Umkhandlu

ITheku liyaziqhelelanisa namakomidi ‘mbumbulu’ abahwebi

nguCEBO BUTHELEZI

SEKUVELE okusha ngamakomidi okuthiwa axhaphaza abahwebi abasebenzela edolobheni eThekwini ngokubakhokhisa imali okuvela ukuthi eyokubaxhumanisa noMasipala.

Emuva kombiko welaboHlanga obuveza izikhalo zabahwebi ngalama komidi, uMasipala uphike wema ngentaba ukuthi uyazana nawo.

UMasipala ukubeke kwacaca ukuthi awunalo ulwazi ngamakomidi okuthiwa elekelela abahwebi.

Okhulumela uMkhandlu weTheku, uNks uTozi Mthethwa uthe lilodwa ikomidi elisemthethweni elisebenzisana noMasipala elaziwa nge-eThekwini Mucipality Informal Economy Forum.

Uthe yilo leli komidi okuhlalwa nalo phansi kuxoxwe ngenqubomgomo nazo zonke izinhlelo uMkhandlu osuke unazo.

“Khona kunjalo siyazi ukuthi kukhona la makomidi abahwebi abazakhele wona ngokwabo. La makomidi awakhiwanga uMkhandlu futhi awekho amalungu akhethwe uMkhandlu ekwakhiweni kwawo. Yingakho ungeke uMkhandlu uwaphawulele. Bonke abahwebi basedolobheni kumele bakhokhe imali yonyaka ukuze bahwebe ezindaweni ezikhethiwe nezihlelelwe ukuhweba. Imali iyahluka kuye ngokwendawo yokuhweba esuke itholakala ngaleso sikhathi,” kuchaza uNks uMthethwa.

“I-Ethekwini Municipality Informal Economy Forum yasungulwa ngowezi-2005. Abahwebi bakhetha abaholi emihlanganweni yabo yezigceme, ihlangana amahlandla amane ngonyaka ukuxoxa ngezindaba zabahwebi nokuqinisekisa ukusebenza ngendlela. Iholwa uKhansela uSipho Kaunda onguSihlalo. Ayikho imali ekhokhwayo ngabahwebi kuleli komidi, uma ikhona imali ekhokhwayo uMasipala awunalo ulwazi ngayo.”

Uthe uma kukhona okwenzekayo kuleli komidi okungekho emthethweni, banxusa ukuthi labo abathintekayo nabanobufakazi babike emnyangweni ofanele olwa nenkohlakalo kuMasipala weTheku, i-City Integrity and Investigations Unit. Necala lingavulwa emaphoyiseni.

IBAYEDE ixoxisane nabanye abahwebi emuva kwempendulo kaMasipala ngamakomidi.  Amakomidi athintekayo iCBD1, iCBD2, iCBD3 namanye.

Owesifazane ongumhwebi emgwaqeni u-Anton Lembede ocele ukungadalulwa uthe, “Kusiphatha kabi ukuthi uMasipala akawazi la makomidi athatha izimali zethu. Kungani bengaluthatheli phezulu lolu daba ngoba sebezwile ukuthi akhona futhi athatha nezimali zethu engasisizi ngalutho? Sekunesikhathi sikhokha le mali njalo ngenyanga. Sicela uMasipala asicabangele nathi sizozamela izingane zethu isinkwa hhayi ukuthi kuvunyelwe amaqola enze noma yini kithi”.

Omunye umhwebi uthe kudala babona ukuthi babanjwa inkunzi.

“Kungani uMasipala usuzihlangula manje? Yingoba ubazi bonke lobu bugebengu obenzeka lapha eThekwini. Kudayiswa amatafula abantu, bafike banikeze abantu izimvume bese uma sekumele beyokhokha imali yerenti bayikhokhe kubo laba basebenzi bangaphakathi kuMasipala weTheku.

Omunye wabahwebi yena uthe: “La makomidi yiwona andise isibalo sesiminyaminya kuleli dolobha, basebenzisa izimvume zabo ukuqashisela abokufika kulezi zindawo ezingavumelekile ukuthi kuhwetshwe kuzo bese kuthi uma sekufika amaphoyisa kaMasipala bethathe impahla.” UNobhala wakomidi iCBD1 uMnu uNjabulo Msweli waveza ukuthi ikomidi likhona liyasebenza futhi liyaziwa kuMasipala. “Selineminyaka emithathu likhona lisebenzela abahwebi libaxhumanisa noMasipala. Kunemali ekhokhwa ngabahwebi engama-R25 ngenyanga okuyimali yokwenza ihhovisi elikuWest Walk likwazi ukuqhubeka nokusebenza,” kuchaza uMsweli.

Abahwebi bakhokha imali yezimvume engama-R900 ngonyaka kuMasipala kube yimali eyi-R100 ngeviki yendawo ababeka kuyo izimpahla abazidayisayo. Kube yimali yabathutha izimpahla engama-R40 ngosuku.

Show More

Related Articles

Close