UBukhosi BoHlanga

Inkulumo yeSILO emcimbini kaShenge

ONGANGEZWE LAKHE

MNTWANA Mangosuthu Buthelezi, Mageba; Ndlunkulu kaZulu yonke; Mhlonishwa Sobaba Thabo Makgoba; Malungu ahloniphekile amahlelo ehlukene; makholwa; manene namanenekazi:

Siyabonga emndenini wakwaButhelezi ngokusimema ngomlomo weKomidi Elihlelayo ukuba sihlangane, sihalalise sibonge impilo yoMntwana ngomthandazo. Eqinisweni, ngimazi uMntwana, ibingekho enye indlela edlula le yokuqala imigubho yeminyaka engama-90 abona ilanga.

Njengoba kuhlale kwenzeka kuleli sonto uNkulunkulu uzivezile kithi njengoba eziveza ngempilo yoMntwana esizoyibungaza namuhla. UNkulunkulu uziveze lapho esondeza kuye labo njengoMntwana abenze umnikelo omkhulu enkonzweni yesizwe kuleli nakwenzinye izingxenye zomhlaba.

Kuleli sonto iNingizimu Afrika ne-Afrika ilahlekelwe izingqwayingqwayi ezintathu. Sihanjelwe uNkk uVeronica Sobukwe uKaMathe owesifazane oyohlala ekhunjulwa njalo ngokuzithoba nokuba ngumuntu ebantwini. Ezimele engancikile kumyeni wakhe uMnu uRobert Mangaliso Sobukwe. UKaMathe wayephosela inselelo lokho okungenabulungiswa okwakubhekiswe ezakhamuzini eziningi kuleli lizwe ngesikhathi esimnyama sobandlululo.

Ukudlula kukaNks u-Aretha Franklin kube yingqophakuphela kwesikhathi salabo abasebenzisa ikhono nomculo abakuphiwa nguSomandla ukugqamisa kokungabibikho kobulungiswa okubhekiswa kuma-Afrika akhuliswe eMelika. Iphimbo namazwi ezingoma zakhe kohlala njalo kusikhumbuza amandla okukholwa nobumqoka benkululeko. Izindaba zokudlula kukasomaqhinga uMnu uKofi Annan waseGhana zishaqise umhlaba olilele ukulahlekelwa yindoda enohlonze, eyisibonelo esihle somholi ezweni.

Bandla elihle

Ekudumaleni nasekulileni kwethu ngokulahlekelwa yilaba bethu abathathu siyambonga uNkulunkulu ngokusigcinela uMntwana njengobufakazi bokuthi kulabo abaphekwe embizeni yakhe yobuholi obuqotho akuphelile. UMntwana uwubufakazi bobuholi obuqotho nobomholi ozinikele enkonzweni yesizwe.

Ngike ngiphatheke kabi uma ngifunda noma ngizwa abantu bezama ukuchaza iqhaza loMntwana kuleli lizwe. Empeleni kasikho isidingo salokho ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. UMntwana akadingi abantu abazomcengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe. Lona nguNdunankulu kaZulu noNdunankulu wami njengoba ngihleli eSihlalweni.

Kithi njengeNdlunkulu kaZulu uMntwana ungomunye wethu. Nokho siyakwamukela ukuthi uyilungu lomndeni waseNingizimu Afrika, i-Afrika nomhlaba jikelele. Usuku lwanamuhla liwubufakazi balokho ukuthi lo esihlangene ngaye ungowesizwe.

Mageba

IBhayibheli lisifundisa ukuthi umuntu owaphila isikhathi eside

lokhu kwathi nhlo uMethuselah, owaphila iminyaka engama-782. Mageba ubungelokothe uphile isikhathi eside kangaka kodwa ungulo muntu obusiswe ngempilo neminyaka. Njengewayini elidala, usuyingqothovu waba ngumthombo ongashi wokuhlakanipha lapho wonke umuntu ephuza khona. Ulokhu wafana nenguzanguza yesihlahla ibhawobhabhu eNdlunkulu kaZulu, esizweni nakimi njengeNgonyama yakho. Usiqunge isibindi Mageba ngezikhathi zezinselelo ezinzima.

Namuhla ngiyambonga uNkulunkulu ngokukugcina futhi akwenze uvuleleke ekululekeni isizwe ngobuqotho.

– Amen


USobaba uthinte imilando yebandla neNdlunkulu

UMholi weBandla lamaSheshi aseNingizimu ne-Afrika wethule inkulumo emcimbini kaShenge

 

EZIHLWELENI ebezihambele inkonzo yokubonga impilo yoMntwana wakwaPhindangene noqopha iminyaka engama-90 edla anhlamvana kazigcinanga nje kuphela ngenkulumo yeSILO enanelwe yiningi kepha ivuse emidala imilando ngobudlelwano phakathi kweNdlunkulu kaZulu kanye neBandla lamaSheshi. Lokhu kwenzeke ngesikhathi iNhloko yeBandla lamaSheshi eNingizimu Afrika, uSobaba uDkt uThabo Makgoba ethula inkulumo yakhe kulo mcimbi obubanjelwe eThekwini ngeledlule noyingxenye yochungechunge lokuhalalisela uMntwana ngomusa weminyaka engama-90.

Ebhekise kuMntwana uSobaba uthe: “Umlando wokuzibandakanya kwakho nebandla lamaSheshi ungaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu futhi kunoSobaba abangaphezu kwesithupha osudlule kubo. Le ngqophamlando isikhumbuza ubudlelwano obunzulu phakathi kwe-Anglican Church namaZulu, kubhekwa emuva kukhulunyaka le-19.”

USobaba uqhubeke wathi: “Singelilibale ihlazo elenziwa izithunywa zenkolo zakudala zigxibha ezinye izinsika zobuntu, isibonelo zazama ukubhubhisa amasiko. Futhi siyakhumbula ngokuzigqaja ukuzinikela kukaSobaba uColenso nendlela indodakazi yakhe eyasiza ngayo ukuvikela umkhulu wakho iNgonyama uDinuzulu lapho yayibhekene khona namacala anzima okuvukela nokuketula umbuso. Siyabakhumbula futhi abangamalungu ebandla laseSheshi abelama iNgoyama uDinizulu, okuyiNgonyama uSolomon, uMntwana uMshiyeni, umama wakho omkhonze kakhulu uMntwana uMagogo kanye neSILO esiseSihlalweni kumanje,” kusho uSobaba.

Le nkulumo ithinte abaningi ngoba ikhumbuze ngesiwombe esaba sibi lapho leli bandla lizithola ligxamalazile ngenxa yokucija kwemikhonto phakathi koBukhosi bukaZulu namaNgisi. Abefundisi balo kwafuneka bakhethe ukuthi ngabe baseka ibandla ongxabo zalo ziseNgilandi ngaphansi kobuholi beNdlovukazi yamaNgisi noma baseka uZulu owabe uhlaselwa ezweni lawo.

Iqhaza elifana nelikaSobaba uSobantu (uColenso) nendodakazi yakhe uHarriet laba likhulu kakhulu ekulweni nasekuvikeleni uMamonga ngoba bona nabanye balandela ubizo lwabo bama ngasohlangothini lwalabo ababecindezelwe.

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close