Umlando Wethu

INkosi uSomhlolo nesisekelo samaSwazi

nguSOLWAZI uHAMILTON SIMELANE

INKOSI uSomhlolo owayebuye abizwe ngoNgwane IV noma uSobhuza I wayeyindodana yeNkosi uNdvungunye Dlamini noSomnjalose Simelane. Yize kungenasiqiniseko, imithombo iveza ukuthi wazalwa ngowe-1780 eNyakatho yoMfula uPhongolo. Waziwa njengowaqamba isisekelo sesizwe samaSwazi amanje. Lokhu akwethusi ngoba wazalwa ngesikhathi lapho abeNguni baseNyakatho babesemzabalazweni wombangazwe wobumbano kwezepolitiki nasekubunjweni kwesizwe. Uyise waphangalala esemncane kakhulu kanti uninakhulu uLojiba Simelane wayeyiNdlovukazi.

Umnikelo omkhulu kaSobhuza ekubunjweni kwesizwe esisha samaSwazi waqala ngokuthuthukiswa nokubunjwa koBukhosi bamaSwazi. Wakwenza lokhu ngokuhlanganisa izizwana zibe ngaphansi kobuholi bukaDlamini esebenzisa ubuhlakani. Yilezi zizwana ezaba umongo wesizwe esisha samaSwazi esagcina sibizwa ngaBendzabuko noma ‘emaSwati mbamba’. Lezi zizwana zibandakanya oMhlanga, oMadvonsela, oMavuso, oMatsebula, oTfhwala, oNgwenya oShlongonyane noManana. Lezi zizwana zaqala zabuthelwa ndawonye ngobuzwe bazo endaweni encane eyayisuka emfuleni uPhongolo kuze kuyoshaya eNyakatho ethafeni lomfula iNgwavuma kubuye kusuke kwaMahamaba eNtshonalanga kuyoshaya eHluti eMpumalanga.

Umbuso owawubuthwe nguSobhuza wawusengcupheni ngoba ngaseNingizimu kwakukhona amaNdwandwe ayenamandla ebuholini bukaZwide kaLanga, yize babesendo lunye noSobhuza, kodwa wayelokhu egasele njalo eNtshonalanga yomfula uPhongolo. Emizamweni yokudambisa ukugasela kwamaNdwandwe, iNkosi uSobhuza wacela iNkosi uZwide ukuba imganisele enye yamadodakazi ayo. Cishe, ngonyaka we-1813 iNkosi uZwide yamganisela ngendodakazi yayo uThandile/uTsandzile owayemncane kakhulu ngaleso sikhathi kodwa owakhombisa izimpawu zokuqina nokukhula. Lobu buhlakani abuzange buyithene amandla iNkosi uZwide ekugaseleni izindawo ezihlala amaSwazi njengoba ngowe-1816 agasela kwaphoqeleka ukuba iNkosi uSobhuza nabanye abantu bayo babaleke baye maphakathi nezwe. INkosi uSobhuza yehlulwa kabuhlungu kule ndawo njengoba iHlalankosi langqongqiswa ngomlilo kubandakanya neminye imizi. Leyo ndawo yagcina ibizwa ngokuthi kuseShiselweni ukuqopha emlandweni wamaSwazi lokhu kwehlulwa. Ngalesi sikhathi ukubumbeka kombuso wamaSwazi kwasekufufusa yize kwakungenabo ubuqhawe bokunqoba ngaleso sikhathi.

INkosi uSobhuza yayilokhu ilawule njalo eShiselweni njengoba izizwana ezasinda zazilokhu zikhonze njalo kuyona ziyilawulela nendawo. Kwakuyisizwana sakwaMamba esasilawulela iNkosi uSobhuza. Kwakusenkabeni yaseSwazini lapho iNkosi uSomhlolo yayiqale yagwinya khona izizwana eyazifica kuleyo ndawo. Eziningi zazo kwakungezabeSotho. Kubukeka sengathi ngaleso sikhathi iNkosi uSobhuza yayisiwabumbe kahle amabutho ayo yawahlela ngononina. Akungabazeki ukuthi lolu hlelo yalwethekela emaNdwandweni futhi uTsandzile waba nesandla ekuhleleni nasekulusebenziseni eSwazini. Ezinye izizwana zadudulelwa kude zaze zafika enhla koMfula iNkomati. INkosi uSobhuza yayinobuhlakani obukhulu, yaphumelela ukuletha ezinye izizwana zayo yazithola yazilawula, kubalwa nesakwaMaseko esasihlobene nonina.

Akudlalwa uma kuthiwa iNkosi uSobhuza yakwazi ukubumba ulawulo maphakathi neSwazini ngoba kwaba yisikhathi eside izizwana eziseNingizimu noPhongolo zilokhu ziklwebhana zodwa zibanga ubuqhude nokubusa. INgonyama uShaka yake yazibusa lezi zizwana eNingizimu yoPhongolo. INkosi uSobhuza yazama ukumhlakaniphela ngokumupha izinkomo. Eqinisweni, insumo yamaSwazi iveza ukuthi iNkosi uSobhuza yaya eNgonyameni uShaka eyathatheka ngobuncwala beNkosi yamaSwazi. INkosi uSobhuza yaganisela iNgonyama uShaka amadodakazi akhe amabili uMphandzese noLonkhulumo abazithwala yabendisa iNgonyama uShaka. Lobu budlelwano baba muncu ngesikhathi iNkosi uSobhuza ethukusa umnawabo kaTsandzile, oyiNdwandwe, emnikeza indawo eBulandzeni. INgonyama uShaka yacasuka yathumela impi ukufundisa amaSwazi isifundo, abaleka angena emigedeni, impi yamaZulu yehluleka ukuwakhipha. INgonyama uShaka yazama izikhashana ukunqoba amaSwazi kodwa kwaze kwamenela engaphumelelanga.

Ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uDingane, amaSwazi ephethwe uSobhuza, agasela eNingizimu yoPhongolo abuye antshontsha nezinkomo ngaseMgungundlovu okwakuyiSigodlo seNgonyama uDingane ngaleso sikhathi. Lokhu nokho kwakuwubuphukuphuku ngoba amaZulu aziphindiselela ngowe-1836 ngesikhathi impi iya eNyakatho ukuze iqede ngamaSwazi ayesewuhlupho. UNdlela kaNtuli wayehola leyo mpi eyayehlukaniswe izigaba ezintathu. Le mpi yehluleka ukunqoba amaSwazi. Kubikwa ukuthi uNdlela wacela uDingane ukuba acele usizo lwamaNgisi. Nembala, amaNgisi angama-30 ajutshwa ukuba ayokwelekelela uZulu elwa namaSwazi ayesengene emigedeni nalokho kwaphunza. Nangesikhathi sezinsuku zayo zokugcina iNgonyama uDingane yehluleka ukunqoba iNkosi uSobhuza, kubalwa nezimpi zaseMbelebeleni lapho sekuyiNew Haven khona kanye neyaseNtabankulu ngasemfuleni uMzimpofu. Ngalesi sikhathi umbuso weNkosi uSobhuza wezizwana wawusubumbene kangconywana kodwa kungakabi yisizwe esisodwa.

USobhuza wazehlula izimbangi zakhe eNingizimu yoPhongolo waze wakhothama ngowe-1839 eneminyaka engama-65. Amabala engwe ngeqhaza lakhe emlandweni wamaSwazi ngukuthi waphumelela ukwakha umbuso wakwaDlamini ehlanganisa izizwana eziningi. Wakha uhlelo oluqinile lwamabutho olwakwazi ukwakha isisekelo sombuso wamanje. Emveni kwakhe iSihlalo sathathwa yindodana yakhe uMswati owaqhubeka nokubumba umbuso wamaSwazi, abantu nezwe kwabo kwaziwa ngegama lakhe.

Show More

Related Articles

Close