Umlando Wethu

Isizwe sakwaHadebe, emaHlutshini

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Hadebe! Hlubi! Mhunu! Ndlovu! Mhlanga! Musi! Mthimkhulu! Hadebe II Dlomo! Mashiya (isixhwala emlenzeni) Nsele! Bhungane! Mthimkhulu II Langalibalele!
 • Imvelaphi yabantu bakwaHadebe yiyona iNkabazwe yezwekazi lase-Afri lapho wonke ama-Afri adabuka khona. Kuthe uma sekufikiwe eningizimu ye-Afri abakwaHadebe bakha ezintabeni zasoBonjeni endaweni eyayinamatshe ayizicaba. Ngaleso sikhathi babexubene nabeSuthu kodwa bona bagcina bethuthile lapbo bayokwakha entshonalanga yoBombo. Ngaleso sikhathi laba bantu bakwaHlubi bagcina bakhe endaweni eyagcina ingeyesizwe sakwaMngomezulu. Kulapho uMashiya alwa khona noDlambula. Isizwe sakwaMngomezulu sakhe lapho kuze kube namuhla. Ngesikhathi isizwe sakwaHadebe sithutha lapho sabheka enyakatho sedlula lapho kuthunwa khona amakhosi aseSwazini saze sayofika emfudlaneni iNgcuba esifundeni saseNyukhasela. Abantu isizwe sakwaHadebe esabashiya oBonjeni ngabakwaMaseko – iningi labo elagcina lihambe noNxaba Vundla layokwakha ngaseMalawi.

  Kuthiwa kwathi kunejadu kusinwa khona lapho osekwakhe khona isizwe sakwaMngomezulu, isilwane esikhulu sanyakazisa umhlanga emanzini eduze kwalapho kwakusinelwa khona. Lokho kwaqondana nokuzalwa kukaMuhlanga kaNdlovu owazala uMusi inkosi yakwaHadebe. AbakwaNgwenya ngaleso sikhathi babeyingxenye yabakwaHadebe. Umuntu wokuqala esizwa ngaye esizweni sakwaHadebe nguye uHadebe owazala uHlubi. UHlubi wazala uMhunu, yena wazala uNdlovu owazala uMhlanga ozala uMusi. UMusi waba yinkosi yesizwe sakwaHadebe ngemuva kombango phakathi kwakhe, uMbongwa noXaba. Umbango wawumayelana nokuthi kwakungubani okwakufanele abe yinkosi yakwaHadebe. Kwahlatshwa inkomo yahlinzwa yaqedwa yakhishwa izitho. Kwabe sekuthiwa laba abathathu ababebanga mabakhethe inyama ababeyithanda. UXaba wakhetha umlenze, uMbongwa wakhetha izimbambo kodwa uMusi wakhetha insonyama, okuyinyama okuthi sekuqediwe ukuhlinzwa kwenkomo iphinde nayo ihlinzwe iningi layo lifihla izimbambo. Ngemuva kwalokho isinqumo sathi kuhle ubukhosi bunikezwe uMusi owayekhethe insonyama.

  UMusi wabusa wazala uMthimkhulu I owazala uHadebe II, yena wazala uDlomo I ozala uMashiya. UMashiya wayeyisixhwala ekhubazekile enomlenze ogobile. Kuthe esebusa uMashiya kwaqubuka impi enkulu phakathi kwakhe noDlambula Mngomezulu owayemchwensile wathi wayenomlenze ogobile njengowenkomo. UMashiya wathukuthela kakhulu wathatha umhlanga wawuthumela kuDlambula okuyindlela kuqala okwakutshelwana ngayo ukuthi umuntu makazilungiselele impi eyayizodumelana ngemikhonto. Impi yabo yagcina idumelene kwazise ngalezo zikhathi imikhonto yayisacitshwa. NguDlambula owaqala ukuciba umkhonto wakhe kuMashiya kodwa lowo mkhonto wageja wafike wahlaba enhlabathini. Nowesibili uDlambula awuciba nawo wafike wahlaba enhlabathini. Kuthe uma sekulithuba likaMashiya lokuciba umkhonto owakhe wafike wagwaza isihlangu sikaDlambula. Waphinde waciba owesibili nawo wafike wagwaza isihlangu sikaDlambula. Ngaleso sikhathi izinhlangothi zombili zempi zasondelana kulapho uDlambula esesindwa yisihlangu sakhe ngenxa yemikhonto kaMashiya eyayibambelele kuso.

  Impi yagcina idumelene mahlanze ekaDlambula yacela empunzini. Ngenxa yokuthi uDlambula wayesindwa yisihlangu sakhe sinemikhonto eyayicitshwe nguMashiya impi kaMashiya yakwazi ukumbamba. Isimbambile impi kaMashiya yahuba ihubo lokunqoba yaphoqa uDlambula ukuthi aye ekhaya lakhe lapho yafika yashaqa zonke izinkomo zakhe yahamba nazo. Kwathi zinkomo zakhe sezidliwe kwakhethwa zonke izinsizwa ezisencane kwahanjwa nazo ukuze zizokwandisa amabutho kaMashiya. Wonke amakhehla amadala ashiywa anikezwa uDlambula. Wabuzwa ukuthi wayeqondeni ngokuthuka uMashiya ethi uyinto ehambisa okwenkomo? Nokho uDlambula waxolelwa wangabulawa ngoba endulo wayengabulawa osethe: “Maluju!” Wanqotshwa kanjalo uMashiya yinkosi yakwaHadebe eyayiyisixhwala.

 • INkosi uNsele kaMashiyi

 • UNsele wazala uBhungane, odume kakhulu kokhokho bakwaHadebe. Wayenesifo edolweni okwakuthiwa yintumbane nokuyisona esagcina simthathile emhlabeni. Amanye amadodana kaNsele ngoSondezi, Maphanga, Mpelehwana, noJozi. Abantu bakwaHadebe babeyingxenye yabeSuthu namaSwazi. Ngesikhathi iNgonyama uShaka ihlanganisa izizwe babengazifuyi izinkukhu esizweni sakwaHadebe ngoba besaba ukuthi kwakungukuziholela amanzi ngomsele uma iqhude selikhala ebusuku. Izitha zazizosheshe zibone ukuthi imizi yayikuphi.
  AbakwaHadebe babexube izibongo eziningi bengakhile njengabantu besibongo esisodwa sakwaHadebe. Kwakukhona abakwaGumbi kaMkhungela, abakwaMdakane, abakwaMazibuko kaGagayiyana kaMaqubela nabakwaMazibuko kaMngane kaMsebe.

 • Imizi kaBhungane

 • Umuzi omkhulu wenkosi uBhungane Hadebe igama lawo kwakukwaMagoloza (eNgolozini). Lo muzi wawuseningizimu ntshonalanga yalapho sekuyidolobha laseNyukhasela khona manje, eduze komfula uMzinyathi. UBhungane wamakhulukhulu (ezinkomo), uNdlubu zamil’ emthondweni kwaSothondose (Nxumalo), Msiki wezithotho zabalandakazi (iziphuku zokwembatha zamakhosikazi). Kazi abalandakazi bazozala ngani? Isihlahla sethungu, sebelebele. uBhungane khawula abantu, Awusoze wabambatha (njengengubo), Mvuni wabantu njengamabele (mgwazi wabantu)

  Eduze kwakwaMagoloza kwagcina kwakhiwe ujantshi wesitimela sase-Alcockspruit naseNgagane. Kulapho kwagcina kwakhe khona iNkosi uNkabane kaNcwana Hadebe. Kunomfudlana kuleyo ndawo okuthiwa yiBhungane owaqanjwa ngegama lenkosi uBhungane. AbakwaHadebe babakhe kuyo yonke indawo yaseNgogo naseMajuba. Umuntu owayethunyelwa ukuyolanda amanzi olwandle okwakuqiniswa ngawo inkosi uBhungane nguMaqulumba kaSibenya Shabalala.

  Eduze nesizwe sakwaHadebe oThaka (Wakkerstroom) kwakwakhe isizwe sakwaShabalala esasiholwa nguMathe owazala uMandlangampisi. Inkosikazi eyindlunkulu kaBhungane uNgiwe yayingudadewabo kaMathe bobabili bezalwa nguNdawonde Shabalala. INkosikazi uNgiwe yazala uMthimkbulu, indlalifa kaBhungane nomnawakhe uMahanqa. Yonke leyo ndawo ababakhe kuyo yagcina iqolwe ngamaBhunu yenziwa amapulazi kusukela ngo-1848 kubusa iSilo uMpande kuya ku-1884 sekubusa iSilo uDinuzulu. Kwakulinywa kakhulu amabele esizweni sakwaHadebe, kuthi lapho engamafidi amabili ubude kusinwe ingodwane okungumkhosi wesiko lesizwe sabo. Babevunula ngezikhumba ezinde zezimbuzi ezimnyama. Lezi zimbuzi babezithenga kwezinye izizwe zakwaZulu ngethole imbuzi iyinye. Ngesikhathi sokubusa kukaBhungane nangaphambili kwaso zazingafakwa izicoco ngamadoda emakhanda esizweni sakwaHadebe. Lokhu kuqale ukwenzeka sekubusa uMthimkhulu kaBhungane.

 • Abakhandi bensimbi

 • Iningi labantu bakwaHadebe babengabakhandi bensimbi. Ngakhoke babecebile. Amageja amathathu ayebiza inkomo kuthi elilodwa libize imbuzi. lzibaya zemfuyo yabo babezakha ngamatshe kufakwe namagade. Endaweni eyayingenawo amatshe izibaya zazakhiwa ngamagabade kuphela. Ngumnumzane nendlunkulu yakhe kuphela owayethunwa ngaphakathi esibayeni. Bonke abanye bomndeni: amadoda omuzi, abanye abafazi nezingane babengcwatshwa ngaphandle kwesibaya sezinkomo. Kwakubhincwa imvunulo yezikhumba ezishukiwe zidonswe ngaphansi kwemilenze ziboshwe ngemuva. Kuthe sekubusa uMthimkhulu kaBhungane kwavunulwa njengawo nje wonke amaZulu. Amakhosikazi abhinca izidwaba zezikhumba zezinkomo kodwa ezinye zazo zenziwe ngezikhumba zezimbuzi zonke zizinde kunalezo ezazibhincwa embusweni wakwaZulu.

 • UMkhosi wesizwe

 • Inkosi uBhungane yayinamandla futhi ihlonishwa kakhulu. Wayenomkhosi ocishe ufane nowoSelo. Uma ugujwa kwakulandwa amanzi olwandle ukuze inkosi izoqiniswa. Siyazi ukuthi uMkhosi wokweShwama/woSelo mdala kakhulu nokuthi wawenziwa e-Afri yonke iphela kuqondwe ngawo hhayi nje kuphela ukudla ukwindla kodwa ukuvuselela amandla amakhosi okwakukholelwa ukuthi ayehla njalo ngasekupheleni konyaka nokuthi kwakudingeke avuselelwe ngoMkhosi wokweShwama. KwaHadebe kwakuthiwa yiGagane, nawo wenziwa minyaka yonke kungakadliwa ukwindla. Labo ababehlwempu babevunyelwa ukuyocela imvume yokufula ukwindla enkosini ukuze bangabulawa yindlala. Ukucela ukufula enkosini kwakuthiwa ukucela uselo. Labo ababenenala emakhaya abo bemi kahle babelinda kuze kudle inkosi kuqala, kubizwe iGagane yokwazisa ukuthi wonke umuntu wesizwe usengafula emasimini.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close