Iphupho le-Afrika

ISILO nokulungiselela uMkhosi WoMhlanga

nguNHLANHLA MTAKA

UKULUNGISELELA noma yimuphi umsebenzi, ikakhulukazi owesizwe esikhulu njengesamaZulu, kudinga ukuba iNhloko yeSizwe izilungiselele ngokwanele futhi ixhumane neziNyandezulu zesizwe kulandelwa isiko. Njengengxenye yamalungiselelo oMkhosi WoMhlanga iSILO singena “emgonqweni”. UMkhosi WoMhlanga ungomqoka kakhulu koNgangezwe Lakhe ngoba uqhakambisa, ugqugquzele ukuziphatha kahle kwezintombi nokuqinisekisa ukukhula nokudlondlobala kwesizwe. Impumelelo yanoma yisiphi isizwe ilele ekukhiqizeni inzalabantu eqotho ezokwazi ukumelana nenselelo yokwakha imindeni eqotho encike ekwesekeni nasekuhlonipheni uBukhosi bayo.

Njengoba kuba yiyo nje iMbube esingethe nebhekelele ukuhamba kahle kwalo mcimbi omkhulukazi kubalulekile ukuthi ithole isikhathi esanele sokuwulungiselela. Ngaleyo ndlela ezinye izinhlelo zeZulu eliPhezulu ziyama ngenxa yokuthi kumele lithi lisombuluka isonto okuzobanjwa ngalo uMkhosi WoMhlanga, iNgonyama ibe isisondele ngasesigodlweni. INgonyama inezigodlo eziyisikhombisa, noma yisiphi esuke ikuso zingakasondeli izinsuku zoMkhosi WoMhlanga, kumele iphume isishiye. Phela, ukusondela kwayo esigodlweni kwenzelwa ukuba ibikele amakhosi esizwe asalala ngomsebenzi. Kwenziwa konke okwesiko njengokugaywa kotshwala nokunye okuhambisana nokulungiselela nokubika umsebenzi. Nakuba lo mcimbi ungayibophezeli iNgonyama ukuba ingaphumi esigodlweni, kodwa uma kwenzekile yaphuma ngoba kukhona okuyixinayo, kumele ibuyele esigodlweni lapho umcimbi uzobanjelwa khona. Ixhumana namakhosi esizwe asalala ngezindlela ezahlukene okungaba ngokomthandazo wayo weNkolo yobuKrestu noma ngokwesiNtu namasiko akhona. Iphinde inxuselec izintombi nezihambeli zomcimbi uhambo oluhle, kwazise akukho okungaphatha kabi iNgonyama emoyeni njengesehlo esiyishwa abantu behambele yona.

Kuzokhumbuleka ukuthi eminye imicimbi noma imikhosi enjengowokweshwama iyayiphoqa iNgonyama ukuthi ingaphumi esigodlweni. Nakhona eMkhosini WoMhlanga akusho ukuthi iNgonyama isizokhishwa yisizathu esingacacile. Kumele kube yisimo esiphuthumayo nesidinga ukungenelela kwayo iMbube uqobo. Ngenxa yokuthi iMbube isuke isibabikele abaphathi besizwe asebalala yalikhipha nethimba laseNdlunkulu eliholwa yiNkosazane ezogawula futhi iphathe uMhlanga wokuqala, isuke isihleli esigodlweni ilinde umbiko ngokuqhubekayo emfuleni okukhiwa kuwo uMhlanga. Kusuke kukhona abaqaphe isimo ukwenzela ukuthi uma kukhona okudinga ukungenelela kweNgonyama bakwazi kuyobika ngokushesha kulungiswe isimo. Ngenhlanhla enkulu nangenxa yokuthi umcimbi usuke ubikwe kahle emakhosini esizwe, akukaze kwabikwa zigameko eziphazamisa ithimba eliyokha umhlanga noma ishwa elithile ngesikhathi soMkhosi.

INgonyama ibikelwa ngakho konke okuqhubekayo ikhiphe nemiyalelo uma kunesidingo. Njengenxenye yamalungiselelo, noNdlunkulu bayo kudingeka basondele esigodlweni okubanjelwa kuso uMkhosi WoMhlanga ngoba ngumcimbi wabo bonke. Izivakashi noma izihambeli ziyavunyelwa ukusondela ngoba akukho siko elisuke liqhutshwa elivimbela abantu ukuba bahambele esigodlweni. Nokho kuya ngokuthi iMbube ixineke kangakanani ukuzibona lezo zivakashi. AbaNtwana baseNdlunkulu kumele babe sebesesigodlweni ngoLwesihlanu ntambama. IMbube ize ithole ukukhululeka nokubona ukuthi umcimbi uhambe kahle ngesonto elilandelayo uma isithole umbiko naseziNyosini sezizobonga ngokuhamba kahle kwawo, kanti uma kukhona okungahambanga kahle kubonakala ngayo iNyosi izokhuza umhlola.

Show More

Related Articles

Close