Amasiko

Isiko lokunyathela uselwa liwukweshwama

USOLWAZI uCHRISTIAN THEMBA MSIMANG

LO mkhosi omkhulu kangaka owabe wethakaselwa izwe lonke wabe ugujwa minyaka yonke ekungeneni kwekwindla ngenyanga kaMasingana. Elinye igama lalo mkhosi yilelo lokweshwama. Lokho phela kusho ukuqala ngqa ukudla ukudla okusha. Kwabe kungumthetho wezwe ukuba abantu bangakudli ukudla okusha inkosi ingakakudli. Oweqe lo mthetho wabe ebulawa nokubulawa. Okwesibili wukuthi kwayona inkosi luqobo ibingakudli lokhu kudla kuze kufike isikhathi leso sokuba ibize isizwe sonke inyathele uselwa.

 • Uselwa
 • Lolu selwa ungathi amaselwa lana alinywayo kepha lwase lwehluka, lwayela kulokhu okuzimilelayo okuthiwa yisende lenja. Lona lumila ngasolwandle. Ngesikhathi sakudala lwabe luyinala ngaseButhonga. Izinyanga zalo ziyalwazi, zona zikhetha oseluvuthiwe oselulandelwa yizindlondlo. Phela kuthiwa lwabe luthandwa kakhulu yizimamba. Kuthiwa lolu selwa ukuze luvuthwe lwabe luphekwa amakhosi. Ongeyona inkosi wayebesathe uyalupheka lungavuthwa. Kuthiwa endlini yomuntukazana uselwa alungeni. Uma lungenile abakulowo muzi bayafeketha. Lolu selwa lwabe lungaphekwa lodwa, bekunele kufikwe nalo bese lubekwa phambi kwendlu yenkosi ukuze iphume ilunyathele, iziqinisa ngalo. Emva kwalokho seluzothathwa yinyanga ejutshelwe lokho iluhlanganise neminye imithi enamandla njengomgunya, imbizakayivuthwa, umaqunda ngokuqunda izizwe, uvuma neminye imithi yobukhosi. Amanzi asolwandle namanzi eziziba ezinkulu njengoThukela awavami ukusilela.

 • Ingwe
 • Ezindaweni ezisaqhuba ngosiko lwawokhokho kuseshwanywa nanamuhla lokhu, nokho sekukhona izinguquko esezingene. Kulezi zinsuku amakhosi aseshwama ngengwe (empeleni kwaZulu amakhosi awamaningi, inye bese iba nobhekeni bayo ezifundeni ngezifunda. Labo bhekeni baziwa ngokuthi abanumzane. Kulabo bhekeni yilowo nalowo wengamele uhlanga oluthile njengamaChunu, amaMbo, abaThembu, njalonjalo. Ubhekeni wenkosi kuba yinkosana yozalo lolo. Kunamuhla labo bhekeni sebabizwa ngokuthi amakhosi, kuthi inkosi yamabandla onke yehlukaniswe ngokuthi yiNgonyama. Abayohlwaya uselwa bathi bephuma bebe bephumisana nenqina eyozingela ingwe. Kuqala kwabe kuphuma impi ihlasele izitha. Kwakuthi izingwazi nezikhulu zabafo eziwe ngomhlanganiso wokuqala zicwiywe imitsha, amaphakathi, kanye namakhanda. Lokhu kuzofike kunikwe inyanga ikuhlanganise nezintelezi eziphekwa kanye noselwa.

 • Izintelezi
 • Kwenziwa onke lawa malungiselelo nje, nenkosi nayo yenza okwayo. Okokuqala wukuthi kulezi zinsuku inkosi ayilali elawini layo, kepha isihlala endlini yobukhosi; indlu yenkatha phela. Kule ndlu kungena yona, unina nesalukazi esingasagezi. Owesifazane kalokothi angene kule ndlu ngaphandle kwalaba esengibabalile. Naye owesilisa akangeni ngaphandle kwabasebukhosini, insila yenkosi kanye nenyanga eyelapha inkosi. Le ndlu ihlonishwa nje ngoba inenduku yobukhosi, inkatha, amatshe okukhanda izizwe kanye nakho konke okwasebukhosini njengemvunulo nokunye. Njengoba inkosi isingene kule ndlu nje, isiwuzilile uMdlunkulu wayo. Nawo futhi uyazihlonipha kulezi zinsuku. Awusavamile ukuhlala nokudlela phandle, kepha usuzigogele ezindlini zawo. Kule ndlu engangenwa, inkosi ihleli nensila yayo kanye nenyanga eyiqinisa ngezinsizi ezincindwayo kanye nezintelezi. Kukhona izintelezi ezinamandla inkosi egeza ngazo esihulugwini sayo phakathi kwamabili. Lezi izintelezi ezifana nezibamlilo elicisha izizwe, umlulama, umkhokha, intolwane kanye nezinye. Kulungiswe nezihlanzi ezibomvu kanye nobulawu obumhlophe inkosi ephalaza ngabo. Kuba khona nezinsizi ezithakwe ngamafutha amabhubesi, ezingwe, obhejane, izinsele kanye namafutha abezitha abawayo. Inkosi iyagcatshwa bese kufakwa igazi lembuzi emnyama elikhishwa enxebeni ngasenhliziyweni imbuzi iphila. Ithi ingakhishwa lelo gazi bese ibulawa kepha inyama yayo ingadliwa, ishiswe inyanga ngomlilo obaswa esibayeni ize iphele yonke ibe umlotha. Kwenziwa onke lawa malungiselelo nje, inkosi isihlaliswe amabutho ayo. Wona asefike akha amadlangala, azungeza umuzi wenkosi. Kuzwakala ngezaho entathakusa, amabutho ehaya egubha komkhulu. Kuthi kungaphakama ilanga ahlangane enkundleni eholwa amagosa awo, eviva kunjeya. Asho kudume izulu, kuzamazame umhlaba lapho esehuba izaga zempi.

 • Ukungena komkhosi
 • Ngelanga okuzosa ungena ngalo umkhosi amabutho ayaphuma ayobamba inkunzi yemibengo. Le nkunzi ikhethwa kwezimnyama zekhethelo zale misebenzi efana nalona wokweshwama. Lezi zinkunzi zikhethwa zingephusa konina zisengamathole, zihlale zodwa ukuze zingadibani nensikazi. Le nkunzi ayizukugwazwa ngomkhonto, kepha izobanjwa amabutho ngezandla ayisonte intamo. Iqale ichelwe yinyanga ngezintelezi ezifana nomathithibala ukuze kuthithibale izitha, kanye nomalala, onkungwini, nezinye izintelezi zokuthonya abafo. Inyongo yale nkunzi ithelwa embizeni yentelezi ezochela amabutho, kuthi inyama yayo ibengwe imibengo ihuqwe ngemithi ebabayo. Kusempondozankomo ngosuku lomkhosi, amabutho anikela emfuleni eseyogeza, ayabuya lapho asevunulela umkhosi. Inkosi nayo ngokunjalo iyavunula ishone ithi shi isho ngegwalagwala layo, iminyakanya, imiklezo nokunye kobukhosi. Izinceku sezizongenisa isihlalo sobukhosi zisibeke enhla nesibaya bese kwendlalwa izikhumba zezilo nezezingonyama. Sekuduma izaho amabutho esevunule ephelele, kuyilelo libonakala ngezihlangu zalo namabheshu alo alehlukanisa kwamanye. Imbongi izovundla yehle yenyuke nesibaya ibonga amakhosi iqale kwamadala ize ifike kule nkosi ezonyathela uselwa. Nebala ingene inkosi isiyikazela isifana nesihlahla. Isho ngezihlangu sayo nemikhonto yayo. Izongena iholwa inyanga iyibambe ngesandla iye iyolunyathela uselwa. Isizoluqoba inyanga ilunike inkosi ukuba ilupheke. Sekuzoqalwa ukosiwa kwemibengo engomaneni yomlilo obaswe amabutho khona esibayeni. UMdlunkulu nawo usuphelele, uvunule uyaconsa ubuhle obulapho awusazi ukuthi ungabufanisa nani. Lungavuthwa uselwa amabutho asebeka izikhali emakhanda, inyanga isiwachela ngentelezi. Emva kwalokho inkosi isizothatha uselwa oseluhlanganiswe nemithi odengezini, iluncinde. Izothi ingancinda bese ithatha iqatha lombengo ilimfimfithe qede ililahle. Inkosi isizokhuphuka iyohlala esihlalweni sayo. Inyanga isizophonsa phezulu imibengo, amabutho ayenqake ayimfimfithe. Owele phansi umbengo awudliwa. Kuzokwenqakiselwana njalo, ukuze bonke bathole. Nebala iyoze iphele inyama. Inyanga noma imbongi noma induna enkulu isizomemezela ithi: “OkaNdaba useludlile uselwa ngakho izwe selingeshwama.” Kuzamazame phansi sekubonga amabutho ethi: “Bayede uyiZulu!” Bese izwakele imbongi isilugedegede ibonga amakhosi. Amabutho asezoqala asine adedelane. NoMdlunkulu usuzodlalela inkosi kube kuhle kuthi nikilili. Nayo inkosi imbala iyasina kulo mkhosi. Amatshitshi adlalela ukugqibuka lokhu, amanye agcine ejutshiwe aba izintombi zesigodlo. Izingqambi zibonakala ngalo muhla nazo ziveza ikhono lazo ngokuqamba amahubo amasha. Emakhosini akwaZulu ayikho eyabe iligagu njengoShaka, ingekho futhi eyabe iyingqambi enkulu kunoDingane. Emva kwalokhu usungahlakazeka umkhosi inkosi ibuyele elawini layo.

 • Ukweshwama ekhaya
 • Abakude kanye nezingane abayi koMkhulu kepha beshwamela emakhaya. Kunele kuzwakale ukuthi inkosi isilunyathelile uselwa, bese kuba yithuba leziphakanyiswa zezinhlanga ngezinhlanga zenkosi njengabakwaKhumalo, abakwaShezi, abakwaButhelezi njalonjalo, ukuba nazo zibize abaphansi kwazo bazokweshwama. Nabo bazokwenza eyabo imininingwane esingingeke sangena kuyo lapha lokhu phela sixoxa ngamaZulu jikelele. Emva kwelanga lomqholiso abesifazane bathi bangabuya koMkhulu bese beyongena ezifeni bafule ifutho nokudla okusha. Lokhu kudla kuzohlanganiswa nesichonco semithi ebabayo njengentshungu, umkhokha nokunye. Lesi sichonco sibizwa ngokuthi udoloqina. Yilowo nalowo uzothatha iselwa noma ummbila agcobhoze kulesi sichonco esibabayo bese eshaya edolweni maqede athi: ‘Dolo qina, dolo qina’, anduba adle. Ngokwenzenjalo sebeshwamile njalo, ngeke kusaba namkhokha ukudla kwabo ikwindla.

  – USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu aKwaZulu.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Check Also

  Close
  Close