UBukhosi BoHlanga

INyosi igeqa amagula igedeza izibongo zaMakhosi

nguSOLWAZI UCHRISTIAN THEMBA MSIMANG

 • Ilungelo nemvume, okweNyosi akusikho okukanoma ngubani
 • UMUNTU owabe ebaluleke kakhulu emlandweni wamakhosi, ngisho wesizwe imbala; yimbongi. Izimbongi kwakuba abantu abanobuqhawe, izingwazi uqobo, ezivukwa amadlingozi nosinga lapho zibona inkosi ihlabana, ziyihashe ngezibongo. Kwakungabantu abanobuciko bokubeka inkulumo ngendlela enongayo, inkosi kungathiwa inkosi kepha ifaniswe neziga zonke; kuthiwe umlilo, inyathi, indlondlo, isiziba njalonjalo. Kwakungabantu abanesibindi, bengankumpezi uma inkosi isiphaphalaza kepha beyikhuza beyeluleka, kokunye bayithethise. Lokhu kwakuyenza ibe nesithoza, ihlonipheke. Amakhosi ayezithanda izimbongi, ezixoshisa ngemihlambi yezinkomo azakhele imizi. Uma kuhlatshiwe imbongi ibilethelwa umhluzi otshebile, kwenzelwa ukuba izwi layo liqaqambe njengomtshingo lapho isigedeza imusho okaNdaba, izwi limpongoloza livala izaho zamabutho nemisindo yakoMkhulu; liqandule kuzwe osenhla nosezansi baze benanele bonke bathi: ‘Musho!’ Bangasho njalo kube sebeyithele ngezibonkolo, yeqe amagqanqu, ivuke uhlanya uqobo, amehlo eseyizinsungulo njengawemamba, ivunule iconsa isifana nesihlahla, isimayikayika ikhomba phansi naphezulu, ikhomba kude naseduze.

  UMUNTU owabe ebaluleke kakhulu emlandweni wamakhosi, ngisho wesizwe imbala; yimbongi. Izimbongi kwakuba abantu abanobuqhawe, izingwazi uqobo, ezivukwa amadlingozi nosinga lapho zibona inkosi ihlabana, ziyihashe ngezibongo. Kwakungabantu abanobuciko bokubeka inkulumo ngendlela enongayo, inkosi kungathiwa inkosi kepha ifaniswe neziga zonke; kuthiwe umlilo, inyathi, indlondlo, isiziba njalonjalo. Kwakungabantu abanesibindi, bengankumpezi uma inkosi isiphaphalaza kepha beyikhuza beyeluleka, kokunye bayithethise. Lokhu kwakuyenza ibe nesithoza, ihlonipheke. Amakhosi ayezithanda izimbongi, ezixoshisa ngemihlambi yezinkomo azakhele imizi. Uma kuhlatshiwe imbongi ibilethelwa umhluzi otshebile, kwenzelwa ukuba izwi layo liqaqambe njengomtshingo lapho isigedeza imusho okaNdaba, izwi limpongoloza livala izaho zamabutho nemisindo yakoMkhulu; liqandule kuzwe osenhla nosezansi baze benanele bonke bathi: ‘Musho!’ Bangasho njalo kube sebeyithele ngezibonkolo, yeqe amagqanqu, ivuke uhlanya uqobo, amehlo eseyizinsungulo njengawemamba, ivunule iconsa isifana nesihlahla, isimayikayika ikhomba phansi naphezulu, ikhomba kude naseduze.

  Okubaluleke kakhulu ukuthi izimbongi zabe zinelungelo lazo zodwa, lokusho noma yini kuphela nje uma iliqiniso; noma ziyayigxeka inkosi, noma ziyayikhuza ziyeluleka noma ziyayisola, noma zithini, zazingabekwa cala. Empeleni nanithi niqeda ukuhleba, niyezwa imbongi isiyanidalula uma inizwile. Uma benisola owendlovu ngesenzo esithile imbongi inizwa, isizophotha kahle le nsolo, yakhe izibongo ngayo ukuze phela insolo yenu izwiwe yizwe lonke, izwiwe inkosi uqobo. Olalele imbongi igedeza, angafunda wonke umlando wesikhathi leso inkosi ebongwayo eyayibusa ngaso. Lokho kubaluleke kakhulu.

  Bekuthi lapho inkosi isiqedile ukuyala ngamasu okufanele impi ihlasele ngawo, lapho amabutho esegqishe ngezinkani, kuqale yona imbongi iwavulele indlela ngokuhasha amakhosi. Njalo nxashana ibongela, kwabe kungumgomo ukuba iqale ngamakhosi asakhothama, azala inkosi ebusayo. Phela konke bekubikwa kuwo futhi kucelwa kuwo. Izobonga njalo ize ifike kulena ebusayo, icela indlela enhle nokunqoba. Lapho isiyehla yenyuka emkhumbini wempi, phela yona isiqalile ukuhlaba izitha. Ithi ibikade isekhaleni lempi uyayethuka isisemuva kogcinalishone. Amabutho awathule belu, nawo avuma inkondlo yenkosi, asenuka igazi ngamakhala, asefisa sengathi ngabe asephezu kwabo abafo. Kokunye nje, kuhutshwa inkondlo kaCetshwyo, kuthiwa: ‘Ungamqali umuntu uzithulele, Awusinikele abafo; Hawu, awusinikele abafo.’

  Kothi lapho ima khona imbongi ithi isathatha umoya, ezwakale amabutho esethi: “Bayede uliZulu!” Kokunye athi: “Musho okaNdaba!” Sekuzohanjwa-ke kuqondaniswe nokuba kuyolalelwa ngakuzo izitha ngoba phela abakwaZulu babehlasela ukukhala kwezinkukhu. Nakhona kozwakala ngayo imbongi isigedeza, kanti isibika ukuthi baphakathi. Izosho maqede kwenanele izimpondo, kudume phansi izaho. Imbongi lapho isiyagqanqula, isiphikelele ukuwugimbikica ngomzuzwana umuzi lowo wenkosi ehlaselwayo. Phela yenzela ukuba ibafake amanzi emadolweni labo abahlaselwayo. Nempela kuzobanjalo lapho bezwa ukuthi inkosi ebongwayo ngeyakwaZulu. Buyochitheka bugayiwe, kufe gula linamasi. Kothi kusafudumele kusenjalo, iqhele imbongi, phela agubha ededelana, nayo isiqhelela amabutho ukuba nawo enze lokho eze ngakho. Yona isizobheka indawo ethe qekele, lapho izobona kahle khona ukubambana kwayo, nokuthi yibaphi abahlabene kuqala. Izobheka futhi namaqhawe abafo azosala enkundleni ukuze ikwazi ukuqamba izibongo zenkosi ngawo. Ibale abezitha abasale enkudleni.

  Laba ababalwa imbongi izikhulu, phela inkosi isuke ingakahlabani uma kusafe abantukazana nje, kepha kungafa izikhulu nabantwana; inkosi ibongwa ngabo. Kuthi izitha lapho ziyizwa imbongi ibala kanjalo ukukhandabezana kwenkosi, impela zibhincele nxanye.

  Uma impi inamandla kakhulu, kubonakala ukuthi amabutho athile ezitha isiyawabhuqa, kozwakala ngayo futhi imbongi. Konke lokhu imbongi ikubona kahle izihlalele esikhoweni sayo. Kuthi lapho iyibona sengathi iyahlehla impi yenkosi, ikhuze ibabaze ithi: “Kazi niyobuyela kuphi?” Pho lokhu uShaka wayewadonse ngendlebe amabutho akhe ukuthi aze angalingi abaleke ngcono afele empini onke ngoba ngisho angaze abaleke yena uyofike awabulale. Zizidele nangempela izinsizwa zakhe umkhumbi ngisho bezihlakaza abafo. Kothi lapho sebewa izindimbane, umuntu eseqa isidumbu ngaphezulu, izwakale imbongi ithi; “Kudela wena osulapho. Kashongo njalo yini okaNdaba?” Isho phela kulabo asebefile, njengoba asho uShaka ukuthi bafele ekulweni kunokuba babaleke. Kokunye kwakuthi lapho imbongi ibona isikhala, nayo ikinikele khona ihlabane.

  Kanjalo futhi nalapho impi isibuyela ekhaya, isiyobika, kozwakala ngayo imbongi isilanda kuzo izibongo zayo ukuthi izinto zihambe kanjani. Nabasele empini bozwakala ngaso leso sikhathi. Phela imbongi lena iziqamba izibongo ngaso leso sikhathi izinto zenzeka. Inkosi nayo isizophuma sekumi nedolo, izwa ukuthi konke kuhambe kahle; ingani imbongi ibalula ukuhlabana.

  – USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu kaZulu.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Check Also

  Close
  Close