Umlando Wethu

Izembatho, imvunulo nokuhlabelela

Ngesonto eledlule kule ngosi sikwethulele imvunulo nezigaba zokukhula kwentombazana. Kuleli sonto iBAYEDE idlulela kwezinye izigaba.

Izembatho, imvunulo nokuhlabelela

Iqhikiza

Emva kokujutshwa itshitshi liyaqoma bese libizwa ngokuthi liyiqhikiza. Njengoba ngiphawulile ekuqaleni kwesahluko, ukumbatha kweqhikiza kwehlukile kokwetshitshi. Into yokuqala iqhikiza kufuneka lihloniphise ikhanda ngokuthwala insonto eneziqhova noma ubuhlalu. Ubuhlalu buba yisibeba nje ngoba akufuneki ikhanda limbozwe lonke. Lapha ngaphezu kwamabele iqhikiza lihlonipha ngobuhlalu obuyizibebana. Mangiphawule njalo ukuthi abawavali amabele lawo. Kwesingezansi sekuba yinjweza okuthi ngaphezu kwayo kube umutsha wamaqhikiza. Onke nje-ke amaZulu ahloba ngobusengi nangobuhlalu nangobhedezane njengoba sengichazile. Bonke futhi bayazembatha iziphuku noma kunemikhosi efanele zona, noma izulu lilibi.

Injweza

Injweza lena isilivelakancane kabi kwababhincayo. Indawo yayo seyathathwa amathawula abelungu. Kakade nayo yayivele ifana nawo amathawula. (Konke lokhu abelungu bakwenza ngokukufanisa nokwabantu. Yeka abahwebi bansondo! Ziningi izindlela zokwenza imali). Uma le njweza isibhinciwe, ifana nse nesiketi lesi sesilungu. Kanti-ke nangaphandle kwamathawula lawo, injweza yomdabu ibingasandile nakokhokho, ingani phela kwathi ukufika kwabelungu kwase kutheleka amaNhlenga kwelakwaZulu, eqhamuka kwelasenhla lapho sekuthiwa kusePutukezi namuhla, (Mozambique). Abamhlophe okuthiwa ama Putukezi base bebaningana khona behwebela amaNhlenga ngolwembu. Ekufikeni kwala maNhlenga kwaZulu, kwaphela ukwenza izinjweza zodakazane, kwase kwenziwa ezolwembu.

Ingodosi/ingodusi

Omabili la magama asho iqhikiza eselicelwa noma eselilotsholwa. Izembatho zengodosi ziyehluka kwezeqhikiza phaqa, njengoba kwehluke ezetshitshi eselijutshiwe kwelingakajutshwa. Leli qhikiza eseliyingodosi selinelungelo lokusinisa ezindwendweni. Kulezi Kulezi zindwendwe lihlangana nabasewalo okufuneka libahloniphe ngokuwufihla impela umzimba walo ngaphezu kwalokho ebelikwenza lingakacelwa.

Kokunye kucela bona abasewalo, ukuba lembathe isidwaba iqhikiza lelo. Ngaphandle kwesidwaba lesi, kanye futhi nezintshodo nezicwayo zokuhlonipha uma intombi iya emzini, cishe ukuthi iqhikiza nengodusi kugqoka ngokwefana. Njengoba isidwaba siqala ebungodusini njena, siqhubeka njalo kumuntu wesifazane, akasoze ehlukane naso noma eseguge kangakanani, uyoze alanyulelwe yingcwaba kuphela.

Isidwaba

Isidwaba lesi yingubo ephelele yomngezansi kumuntu wesifazane. Njengoba kuyingubo yokuhlonipha abasemzini njalo, kufuneka sifike phezu kwamadolo, futhi siphambe ngobuciko bokuba singeze sehlukana noma singaqhephuka kangakanani ngenkathi umniniso esebenza noma ehamba ngokukhabuzela noma esina. Isidwaba lesi siletha ugazi nenhlonipho kosembethe ngoba ngisho izinsizwa ziye zikhanyelwe ngisho zingakabuzi ukuthi lo muntu useyagoduka (ingodosi) uyophekela oninazala. Nokho zidlula izinsizwa zakwabo zilandela izwi elithi: “Noseyishayile akakayosi, noseyosile akakayidli kanti noseyidlile udle icala.” Empeleni ngesiZulu intombi ishelwa ize iyekwe mhla isiphuma nomgodla isiyoshada emzini. Uma ingakasini nesaga siyasho sithi: “Akukho soka ladla kahle imbangi ikhala.”Okuchaza khona ukuthi isoka lentombi lihlalela ovalweni njalo lize liyithathe.

Isidwaba lesi senziwa ngesikhumba senkomo. Okhuthele angazenzela sona kanti-ke kwakukhona nje izinyanga zazo izidwaba, ebezizenzela ukuzithengisa. Kuthathwa cishe isikhumba sonke, kanjena: Emva kokuhlinzwa kwenkomo isikhumba sibethelwa ngezikhonkwane ezicijiwe zemithi ukuze seluleke kahle some. Emva kwezinsuku ezintathu sisuke sesomile, bese sicwiliswa emanzini isonto lonke noma ngaphezulu ukuze sivunde. Singavunda, siyenyulwa emanzini siphalwe ngeziphalo ezenziwe ngensimbi.

Manje-ke sesithambile sengathi sibolile. Bungaphalwa bonke uboya senekwa elangeni futhi sichashwe ngombhobe ukuze sishukeke kalula. Umbhobe lona usithambisa impela size sibe sandwangu. Ngphambi kokuba sichashwe kufanele sikhuhlwe ngamabhudle ukuze kuvenuke umsendo ngasejwabini laso. Isidwaba sihle ngawo kanye umsendo. Amabhudle lana ayenziwa ngezinti ezicijiwe zothobothi noma ameva esanqawe. Sekuzothathwa isibhukuza salo uthobothi noma omunye umuthi oqinile ubhotshozwe izimbobo okuzongena kuzo ameva. Lesi sibhukuza sibazwa kahle sibe yisixwexwe, athi angangeniswa ameva bese enqalangwa ngezintambo aqine athi nko. (Amabhudle lawa awehlukene namabhulashi abelungu, ingani nawo umsendo lowo awehlukene nezicathulo zabo zemvukuzane okuthiwa ngamaswedi). Emva kokuba sesichashiwe isidwaba sahlala elangeni usuku lonke, sinikezwa ibandla ukuba lidonsisane ngaso lisishuka size sithambe phela. Sesizosikwa-ke sibe amadwishi amaningi ahlanganiswa ngamafosi sekwenziwa amachopho. (Amachpho esidwaba awehlukene neziketi zabelungu ithelelina). Isidwaba silingana nokhalo lomniniso enhla naso kuthi ezansi sivuleke sibe udidla.

Lapha enhla sinomqulu okuthandelwa phansi kwawo izintambo zaso. Lokhu kuthatha isikhathi ngesikhathi umniniso esibhinca. Sekwaze kwanesaga esithi, “Ubani wenza into unyaka sengathi ubhinca isidwaba.” Okunye wukuthi sona asembathwa ngasejwabini njengeziphuku; phela ijwabu lisuke selinomsendo okufuneka ubuyele ngaphandle.

Inkehli

Ubunkehli lobu busho elinye ibanga ekukhuleni kwamaqhikiza. Empeleni inkehlu yiqhikiza eselizosina. Kusho ukuthi selilotsholiwe nezinkomo zabonwa. Manje-ke uyise usezolikhehla njengoba abelungu befaka indandatho. Okusho ukuthi sekwethenjiswene umshado. Ukukhehla ukufaka inhloko (isicholo).

Show More

Related Articles

2 thoughts on “Izembatho, imvunulo nokuhlabelela”

Close