Umlando Wethu

Isizwe sabaThembu bakaNgoza kaMkhubukeli sivela kuMabaso

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

MTHEMBU, Mvelase, Ndosi, Gazi, Mkhubukeli, Ngoza, Nodada, Mganu, Ngqambuzana (iBamba likaMabizela 1905) Mabizela, Mvelase! Nin’enavel’enyandeni. Ngomthwalo wakwaMabaso. Nina bakwaGogo lazitha. Nina bakwaNobasali! Nina bakwaVezi uNonyanda. Nina bakwaNgoza kakhokhobi! Ngoba wakhokhobel’izinkomo zamadoda. Nina bakaVezi kaMandulo. Nina bakaNotsele kaNodada. Nina bakaSibhuzikazi simayikayika! Nina bakaPhumuz’abantu amaphiko. Bathemb’abaseng’inkom’izele. Nina bakwaGude. Nonjolo! Madlamathiban’ indlaliwile, Nina bakoNonkezi, Amahwanq’ amakhulu. Nina baseQhudeni! Ngokudl’ iqhude Khathide! Maphanga! Zakwe! Kunene! Jubane! Sohuyase.

Bonke abaThembu bavela kuMabaso eMalakatha lapho ithuna likaMabaso likhona. UMabaso nguyena ongukhokho wabakwaMthembu wokuqala. UNgoza kaMkhubukeli kaGazi kaNdosi kaNyandeni/Mvelase kaShezi kaMthembu kaMajola. NguMthembu owagcina eyisibongo. AbaThembu baseNtshonalanga nabaThembu bakwaDalindyebo eMpumalanga Koloni kwaXhosa kanye nalaba abakhe kwaZulu ikakhulukazi eMsinga, bavela esendeni lendoda eyodwa. Isizinda sabaThembu lapho badabuka khona sikwaHlazakazi eduze kwaseMangeni abanye babakhe eNgxobongo nangaseSandlwana eNquthu. Ziyisithupha izigaba zabaThembu. Kukhona ingxenye yabakwaSithole. Okwesibili yisigaba sabaThembu bakwaMabaso, okwesithathu kubengabaThembu bakwaThinta emaNgweni kwaZwane, okwesine kube ngabaThembu bakwaQunta emaBheleni, okwesihlanu kube ngabaThembu bakwaPhuthini emaNgweni okokugcina kube ngabaThembu baseMaMbatheni. Lokhu kubalulekile ukuba abasebaThenjini bakwazi.

AbakwaMbatha ngesikhathi abasebaThenjini bekwaHlazakazi, babakhe ngasentabeni iSiphezi. Lena yintaba esesifundeni saseNquthu. Yibona ababeyindlunkulu yokuqala yasebaThenjini. Yingakho ba”vungama” kwathiwa nga”maVungama” uma uMabaso ethi udadewabo ubelethe amawele. Babizwa nangama”Thabathanyawo” ngoba yibona ababeyindlunkulu yasebaThenjini (amazalankosi). Isibongo sakwaMthembu kudala sasinguShezi. AbaThembu babengamakhosi okuqala aseMaMbatheni. UMabaso wayeyinkosi encane ezinze ezweni labaThembu. Ukhokho wabo bonke abantu basebaThenjini nguMajola owazala uMthembu yena wazala uShezi owalandelwa uNyandeni owayehashwa ngokuthi: “Mvelase owavela enyandeni yotshani”, nxa egiya. Kwakushiwo ngoba uMabaso udadewabo owayegane uNdaba wasebaThenjini kwathi ukuba abone udadewabo ezala amantombazane kwaze kwaba kabili waletha ingane encane eyayizalwe kwaMabaso mhla eteta okwesithathu, (okwaba ngenye ingane yentombazane), le ngane yomfana eyayingazalwanga ngesikhathi esifanayo neyayitetwe ngudadewabo. Yayikwenye inyanda yotshani eyayithwelwe ngabafazi ilethwe lapho udadewabo kaMabaso wayetetele khona. Lokhu kwakwenzelwe ukuze udadewabo kaMabaso owayelokhu ezala amantombazane kuzoba sengathi ubelethe amawele. Nembala ingane eyafika nenyanda yotshani kwaba “uMvelase” kwathiwa yayiliwele nentombazane eyayibelethwe ngudadewabo kaMabaso ebaThenjini. NguMvelase owaba yindlahfa kaNdaba wasebaThenjini kwathiwa leyongane eqinisweni ingeyakwaMabaso kwazise yayithathwe khona.

Wazalwa kanjalo uMvelase ngoba abantu abayazanga imfihlo kaMabaso yokumletha kudadewabo ngenyanda yotshani.

Ngalezo zikhathi kwakuthi uma ingane izelwe kuze abantu abaningi bazoyibona. UMabaso wangena endlini yesiZulu udadewabo ayetetele kuyo eyayehlukaniswe kabili yisihenqo yenziwa umgonqo ukuze ibe ngamagumbi amabili. Kwatheleka abantu bezobona ingane ezelwe okwakuyisiko kudala. Kwafika izikhulu zasebaThenjini kwazise kwakuphiswa utshwala kuphuzwe uma abantu bezobona ingane ezelwe. Kwagcina kufike abakwaDumisa, Mbeje nabakwaMbatha abavela esendeni lendoda eyodwa. Baqale baphuza utshwala bagcina beyobona ingane ezelwe endlini lapho bafike batshelwa khona ukuthi ngamawele abelethiwe. Batshengiswa iwele lokuqala okwakuyingane yentombazane eyayitetiwe incane. Kuthe uma sebetshengiswa iwele lomfana elase lilikhulu kakhulu kunentombazane elalizalwe nayo, “bavungama” abakwaMbatha bebabaza ukungalingani kwamawele. Waveza ikhanda uMabaso lapho ayecashe khona ngemuva kwesihenqo ethi nina Dumisa noMbeje niya ”vungama!” Babaleka oMbeje noDumisa kangangokuthi ababange besaqedela ngisho ukuphuza utshwala ngoba uMabaso wayenomuthi omubi kakhulu. Wayethi uma ekhomba umuntu ngomunwe ame ehluleke ukuhamba agcine efele khona lapho. Wayesatshwa kakhulu uMabaso njengomthakathi okwakungadlalelwa kuye. Savela lapho isaga sokuthi umuntu “ukhonjwe ngenjumbane.”

UNdaba wasebaThenjini wayekhulekelwa kuthiwe “Ndabezitha.” Kwakungashiwo kwabakwaMbatha. UMvelase wazala uNdosi. Yena uNdosi wazala uGazi owabanenzalo eningi kakhulu. Endlunkulu yakhe uGazi wazala uMkhubukeli, uDlaba, uKhopho noMatele.

Kwezinye izindlu uGazi wazala uMshongwane, Sobona, Zikhayana noMafongosi. Waphinda kwenye indlu wazala uBushali, uMbohlisa, uNkomo, uSokhawuka, uMacala noNgqambuza. Wayenezinye izingane eziningi ngaphandle kwalaba azizala uGazi. Wabusa isikhathi eside kwaze kwashona uMkhubukeli esabusa uGazi. Waze washona sekuzelwe uNgoza kaMkhubukeli.

UGazi wayenomuthi wesintu oyisimangaliso. Wayephatha amabele esandleni esinye, ngesinye isandla aphathe ummbila, amemeze athi: “Hha! ubani lapho ongancintisana nami?” Aphakamise izandla eziphethe amabele nommbila akudedele kumile ngaso leso sikhathi. Washona engazisanga muntu ngalowo muthi wakhe. Endulo izinyanga zazihamba emhlabeni nolwazi lwazo lwemithi zingazange zifundise muntu ngisho izingane zazo imbala.

Indlalifa kaMkhubukeli nguNgoza owayenodadewabo uMnyango owayemdala kunaye nokunguyena noSobona ababamba isikhundla soBukhosi ngenkathi uNgoza esemncane. Kwakwesatshwa ukuthi uma kubekwa ibamba lowesilisa kwakuzokuba nzima ukulisusa uma uNgoza sekufanele athathe isikhundla sakhe soBukhosi. Yibona oMnyango noSobona abakhulisa uNgoza. Umuzi omkhulu kaNgoza eMalakatha kwakuseKudadeni. Amabutho amaqhawe akhe ayelwa kakhulu ngoNonyenge neZinkwenkwezi. Wayephaka amadoda phambili empini ngemuva kwawo aphake amabutho esifazane. Ngakho-ke amadoda ayelwela ukufa nokuphila kunabesifazane emva kwawo kanye namakhosikazi akhe uNgoza. UNgoza wazala uNhlakumuzi owasala empini yasoBhalule (Olifants River) ngowe-1828 okuyimpi yokugcina eyayiphakwe yiLembe yabuya selibulewe kwaDukuza.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close