngokuthi yiyiphi iNkosazane endala ngokweminyaka kodwa kugxilwa kakhulu esikhathini ekhule ngaso yangena ebuntombini. Kuyenzeka kuqokwe iNkosazane encane ekhona amadala, inqobo nje uma ikhule kuqala kunawo. Iningi lamaKhosazane aseNdlunkulu aseke awuphatha umhlanga awunika iSILO. Ngesikhathi iMbube iwuvuselala lo Mkhosi owacishe washabalala ngezikhathi zezepolitiki, iNkosazane yokuqala ukuwuphatha kwaba nguMntwana uSibusile wasesigodlweni kwaDlamahlahla ozalwa nguNdlunkulu uKaMathe. UMntwana uSibusile okunguye omdala emakhosazaneni eSilo waphatha umhlanga esemncane. Ngaleso sikhathi wawusabanjelwa oSuthu iminyaka emibili ilandelana ngaphambi kokuthuthelwa eNyokeni okuyisigodlo esavuswa oNgangezwe lakhe.

  UMntwana uSibusile walandelwa ngudadewabo uMntwana uNombuso, uMntwana uSinethemba, noMntwana uNtombizosuthu bobabili basesigodlweni kwaKhethomthandayo nguNdlunkulu uMaDlamini. Iminyaka abalandelana ngayo ayilandelanisiwe ngendlela kodwa bahlukaniswe ngokwezigodlo. Lawa maKhosazane omabili ake ashintshana isikhathi eside ngokuphatha umhlanga kwazise abanye abantwana babesebencane. KuNdlunkulu uKaMathe amakhosazane aseke akha, aphatha umhlanga kubalwa uMntwana uNandi, uMntwana uKhonzinkosi noMntwana uThandeka. Esigodlweni Kwakhangelamankengane kuNdlunkulu uMntanenkosi khona kubalwa umNtwana uBukhosibemvelo, uMntwana uNomkhosi, noMntwana uNtandoyesizwe. KuNdlunkulu uNdlovu kwaLinduzulu kubalwa uMntwana uMukelile.

  Esigodlweni eNyokeni, lapho kubanjelwa khona lo mkhosi, kuNdlunkulu uMaMchiza, uMntwana uNqobangothando useke wawuhambisa umhlanga eSilweni. Akukho mgomo ovimbela abaNtwana ukuba baphinde bakhe baphathe umhlanga wokuqala futhi kuyenzeka baphinde uma kungekho kodadewabo osengene esigabeni sokukhula.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  1 thought on “INkosazane ehola izintombi eMhlangeni”

  1. Awu kwakuhle kwethu! Siyabonga ngalomsebenzi sezizoke zifunde nezingane zethu ngamasiko ethu. Sibonga nanokuthi kukhulunywa ngazo zonke izizwe zabeNguni.

  Check Also

  Close
  Close