Khumbula ZuluUmlando Wethu

Isizwe samaShezi simeseke waze waguqa uSigananda

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

NGOWE-1920 kwakunemizi engama-445 nezindlu eziyi-1161 esizweni sakwaShezi esabelweni. Kwakuneminye imizi engama-66 yakwaShezi kuPrivate Land noma endaweni yakwaShezi eyase iqolwe ngabelungu kuklaywa imingcele bathi ngeyabo.

Kuleyo ndawo izindlu zazili-154. Ngakho-ke yonke imizi yesizwe sakwaShezi ngowe-1920 yayingama-521 izindlu zona sekubalwa nemizi eyayisendaweni egoliwe ziyi-1315. Ukubala izindlu nemizi ngale ndlela kwakubaluleke kakhulu kuHulumeni wengcindezelo ngoba indlu ngayinye yayikhokhelwa intela yopondo abathathu ngonyaka.

Ngawo unyaka we-1920 iNkosi uMdedane Shezi yayobonana noKhomishana oMkhulu Wezindaba Zabantu ePietermaritzburg. Yayiphelekezelwa yizinduna zayo oCimezane Dladla kaMvunyelwa, uMgwaqweni Shezi kaDushwa, uMangwana Shezi kaFaku, uMbonambi Shezi kaPhalo, uHambayedwa Shezi kaLunyana, uMshololo Sithole kaMdidi noMangcathi Shezi kaDungamanzi. USigananda, waduma kakhulu ngokuzibandakanya kwakhe empini yamakhanda waze wanikezwa lezi zibongo: Ithol’ elimgele, lakith’ oPhindweni uManz’ aphum’ ezimbotsheni zeMome, uSilwa nankunzimbili, Emnyama nemhlophe. uMudli wamaphoyisa, ewaphindelela. uDong’ olulala abanta bakaMancinza, uMlamulankunzi! Angaziyeka zibulalane! iSamban’ esimb’ umgodi singawulali, [wangena ehlathini] Zabalek’ izinkomo zashon’ ePitoli, Zabalek’ izinkomo zashon’ eShowe, Zabalek’ izinkomo zashon’ eMpandleni. [esefak’ uBhambath’ ekhwapheni] uSigananda semkhonto! Inkos’ enamanxeb’ emkhonto, uSibindi esimnyama nenyongo yaso, Ngokukhuthazel’ emazwini, Abephume kuMashiqela [Charles Saunders], umnta kaNkosibomvu; Abephume kuMankulumana, umntakaSomaphunga. [Ndwandwe] Ithol’ elimgele lwakwaDunguthuli, [umuzi wakhe] Elitubul’ amanye nasebubendeni, Kwaze kwasa amathol’ engalele buthongo. uNontenjwa zinyoni zaseMpandleni, [lapho kunenkantolo khona] nezaseShowe.

UMdludlu ogwaz’ izinkomo zasoPhindweni, [umuzi kayise] EzakwaNhlendla zinomkhonto wazo. [omuny’ umuzi kayise] Ojubis’ inyathi yomfula. Ofane namanzi aphum’ empophomeni yabafo, iHhiya abalithenge balishiy’ amakhafula, Bethi khona lizosal’ izeleko. uMgengq’ omuhle, Odlel’ amakhosazana ngasemaChubeni; Odlel’ oSiyinge ngaseNgcotshweni, [indodakazi kaZokufa] Odlel’ oMvuyazana, ngaseNkanini, [umuzi kaLuhungu] Odlel’ oMancintile, ngaseMandleni, [umuzi kaNtobolongwana] Odlel’ oNgibuzane, ngaseNkohliseni, [umuzi kaPalo kaSodidi kaDlaba] Lowo mqengqe odlel’ oMabutoza [kaMgazi kaMnukwa kaDlaba] NgaseMkhontweni. Oling’ izintaba, Izintaba zendelana, Ngob’ eling’ uNomangci, Waling’ iSibhuda, eNkandla kwabhej’ igazi, ngelamadoda, Kanye nelezimbongolo. Onkomo zibheduke ngazo zonk’ izintaba! Kwabuz’ umlung’ ukuthi “imbala nkosi uyawuhlaba nje kuleziya nkomo na?” Udl’ uTomu ezalwa uMampuya. [iphoyisa lasePhithamarizbheki] kwaMshwili. [intatshana eMpandleni la sekulidolobha khona] uChiliz’ amaphoyisa kwaMshilo. [intatshana eduze kwaseMpandleni la kunenkantolo khona]

Ngemuva kosuku kade impi yamasotsha amaNgisi itholene phezulu nabashokobezi abantu besizwe sakwaShezi babuza uNdabaningi, inkosana kaSigananda, kwaDambuza ukuthi kwakwenziwe yini ukuthi isizwe sakwaShezi esasingakaze sehlulwe ezimpini kusukela ngesikhathi seLembe kodwa sifelwe ngabantu abaningi kangaka ngempi yabashokobezi na? Babemangazwa ukungasebenzi kwentelezi yabo yempi eyase ibasebenzele iminyakanyaka. Lokhu kwenziwa ngukuthi kwathi lapho uMandisindaba wesizwe sakwaShezi ebona izinto zingahambi kahle empini wabaleka wayozinikela kubelungu ababelwa nabashokobezi. Waba yimbuka. UMandisindaba wayeyindodana yenyanga enkulu eyayithaka intelezi yempi yesizwe sakwaShezi. Nguyena owayeqashwe nguW Caverley ukuthi abheke ukuthi uSigananda wayecashe kuphi. UCaverley wayengumhwebi owayenesitolo eNkandla ngowe-1906 wasebenzela amaphoyisa ezomoya amasotsha amaNgisi. Wagcina eboshiwe uSigananda washona ngemuva kwesikhashana khona ejele. Indlalifa yakhe uNdabaningi nayo yaboshwa yagwetshwa kanzima yasiwa eSt. Helena neziboshwa ezazikade zisekhaleni eliphambili kubashokobezi.

Isizwe sakwaShezi sasinamaqhawe amaningi kakhulu. Kodwa nguZokufa owaduma kakhulu ngobuhlakani bakhe bokubalula izikhathi zokugubha imikhosi yokuNyathela noKweshwama njalo ngonyaka. Lesi sizwe sasibalulekile nangokukhanda amageja okulima nemikhonto. UNtobolongwana Shezi noma wayengowendlu encane kodwa waduma kakhulu ngesikhathi seNgonyama uMpande waze wabekwa waba yinduna yebutho leZimpohlo. Noma abakwaShezi baphinde balwa bodwa ekubalekeni kukaSigananda eNkandla nokufa kukaNtobolongwana empini phakathi kwakhe noLuhungu, uSigananda wenza yonke imizamo yokuba kukhunyelwane umlotha namadodana kaNtobolongwana. Waphinde wakhipha inkomo yokugeza uNtobolongwana. Ngakho-ke uSigananda wahlonishwa kakhulu yisizwe sakwaShezi. Kwathi noma esesekela uBhambatha nabashokobezi empini yemali yamakhanda ngowe-1906 waze wafa isizwe sakwaShezi simesekile.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close