Umlando Wethu

Isigodlo sakwaNkomonye yisona esidala kunazo zonke

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Idlinza leNgonyama uMalandela lisadinga ukuba lilungiswe yizinhlaka ezisemandleni okwenza lokhu
 • NGALESO sikhathi indawo eyayaziwa ngokuthi kuseMakhosini, izwe lingakaqolwa ngabelungu, yayisuka ngaseNkandla eningizimu yesifunda saseNquthu, kwazise ithuna leNgonyama uMalandela kaLuzumane kaMnguni likwaNkomonye entshonalanga yedolobha laseBabanango. Le ndawo seyaba lipulazi leBhunu ngemuva kokudlwengulwa kwezwe lakwaZulu ngamaBhunu ebambisene namaNgisi ngemuva kwempi yaseTshaneni mhla ziyisi-5 Nhlangulana ngowe-1884, okwalandelwa ngumzabalazo wamaZulu owawuholwa ngabaNtwana oDabulamanzi noShingana kaMpande, kwagcina kwenziwe isivumelwano samaBhunu noHulumeni waseNgilandi mhla zingama-22 kuMfumfu ngowe-1887. Lesi sivumelwano sasivumela amaBhunu ukuba aqole indawo enkulu yamaZulu ukuze asungule akubiza ngeNew Republic eyayithatha cishe yonke indawo yasebaQulusini, Simdlangentsha neyasoThaka kubandakanya iBabanango eyaklaywa yenziwa odwaladwala bamapulazi amaBhunu ayesephikelele kwaBhuquza (Richards Bay). (Maphalala, 2000, kh.47).

  IziNgonyama zamaZulu ezithunwe eMakhosini nguye uMalandela okwaNkomonye nothuna lakhe okusadingeka iNhlangano yaMafa ililungise ukuze ligcinekele izizukulwane zikaZulu likhange nezihambeli. KwaNkomonye yindawo lapho okwakulandwa khona idlozi nxa kukhona okulungiswayo eNdlunkulu yakwaZulu. Ukulanda idlozi kwaNkomonye kwakususelwa ekuthini ngenkathi kufikwa kusukwa eNkabazwe, uZulu omningi neNdlunkulu kaZulu, yazinza ngakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa izinto sezixakile kwakudingeke kuyiwe endaweni ethathwa njengomthombo noma isizinda soBukhosi bukaZulu. Kusho lokho ukulanda idlozi kwaNkomonye. Uma kulandwe idlozi kule ndawo kwakuba ngumkhosi omkhulu kubuthane izizwe zamaZulu namakhosi ayesuka kulo lonke lakwaZulu namaphethelo.

  Ezinye iziNgonyama ezithunwe eMakhosini ngoZulu, othuna lakhe lingenhla komfudlana uLubisana ongenela komunye umfudlana uMzinhlanga. EleNgonyama uNtombela lingasemthonjeni womfudlana uMzinhlanga, uma uya kulo kudingeka ungene ngomgwaqo ophuma edolobheni laseMelmoth uphikelele edolobheni laseBabanango ugcine uchezukele ngasesandleni sokudla ushiye ithuna likaXhoko kaNdaba ngasesandleni sokudla. Ithuna leNgonyama uNtombela alilungisiwe ngendlela yesimanje lisabekwe nje amatshe ayebekwe mhla iNgonyama ithunwa okungadala ukuba ligcine lishabalele.

  Ithuna likaNkosinkulu lilapho umfudlana uNzololo uhlangana nomunye uMhodi yomibili egcina ingenele emfudlaneni uMkhumbane ogeleza phambi kwamanxiwa esigodlo seNgonyama uDingane, uMgungundlovu. Ngakho-ke ithuna laliseduze kakhulu kwesigodlo. Kwakuthi ngisho umuntu one kangakanani sekukhishwe izwi lokuthi ayobulawa kodwa uma ebaleke wayongena edlinzeni leNgonyama uNkosinkulu iNgonyama uDingane sithi makayekwe angabe asabulawa.

  Ithuna leNgonyama uMageba lingenhla nje kancane kwalapho umfudlana iNdlovane uhlangana khona nomfudlana uMzinhlanga, ngezansi kwethuna IikaMageba kunethuna leNgonyama uPhunga. Lamathuna aqondene. Kodwa elikaPhunga ozala uNdaba lingezansi komfudlana uMungwana. Ingonyama uPhunga indlalifa yayo nguNdaba ozalwa yiNdlovukazi uBayeni Mbatha. Ithuna leNgonyama uNdaba lisekuqaleni esandleni sokunxele uma wehla ngomgwaqo ugudla umfudlana iMpembeni ogcina ungenele eMfolozi eMhlophe.

  Wonke-ke amathuna ezingonyama ezilandela uNdaba akuso isandla sokunxele uma wehla ngawo umgwaqo osuka eBabanango. Kulandela ithuna leNdlovukazi kaJama uMthaniya kaZingelwayo Sibiya ethunwe eduze komyeni wayo okuthi nxa usuka kulo wehla ngomgwaqo ufike kwelayo iNgonyama uJama, indlalifa kaNdaba.

  Uma wehla ngawo umgwaqo kodwa ungakangeni emgwaqeni obheke edolobheni laseFilidi ufika ethuneni leNgonyama uSenzangakhona, indlalifa kaJama. Ithuna leNgonyama uDinuzulu kaCetshwayo unina okunguNomvimbi okaMsweli Mzimela, ithuna lakhe likwaNobamba. Wedlula kancane isikole iKing Senzangakhona ufike emathuneni lapho nalo likhona. Kwathi nxa iNgonyama uDinuzulu sikhothama kwaThengisangaye ngase Middelburg ngaseMhluzi, mhla ziyi-13 kuMfumfu ngowe-1913 ngemuva kwamasonto amabili uHulumeni kaLouis Botha wenqabile ukuba iNgonyama iye eCarlsbad eJalimane lapho yayizokwelashwa khona kwazise uZulu wabe eseyiqoqile imali yokuba iNgonyama ihambe iyokwelashwa, kwenziwa imizamo yokuba iyothunwa eMakhosini njengesicelo sayo isaphila. (Maphalala, 1989, khh. 307-312). Irondo isidumbu esafike sabekwa kulo lisekhona emzini wakwaNobamba. Emngcwabeni weSilo uDinuzulu uNdunankulu uMankulumanaNdwandwe wethula inkulumo eshubile ngokukhothama kweSilo uDinuzulu, ethi nguHulumeni owayebangele ukuba sikhothame okuliqiniso ngoba ukuba sasivunyelwe ukuya eCarlsbad sasiyosizakala.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Indlela Eya emendweni Nezihlabahlosile ZakwaZulu Nanamuhla. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close