Khumbula ZuluUmlando Wethu

Isizwe sakwaNtuli siyingxabo yaMabhele kaMhlaphahlapha

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

Uma sikhuluma ngabantu bakwaNtuli sikhuluma ngabantu bakwaMbhele. NjengoZulu wonkana babeqhamuke eNkabazwe behla baze bazofika kuleli laseNingizimu Afrika. Babesolwa ngokuba ngamazimuzimu kuthiwa badla abantu ngaseMnambithi ngasentabeni yaseLenge nalapho sekuthiwa kuseBiggarsberg kuze kuyofika oThukela.

Indawo yabakwaMbhele yayehlukene izingxenye eziningi futhi ibuswa ngaMakhosi amaningi: abakwaNtshangase ngasemfuleni uMnambithi ababengaphansi kukaQunta. Yena wayeyindlalifa kaMahlaphahlapha inkosi yaseMabheleni. Enye ingxenye yabakwaMbhele yayingaphansi kukaShabane iholwa nguHlathi. Abanye abantu bakwaMbhele babengaphansi kukaMdingi inkosi yakwaMemela/Gambu bakhe ngasemfuleni iNdaka. Ingxenye enkulu yabakwaMbhele okwakuyindlunkulu kaMahlaphahlapha yayakhe phakathi kwentaba iLenge noMzinyathi. KwakunoMaliwa noJojo nabo abenza isizwe esikhulu sakwaMbhele.

Ukuhlakazeka kwabasemaBheleni ngaseMnambithi kwadalwa yizinxushunxushu zokunqotshwa kukaZwide kaLanga yiNgonyama uShaka. Esenqotshiwe uZwide wabaleka wedlula eNtabankulu eduze kwalapho sekuseVryheid khona. Kulapho isizwe sikaMatiwane kaMasumpa Hlongwane sasakhe khona. Ngenxa yalokho uMatiwane wabaleka wayovimba abasemaHlutshini/Hadebe ukuthi bangabaleki babheke eningizimu eyayingasemfuleni uMzinyathi. Waqhubeka uMatiwane wahlasela abaseMabheleni ngaphansi kukaHlathi noQunta. AMabhele amaningi abulawa kulokho kuhlaselwa. Ingxenye yasemaBheleni eyasala yileyo eyayakhe enhla noThukela noKhahlamba. Baningi nanamuhla lokhu abantu baseMabheleni abakhe eMangwaneni naseMazizini.

Ngenxa yokuthi kwakunomkhankaso weNgonyama uShaka wokuhlanganisa izizwe zamaZulu, lawo Makhosi azizwa engaphephile nezizwe zawo, enza umfelandawonye ukuze azozivikela kalula. Lawo Makhosi kwaku nguMdingi Memela owayehola nengxenye yaMabhele, nguNombewu noBaleni Dlamini baseNthlangwini, nguBhoyiya kaMdakuda noNkani Dunge nguMkalipi waseManywavwini kwaMdluli, ngu Mahawule wakwaNgcobo/Fuze noMaqandambedu Magwanyane. AbakwaDunge noKhanywayo bona baphinde bangabamdibi nomfelandawonye. Kwathi lapho izivunguvungu sezifikile babulawa yindlala bagcina bedle inkosi yabo uBhoyiya.

Indalifa kaQunta ekhohlo nguNdomba oyingxenye yabaseMabheleni abakhe eMtshezi. Enye ingxenye yabakwaMbhele ngaphansi kukaDomba wazala uNoxhaka owayezalwe cishe ngowe-1853 eneminyaka cishe engama-63 ngowe-1916. Wayebekwe waba yiNkosi mhla zi-5 kuNcwaba we-1903. Wayehlala esifundeni saKwaNobamba esasiseMtshezi ehola lesi sizwe esasaziwa ngokuthi aMabhele. Yena uNoxhaka wayakhe imizi emithathu yonke ikwaNobamba. Imizi emibili inezindlu ezimbili bese kuthi owodwa unendlu eyodwa enamagumbi amabili. Zizonke izindlu zinhlanu inkosi eyayizithelela opondo ababili berente ngonyaka, kwazise yayakhe endaweni okuthiwa ihlelelwe idolobha laseWeenen. Wayenezingane eziyisishiyagalombili eziyisithupha zazo zazifundiswa isiZulu. Intela kaHulumeni ngowe-1915. KwaNobamba imizi eyayingaphansi kweNkosi uNoxhaka yayingama-346 yonke isendaweni okuthiwa ngeyedolobha. Izindlu zale mizi zazingama-859. EMtshezi imizi yabantu eyayingaphansi kukaNoxhaka yayili-150 izindlu zayo zingama-390. Ukhokho wesizwe sakwaMbhele okunguMbhele,  wayezala izizwe eziningi: sakwaNtuli, sakwaMemela, sakwaDlambula, sakwaNsundwane, sakwaMjwaha, sakwaMbhense nesakwaMaloza.  Umsuka wesizwe wona awuzange uguquke kwazise wawulokhu uzibize ngoMbhele inhloko yaso kunguMbomvu kaMabandla kaQunta kaMaphahlaphahla owayesezinze eMpumalanga Kapa. Ingxenye kaMncindo kaShoba izinze esifundeni saseRichmond eduze kwaseMkhomazi kuthi leyo engaphansi kukaMahlungwana kaShoba yakhe ezansi nomfula uMpambanyoni ngokuyela ngasolwandle. Wonke amalungu omfelandawonye aphikelela eningizimu alibangisa ngaseMampondweni, endaweni eyase yaziwa ngokuthi yi-Eastern Cape Colony yamaNgisi. Ashiya kwaMachibise lapho sekusePietermaritzburg khona amaWushe/amaBhaca ayezinze lapho ngaphansi kwenkosazana uMachibise kaKalimeshe udadewabo kaMadikane. Kwathi uma kufikwa ngaseMampondweni e-Eastern Cape Colony, amaBhele ahlangana noQunta noHlathi (Mabhungane) bazimbandakanya namaMfengu. Kuze kube namuhla lokhu kunesizwe samaBhele eMpuma Koloni esiyindlunkulu kaMbomvu (owayesaphila ngowe-1920) kaMabandla kaQunta kaMahlaphahlapha Mbhele. Ngonyaka wezi-2009 isizwe saseMabheleni esakhe e-Eastern Cape saba nomhlangano neSILO uZwelithini eHilton Hotel eThekwini. Kulowo mhlangano isizwe sasicela eNgonyameni ukuthi sakhe iCannibal Lodge eLenge eyayizokuba yisikhumbuzo sokhokho baso. Loku akwemukelekanga eSilweni uZwelithini kwazise iNgonyama uDingane sakhipha uJobe wakwaSithole ukuba ayoqeda ukudliwa kwabantu ngamazimu, okwakungemukelekile neze eMbusweni wakwaZulu. Ngakho-ke kwakungezukuzwakala kahle uma sekwenziwa iCannibal Route neCannibal Lodge eLenge.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close