Umlando Wethu

Isiphetho sikaZihlandlo

Engosini yangesonto eledlule sigxile kufuduko lwabakwaMkhize nobuholi bukaZihlandlo. Sigcine esehlala phezu kwentaba iSimungwana ebheke ngaseSokeni okwakungomunye wemizi kaMsholozi

Isiphetho sikaZihlandlo

Impi kaMshlozi icela empunzini

Yadumelana impi. EkaMsholozi yayiholwa nguGayeni kodwa yadudulwa. EkaGayeni yafika kwekaSambela kuqala. Kwathi uma idudulwa yahlangana nekaMsholozi yagcina yombili isicele empunzini. Elinye iqhawe uGodloza lathi isifuba masihlasele kodwa uKhombe wenqaba ejatshuliswa wukubaleka kwabakwaNxamalala isifuba sempi yabakwaMkhize singakahlaseli.

Isifuba sashaya ingomane (ukushaya amahawu ngaphandle kakhulu ngezinduku amahawu ephakanyiselwe phezulu). Induna kaGayeni uGwabimbuya wasala enkundleni. Kanti uThokozwayo owayelethe isigxobo sesango kuZihlandlo wabamba uKanyekanye, insizwa yakwaNxamalala ukuze yethulwe phambi kukaZihlandlo njengesiboshwa.

Impi kaMsholozi yajahwa ibanga ngokwanamuhla ongalilinganisela kumakhilomitha angamashumi amathathu. Umuzi kaMsholozi e-Sokeni wazungezwa gimbici kodwa uMsholozi yena kwatholakala ukuthi usebalekile. Umuzi washiswa waba ngumlotha. Kwadlulelwa nakweminye imizi, e-Nguqa, e-Hlanzeni nase-Mbungeni. Kuyo yonke akatholakalanga uMsholozi kanti futhi nayo le mizi njengowase-Sokeni yadliwa wumlilo. Kwabe sekuqoqwa zonke izinkomo ezazitholakala kwahanjwa nazo.

UZihlandlo wayebukela ebona konke okwakwenzeka ngenkathi impi yakwaMkhize idla umhlanganiso,  ithungela nemizi kaMsholozi ngomlilo. Sekubuyiwe empini kwaficwa induna yeSilo uShaka, uNsizi isisukwe wusinga isivunule ilungele impi, icasulwe wukwehlulwa kwempi enkulu kaZihlandlo, iSimahla. Induna yathokoza uma uZihlandlo egcina edle umhlanganiso ngokwehlula uMsholozi wakwaNxamalala.

Ngemuva kwempi zombili izinduna zeLembe zaphindela kwaBulawayo ukuyobikela iSilo uShaka ngomphumela wempi.

UZihlando uhlasela uViyozana noBaleni eNhloshana enhla noThkela

Izinkomo zala makhosi zafika namabutho kaZihlandlo lapho wayeseme khona eduze kwaseCedara naseMbubu (Zwartkop),. Lezi zinkomo zazithathwe ngamabutho kaZihlandlo kuBaleni Dlamini noMbazwana. Nawo amakhosi amabili eza nezinkomo zawo ezazithunjiwe. Kwathi wonke amabutho esephelele nalawa makhosi amabili, uZihlandlo wabuza uBacwali kaMagaba induna enkulu yamabutho akhe ukuthi ngabe wayezivikele ngenkathi kudliwa lezo nkomo na?

UBacwali waphendula ngokuthi akazange azivikele. Izinkomo zamakhosi uBaleni noMbazwana wayezithole zizimele, wazithatha ngaphandle kwempi ngenxa yokuthi impi yalawa makhosi yayisibaleke yangena emahlathini yashiya izinkomo.

Ngemuva kwalokho uBacwali Mkhize wethula amakhosi uBaleni Dlamini noMbazwane kuZihlandlo. UMbazwane weza ngaphambili wakhomba inkabi eyayinamabala abomvu namhlophe, inezimpondo ezibheke phezulu okungathi zidonseleke phambili kwenhloko. Yayinebala elikhulu emhlane wathi kwakuyingezelo yeNkosi uBaleni Dlamini.

Kwakunesiko lokuthi uma inkosi igeza esibayeni kulethwe inkabi lapho kade igezela khona. Le nkabi yayithathwa njengomzimba wenkosi. Yayibizwa ngengezelo yenkosi. Kwakuba yinkabi enhle enalawo mabala. Kwathi seyikhonjiwe iNkosi uZihlandlo Mkhize wathatha okusadlawu wayikhomba ngakho wathi, ‘Yileyaya’ yavele yawa khona lapho.

Wabeka phansi lolo dlawu wathatha uswazi wayishaya ngalo, yavuka yema ngezinyawo. Wamemezela ukuthi zonke izinkomo ezazithunjiwe mazisiwe eSimahleni. Lawa makhosi uBaleni Dlamini noMbazwana abazange babulawe. Bashiywa kanjalo kwahanjwa nezinkomo zabo. Ngakho-ke amakhosi akudala ayegonywa enesithunzi uma eyokulwa izimpi namanye amakhosi.

Kudala endulo inkosi eyayaziwa yayingahlabi nkomo. Inkomo eyayizobulawa yayibanjwa ngamabutho ilethwe enkosini. Inkosi yayiyishaya ngesithunzi sayo inyamalale ngemuva kwalokho inkomo ihambe iyofa ingazange yahlatshwa ngomkhonto. Nomuntu owayelwa namabutho enkosi kwakuthi uma elethwe phambi kwenkosi ashaywe wuvalo afe khona lapho.

Ukubulawa kukaZihlandlo noSambela Mkhize

Inkosi uZihlandlo yabulawa yizigebengu ezase zandile ngemuva kokubulawa kweSilo uShaka kwaDukuza. Engakabulawa uZihlandlo uJiyeza kaDlaba waseMbo wanyenyezelwa wumuntu wakwaQwabe wathi:

“Hamba uyovusa uZihlandlo, ngizwile ukuthi kuzohlaselwa khona”.

Wasuka lapho uJiyeza wahamba kodwa nxa efika ekhaya wathatha isihlangu sakhe enqolobaneni walibala ukusikhanda kanti impi isiyangena ngakuZihlandlo.

Kwathunywa abantu abane emzini weNkosi uZihlandlo. Bafika bema ngaphandle esangweni bathi basuka eNgonyameni uDingane, bafuna uZihlandlo. Bathi bafuna uZihlandlo eze kubo eyedwa kwazise babefuna ukukhuluma isifuba seNkosi.

Isifuba seNkosi sasingaziwa ngabantu bonke. Nempela uZihlandlo walutheka waya kulabo bantu eyedwa. Basondela kuye banyenyeza omunye wakhipha umkhonto wambhokoda ngawo. Lokhu kwenzeka kungekho noyedwa kwabakaZihlandlo owayebona. Ngemuva kwalokho izigebengu zasuka esidunjini zamemeza zathi:

“Nansi iNkosi yakini, ingadliwa yizinja!”

Amabutho kaZihlandlo athi uma ezwa lokho aphuma esehlomile esigodlweni ngasenhla kodwa afica uZihlandlo esephangalele. Kuthe uma uJiyeza kaDlaba ezwa ukuthi kufike abantu babulala uZihlandlo wahlambuluka wathi:

“Bebengitshelile ukuthi iNkosi izohlaselwa. Kukhohlwe mina ukuba ngiyivuse iNkosi.”

Abambo bababaza ukuthi uJiyeza wayengakwenza kanjani lokho. Ngemuva kwephutha lakhe uJiyeza wathutha eMbo wayokwakha esizweni sakwaDumisa kaMvenya lapho atholwa khona. Nanamuhla lokhu izizukulwane zakhe zisakhe kwaDumisa. Nanamuhla abaMbo basasho ukuthi, “Siyamazisa uJiyeza, wangenis’ inxeba ukuba kufe iNkosi.”

Ngemuva kokubulawa kweSilo uShaka mhla zingama 24 kuMandulo 1828, ngesandla esinoboya sedlanzana lamaNgisi eSibubulungu esasebenzisa abantwana oMhlangana, Mbopha noDingane saqhubekela phambili isandla sabulala zonke izinsika zezwe,sethwesa iSilo uDingane icala.

Lesi sandla vele sasesiqalile ukuqotha amaXhosa ngowe-1778. Ngakho-ke ukubulawa kukaZihlandlo Mkhize, Sambela Mkhize, Magaye Cele, Nzwakele Dube namanye amaqhawe amaningi kwakungohlelo lokusebenza kwesandla sesithathu.

Ngemuva kwehlambo leSilo uShaka ngowe 1830, kwafika abantu ebusuku eSimahleni okuwumuzi kaZihlandlo eyedwa ngoba kwakungaliwa, engaqashwe muntu. Izigelekeqe ezabulala iNkosi uZihlandlo akunabufakazi bokuthi zazithunywe yiSilo uDingane. UZihlandlo wathunwa lapho abulawelwa khona eSimahleni kwelaseMakhabeleni.

Ukugetshengwa kukaSambela kaGcwabe

Ukufa kukaZihlandlo kwalandelwa wukugetshengwa kukaSambela Mkhize. Kwathi kungazelele muntu zatheleka izigelekeqe. Ngenxa yokuthi uSambela wayeliqhawe futhi ethandwa nangabantu bakhe, impi yalwa izinsuku ezintathu kwaze kwathi ngolwesine usuku wabulawa eKwaneni okuwumuzi wakhe. Ngenxa yokuthi indawo yayisezintatshaneni kwabulawa abantu abaningi nhlangothi zombili. EKwaneni kwakuyisigodi esigcwele izihlahla sizenza sahlanze. Kwakungelula uma usungene eKwaneni ukudla umhlanganiso.

Abanye abantu babhaca eLwandlakazi. USambela waze wafa ngokuthengiswa ngomunye umuntu wakhe uSikati kaHlangwana Mguli owacebisa izigebengu ukuthi kwakumele zingene kanjani uma zifuna ukumbulala uSambela. Naye uSikati wabulawa yinduna kaSambela uSihoho kaCejana. Konke lokhu kwenzeka eduze kwakwaNtunjambili.

Ngemuva kokufa kukaZihlandlo indlalifa yakhe uSiyingele yabaleka yayohlala ngaseMlazi naseMkhambathini. NguBhambatha kaShabase kaMavovo noGebhula ababa ngabokuqala ukuqhubekela phambili bethutha eSimahleni. Bemuka nezihlwele zabakwaMkhize befuna amanxiwa amasha. Bathatha uSiyingele noMsengi isokangqangi likaSambela ngoba uNgangezwe kaSambela wayesemncane kakhulu. Yena wayiswa kuninalume uSomahhashi Ngubane, iNkosi yasemaBomvini.

Indlunkulu kaSambela kwakunguMaNgubane owayelamana noSomahhashi. Abantu bakwaMkhize bakha kuyo yonke indawo yaseMkhambathini. USiyingele wabuye wathutha wayokwakha entabeni iNgilanyoni eyengamele umfula uMkhomazi naseNyakatho. Kulapho axosha khona amaWushe akwaZulu (amaBhaca), amaNzolo nabaThwa bonke ababakhe eNgilanyoni.

Iningi labantu bakwaMkhize laqale lasala eNyakatho yoThukela lapho laze lalwa khona izimpi eziningi zeNgonyama uDingane.  Ngemuva kwesikhathi eside labuye lalandela isizwe sakwaMkhize eduze kwalapho sekusePhayindane khona. Ngonyaka we-1915 iningi labo lalihlala lapho sekuse-Richmond khona.

Izithunywa zikaTilonko noDinuzulu 

Ubudlelwano beNdlunkulu nesizwe sakwaMkhize esasesakhe eMidilovo baqhubeka nangesikhathi seNgonyama uDinuzulu yize uHulumeni wamaNgisi aseNatali wase uthatha uDinuzulu njengenduna yawo hhayi njengeNgonyama yamaZulu. Ngakho-ke kwathi uma uhulumeni eshaya umthetho wokuthelela amakhanda, uTilonko noBubulo owayelibamba bukhosi kwesinye isizwe sakwaMkhize bathumela amadoda amabili kuDinuzulu oSuthu, uMnqayikana, enye indoda nodibi. Zombili izithunywa zasezithungile emakhanda, zifaka izicoco. UTilongo wayeyiNkosi yabakwaMkhize eMbo, ePhayindane,  eMkhambathini, Richmond naseMgungundlovu. Waboshwa wagcina ediliziwe esikhundleni sobukhosi ngemva kweMpi yeNtela yamaKhanda ngowe-1906. Walandelwa wuNkasa indlalifa yakhe owayesabusa ngowe-1924.

Izithunywa zikaTilonko zatshela iNgonyama uDinuzulu ukuthi kwakuzophikiswa ukukhokhwa kwentela yemali yamakhanda. Ngemuva kokuhlala isonto lonke esigodlweni izithunywa zaphindela eMbo esizweni sakwaMkhize. Kwathi uma kubheduka iMpi yeNtela yeMali yamaKhanda uTilonko waboshwa wagqunywa ejele kwadliwa nezinkomo zabakwaMkhize.

Ngakho-ke isizwe sakwaMkhize sasinamaqhawe ezweni lakwaZulu futhi sabamba iqhaza ekuhlanganiseni izizwe ngesikhathi seSilo uShaka. Sasikhonze kwaZulu ngobuqhawe nangobuqotho.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

2 thoughts on “Isiphetho sikaZihlandlo”

  1. Siyabonga ngomlando onothe kangaka leliphephandaba elisethulela wona. Ngicela ukubuza:
    1. Litholakala kuziphi izitolo lapha eThekweni?
    2. Lezi zincwadi zomlando zika Solwazi Maphalala (kanye nezinye) ngingazithola kuziphi izitolo? Noma zitholakala kuye kuphela?

  2. Ngibingelele kubaHlonishwa. Ngisacela ukubuza ukuthi konje kwaMkhize kuyagcatshwa yini ebusweni.
    Ngiyabonga.

Close