Umlando Wethu

Isizwe sakwaShezi eNkandla namafagugu kaDlaba

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

Shezi! Dubuluzana! Shukulase! Mavovo! Dlaba! Mvakela noMsholoza Msholoza ozala uZokufa Siganandla! Ndabaningi! Mdedane. Endlini encane uSomungcu wazala Mshwayibana! Ntobolongwana! Nsungulo! Manyonyana.

Isizwe sakwaShezi esizinze eNkandla eduze komfudlana iNsuze ongenela oThukela, singesinye sezizwe ezindala kakhulu endaweni yaseNkandla. Sasiyingxenye yesizwe sakwaMchunu kwathi uMacingwane kaLubhoko uma ehamba nesizwe sakhe ephikelela emaMpondweni sasala isizwe sakwaShezi. Lesi sizwe kukholelwa ukuthi sadabuka oFeni okuyindawo engumhosha omude kakhulu omise kobolo lomuntu wesifazane. Kukholelwa ekutheni uMachube waholwa yigwababa owayelilandela waphuma lapho oFeni esigodini saseGcebeni. Akusondelwa lapha oFeni lwenyoni kuyesabeka uma umuntu angakhalakathela khona ngeke aze aphile.

UMachube wathi uma ephuma wazala izingane ezine: uMajozi, uMnomiya, uNala noShezi okunguyena owalandela uMachube isizwe esibizwa ngaye. Ngakho-ke kuyashiwo kwabakwaShezi ukuthi bangabasemaChubeni. OMajozi, Nala noMnomiya bagcina bezakhele kwezinye izindawo. Nasiya isizwe eMsinga sakwaMajozi esasiholwa nguNgoza kaLudaba induna enkulu kaTheophilus Shepstone. UShezi wazala uDubuluzana: iNyath’ emnyama yaseSibhudeni! UNomagaga onsibande, uMyaleza dala, emaNtshalini, indlov’ eyehle nyovane eMvalasango. (Ihlathi eduze kwaseMome) Ngokuyesaba uban’ obezakuyihlab’ ezimpondweni? Ngokwesab’ amanxeba, Ngoba yal’ ukutshelwa nokunyenyezelwa. Isiwalakaqa esinguQoha wabahwebi, uSalakutshelwa! uSalakunyenyezelwa, uBuhlalu bukaMpanza, obaliwe eNgomeni emsebeni. Bathand’ eMbelebeleni. Odl’ ezikaNgwane kaVanzi, Weza nenkab’ enebele, njengendlezane.

Odl’ ezikaBhoyiya kaMdakuda. (Inkosi yamaDunge) Wadl’ ezikaMacweba kaNyamuza; Wadl’ ezikaShisa wakwaNxamalala. Onkomo zidla zilunguze kuNoyotho, Ngokuntul’ imhlambi ezikhonyelana nayo. Odabule lapha kulele khona uKhabazele; Waqhamuka sengathi uyen’ uKhabazele ngesibili; Wadabula lapha kulele khona uNomhlanga, Waqhamuka sengathi uyen’ uNomhlanga ngesibili.

UTeku lwabafazi basemaChubeni, Bona batekule behlezi kuMampintsha, (intaba eNkandla) bathi uBhincakade kayikubusa kayikuba nkosi iDlanga likaNqobe, Elidlange lidl’ izibotho, Laze laya ladl’ ezomkhonya. UDubuluzana wazala uShukulase. UShukulase wazala uMavovo. UMavovo wake wabanga intombi noMavovo wakwaMkhize. Kulowo mbango umuthi wesiZulu wawusetshenziswa kakhulu. Intombi yagcina iphelele kuMavovo wakwaMkhize. UMavovo wakwaShezi naye kwakuliqhawe kodwa phela umuthi awumbiwa ndawonye. uGwegwe lazitha! Umnqibo unamankwelo emazibukweni, Impunga ephunyuke bezigubhela.

UMavovo wazala uDlaba ogqama kakhulu uma kuthakazelwa abakwaShezi. Wazalelwa eZisongweni, umuzi kayise uMavovo. Omunye umuzi wakhe ayebusela kuwo kwakuseNingizimu. Uyisemkhulu kaDlaba kwakunguNogobo/Shezi. Esigodini sasoPhindweni entabeni uNomangci kunetshe uDlaba ayehlala kulo nokuyilona afe ehlezi phezu kwalo uma ezwa ukuthi iyeza impi yeNgonyama uShaka yona eyafike yagiya phezu kukaNomangci engasekho uDlaba. Ithuna lakhe liseduze koMthombo wakhe noma bengasekho abangalikhomba. Lapho sekuyisizwe sasemaNgidini kwaBiyela okwakuyindawo yakwaShezi kunetshe elibizwa ngeSihlalo sikaDlaba.

Limise kwaso isihlalo. Lagcina kuhlala phezu kwalo uShaka nezinye iZingonyama zakwaZulu oCetshwayo. Lesi siSihlalo siseduze komgwaqo wetiyela esandleni sokudla uma uya eNkandla ungakafiki eVumanhlamvu Store. Khona futhi endaweni yakwaShezi kunentaba enkulu engamele umgwaqo wetiyela eduze kweSihlalo sikaDlaba lapho kuneNqaba kaDlaba okuwumgede owesabekayo. Entshonalanga yenkantolo yeNkosi ebusayo kunedlinza likaZokufa ozala uSigananda. Libiyelwe kahle noma kungakhiwe lutho phezu kwalo. Eduze komuzi weNkosi kuneSikhala sikaBhambatha lapho adlula khona egibele ihhashi lakhe elimhlophe isiphelile impi yeNtela Yemali Yamakhanda kwasala amaqhawe eMome.

Uma usuka emzini weNkosi uphikelele eningizimu uzofika ngasesiyalwini seMome uma ubheka ezansi kunendawo eyisicaba phezu kwentaba. Lawo ngamanxiwa omuzi waseNhlweni kaSigananda. Ezansi nawo uma ulandela iMome kunamawa amakhulu ongena kuwo ngokwedlula ngaphansi kwempophoma bese ungena kuwo kulapho iNgonyama uCetshwayo yabhaciswa khona ngowe-1883, izinyanga ezine. Yagcina ekhishwe ngamabutho amaNgisi nabeSuthu bakaHlubi Molefe eNquthu wadliswa ushevu nguMelmoth Osborn wakhothama mhla ziyisi-8 Nhlolanja we-1884. Eduze kwalelo litshe eliyisicaba kunoMthombo kaDlaba osaphuma amanzi amnandi kuze kube namuhla.

Lo mthombo uphakathi ehlathini laseNkandla khona esizweni sakwaShezi lapho amanzi akhe okuphuzwa ayekhiwa khona. Leyo ndawo kuthiwa kukwaManziphambana. Indawo enhle isimangaliso ngoba amanzi akhona ahamba aye phambili kodwa angaphumeli ngaphandle kwehlathi abuye abuye aphambane naya phambili. Laqanjwa kanjalo igama lokuthi kukwaManziphambana. Kunendawo okwakwenzelwa kuyo imikhonto kwazise abakwaShezi babeyimithonga, abakhandi bensimbi.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close