Umlando Wethu

Izibongo zeNgonyama uCetshwayo

Izibongo zeNgonyama uCetshwayo

UZulu eladum’ obala

Lapho kungemunga, kungemtholo

UHlamvana bhul’umlilo eNdulinde

Ubaswe uMantshonga benoGqelebana

 

Inzima lemnyama

Engabubende bezingwe nezingonyama

Ibiqhutshwa uMseleku benoNongalaza

Bethi ifanele ukuyosikwa izihlangu

EMkhweyantaba

 

Bathi iyekeni

Ubumnyama bayo buyesabeka

Ifanele ukuyocela imvula

KuNkosinkulu

 

Unqabel’abantu ukudonsa

Umanz’ aphum’ ezimbotsheni zoMtsheni

Isiguqa esizifulele ngamahlamvu

AseNdondakusuka

 

Umsindo wobuntilingwe ngowani

Ubangwe ngabaseNtingweni

benabakwaKhinya

Bathi baxokozelela iNdlondlo yakokaTshana

Bathi Ndlondloni lena engabhuli amaphiko

Izindlondlo zonke ziyawabhula amaphiko

 

Ozingel’izwe laseNhlungwana ngobhumbuluzo

Amavaka aseNgwegweni nawaseNdlondlweni

Abaleka abhangazela

Zingel’ugcine nganeno koThukela mtakaNdaba

Ngaphesheya kukhon’abamhlophe abelungu

USigwembe esal’ukulanyulwa ngabamhlophe

 

Ikhaba elimile lodwa ngaseNhlungwana

Amany’ amakhaba emila izixexelegu

Thambekeka mfazi owaliwayo

Thambekeka wewuse iNtambanana

Nangezinyembezi

 

Mhla eyakudabula ngakwaNgxangaza

Abafazi bakwaNgxangaza

Bazakulal ‘ezibayeni njengamathole

Kazi amathole azakulalaphi

 

Uye wadabula kuMlaba

Obezalwa nguKhwani

Wafike wamnika

Inyanda yemikhonto

Wathi MtakaNdaba

Uz’ubahlabe nasemehlweni

 

INyathi kaNdaba

Empondo zimakhenkenene

Bayivimbele ngamaphanda emikhonto

Bethi uMhlathuze kayikuwuwela

Uthe esewuwela

 

Wasewuwela ngamakhanda amadoda

Washikizela umashikizel’ omnyama

Edondolozela ngenhlendla yakhe ebimathatha

Impi yakhe eyakuyibuthisa eNdliwayini

 

Wazihlaba kanye namathole azo

Kwathiwa ziyeke lezo MtakaNdaba

Ngezikanyokokhulu,

NgezikaLangazana

 

Washikizela umashikizel’ omnyama

Edondolozela ngenhlendla yakhe

Eyakushona ngesikhala

SikaMpehlela noMaqhwakazi

Eya ngoNohadu ezalwa nguMsweli

Uyakuwukhokha umnyatheliso

 

Iqabi lakwabo lezinkabi elimpunga

Uya ngoMphepha obezalwa nguNdengezi

Uyakulikhokha iqabi lakwabo

Elimnyama lezinkabi

Uya ngoGawozi obezalwa nguSilwane

Uyakuwukhokha umnyatheliso

 

Iqabi lakwabo elinkone lezinkabi

Washikizela umashikizela omnyama

Eyakushona ngesikhala

Samahlathi amabili

IShowe kanye neDlinza

 

Eya ngoSikhonyana

Obezalwa nguNgqungqulu

Uyakuwukhokha umnyatheliso

Iqabi lakwabo elixube imibala

 

Udondolozela ngenhlendla

Ngoba umuzi wakhe kuseziNhlendleni

Uye wedlula kuMankayiyana

Obezalwa nguMenziwa

Uyakuwukhokha umnyatheliso

 

ISilo esimaDuna sakokaTshana

Esikhangel’abantu baduka nolwandle

Nanamuhla basadukile

Abafana ababili

 

Baphonseke kwesinezimvubu nezingwenya

UNdaba kazimudli zimbukani?

Zimbona ngoba ekhafulwe yiNdlovu

ISilo esimaDuna

Esimenyezwe nguMzwili

Ezalwa nguSiniswayo

 

Wathi ningayihlabi leyo Ndlovu

Ningayihlaba niyobe niyibangile

Iyakuvusa imilando emidala

Eyayenziwa ngoyihlo

 

Uhlohloloza ngeNdlovu enohlanya

INdlovu ethi imuka babeyixokozelela

Uzitho zimagwegwe

Ngokugwegwa abakayise

 

UJininindi omnyama

Ongabende bezingwe nezingonyama

Ongangamabuya eziziba

Zolwandle noThukela

Usakha lukhalweni enhlanganisweni

Lapha kuhlangana khona imifula

Kanye neyabafo

Kanye neyabafokazana

 

UGaqa libomvu lawoBathonyile

Isibuko sikaMaphitha benoNzibe

Abebezibuka ngaso beya kwaNkosinkulu

 

Ohlathi limnyama

Limnyama konke nemizi yalo

Ebelinjengebelihlala izindlovu

EzikuMakhehle

 

Igwalagwala likaMenzi

Elisuke eNtumeni kwabhej’iNdulinde

Kwabhej’iShowe

Kwaze kwaya kwabheja

Ulwandle noThukela

 

ISiguqa sikaNdaba

Abasifulele ngamashoba

Sath’ukuvuka sadl’ amadoda

 

IZulu elidume phezulu eNdulinde

Lazithatha izihlangu zamadoda

Indaba yenziwe nguManqina

Obezalwa nguNkontshela

Nguyena othathe izinkomo zaseMangweni

Waye wayozithela ndawonye

NezaseMkhweyantaba

Ngoba ethathe uNxaba kamkhonto

 

Isiziba sikaHamu benoZiwedu

Esibhukudise izihlangu zaseMkhweyantaba

Ilanga liyakushona

Abantu baseNtengweni

Ngiyabesaba ngibasolile

Bazibukule itshe

 

Itshe linemamba

Imamba yathi ukuvuka

Yangena ehlathini

Ihlathi linembube

 

Yamaphula uBusobengwe kaNongalaza

Ungalo ezinjengezengonyama

IMbube elishoba liyisilikithi

 

UMthunduluka ovuthwe eNdulinde

IZigqoza ziyawulabalabela

Udl’uNomsimekwana

 

Obezalwa nguBhikwayo

Wamshaya phansi koludumayo ezinqungeni

Akwaze kwaba ndaba zalutho

 

Wamudl’ uMashayayishukule

Obezalwa nguSiphingo

Wamshaya phansi eziqungeni

Koludumayo

Akwaba ndaba zalutho

 

Wamudl’ uSigombe

Obezalwa uMatshana

Wamshaya phansi ezikhambeni

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

 

Wamudl’ uFaku

Obezalwa uMatshana

Wamshaya phansi koludumayo

Ezikhambeni

Akwabindaba zalutho

 

Wamudl’ uBambelela

Obezalwa nguSotobe

Ngasezinkambeni

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

 

Uwaba lenkomo zakwaMshweshwe

Udunusel’uNdi noKhahlamba

UMzingela kaShaka benoDingana

Uz’uzingele ubuye nganeno MtakaNdaba

 

Ngaphesheya kukhona abaMhlophe

Uzuyesab’imilando emdala

Eyayenziwa ngoyihlo

 

IBululu likaPhunga noMageba

Elidonde ukusuka

Kwaze kwasuka awezindlwana

OShela kaDolofu kuMaqadasi

OZitshani kuMaqadasi

OSomtsewu kaSozica kuMankinsimana

Amabululwana ezindlwana

 

UMagwaz’ eguqile njengethole

USinikiniki singamashoba oSuthu

INgqamungqamu likaShaka

Elingamlil’ oshayo

 

Bathi kush’umlilo

Kanti kuvuth’umuzi wasEkuweleni

Izinhlansi zabaqhashela

Ziqhashele oMthondo

 

Ubhukudise abantu

Bengasathandi ukubhukuda

Ngoba ebhukudise amadoda amadala

Ngoba ebhukudise uNongalaza

Obezalwa nguNondela

Wabhukudisa uThemana

Obezalwa nguNohaye

Wabhukudisa uMgebisi

Obezalwa uJokwe

Wabhukudisa uMatshekana

Obezalwa uMaqhoboza

 

Umamba ye Vuna

Umaqhamusela

Umamba eth’ukuvuka

Yadla abakayise

 

Wamudla uMbheduka kwabakayise

“UMbheduka njengesona

UPhaqa njengelanga

UTakasa njengebhoyi

INyathi yaseNhlakanhlakeni

INdlovu enezihlonti

Ikhwani elisikwa lihluma

Ngengxenye linguPhunga

Ngengxenye linguMageba”

 

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

Wamudla uShonkweni

Obezalwa nguMpande

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

 

Wamudla uMantantashiya

Obezalwa nguMpande

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

Wamudla uSomklawana

Obezalwa nguMpande

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

 

Wamudla uMdomba

Obezalwa nguMpande

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

Wamudla uDabulesinye

Obezalwa nguMpande

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo

KwabakaMpande

 

UNozila kudla kwamagwala

Amagwala adl’ububende

ILanga elaphuma endlebeni yeNdlovu

Nyakamumbe liyakuphuma kweyengonyama

 

IMpunzikaNdaba

Bayibambe ngandlebenye

Phezu kukaLangakazi

Yadlamuluka yadlamadoda

 

IZulu likaNdaba lithukuthele

Liyokwehla ngoMagula

Laqumb’isichotho

Liyakwehla ngoMagula

Lapha kwehla khona elinye

Izulu elidume phezu kweSandlwana

Umbane lawuhlaba eMankamane

Bayamemeza bathi nans’iNdlovu

Belungu ningayishayi ngesibhamu

Noba niyibangile

 

Anoyiphathela amaphanda

Angawezinhlendla

Yaphel’imibhobho yamaphoyisa

Yaphuk’ubumohlomohlo

Yaphulwa yiJaha elidala

 

Yebo thambekeka MtakaNdaba

Wen’ongasilambalala

Ngimfumane egeza kwelamadwala

Ubenzipho zimhlophe njengeNgonyama

cokazi kwabaMhlophe

Wadl’uZitili obezalwa nguSotobe

Wadl’uSigwabugwabu ezinyangeni

Wadl’Gqoboyiya kwabathwal’imvokwana

UNtaka ye Vuna

 

Zala umhlanga zikhothame

Oze noNdumundumu ezalwa nguNotatela

Weza noQhongolo ezalwa nguNgede

 

Umsusi wezigebengu eNdondakusuka

UGuqa bathokoze! INhlambamasoka

USigenyana somqubula

Odl’uKhathaza ezalwa nguSiyabandiya

Wadl’izibunu zizibili zaseMkhweyantaba

 

Esinye singuMunci

Esinye singuMdeyi khona eMkhweyantaba

Odl’uZangwana kaMgunyana ngaseMaphiseni

Wadl’uNhlanhlanhla ezalwa

NguNgudumana ngaseMaphiseni

 

Undondela kuyalwa

Ingani nabanoyise bayayalwa

Ngoba udlule kuMpande ekuyala

Wadlula kuSomtsewu ekuyala

Washo uMpande wathi

“Kuze wabusa

Mfana kaNgqumbazi

Liyohanjwa zinkonjane

Lokhu udlula ukuyalwa kokubusa”

 

Usakha mizi ngemikhonto

Abanye beyakha ngokunikezelana

Uguqa badele iNhlambamasoka

Onjengeziziba zomfula

 

Sengathi ngamabuya

OLwandle noThukela

Oshise owakwaSibatha

Ingani owakwaSibatha

Kawungenwa ngasango

Wawufohlwa ngecele

 

Zethuk’izibhaxa

Zaphoseka kwabaMhlophe

Wawushisa owaSenzanazo

Hawu washa owaseKuweleni

USofukuzelwa oyinsonyama

INgonyama enohlonza emhlane

 

INsukamini kaMjokwane

Esuke ilanga liphezulu

Wadl’uPhoyiphoyi ngaseNdondakusuka

Wadl’uMzimuzimu ngaseNdondakusuka

 

Izingwazi zabola ngakwaNyoka

Usal’ ukutshelwa usal’ ukunyenyezelwa

Mshisi wesikhotha esiseDlebe

Kuze kushe esiseMalaleni

 

Uzandla zimnyama

Ngokuphatha imisebe yelanga

Wamudl’ uHabana kuMaphoyisa

Wamudl’ uMahlangwana ngaseMkhweyantaba

Wamudl’ uSiphingo ngaseMkhweyantaba

Wamudl’ uMagazukana eSwazini

Wamudl’ uMdumela ngaseSwazini

 

UMvuleli wezinkomo

Zingakwazi ukuvulelwa

Ngoba uphume nezinkomo

Onke aMakhosi aKwaZulu

Engakaze azikhiphe

 

Uze noMajumba kaLugagane ngaseSwazini

Weza noMhlanganiso ngaseSwazini

Ukhande amaSwazi

Akhawula ukudla izinkomo zaKwaZulu

Usenzele amanqe ngaseSwazini

 

UMbhubhulo!

Obhubhule zonke izinkomo zaMakhosi

Ngoba ubhubhule izinkomo zamaSwazi

Wabhubhula izinkomo zakwaMzilikazi

UMzilikazi kabe esahlasela

 

Oze nobhelu NgakwaMzilikazi

Odle uSenzenje ngakwaMzilikazi

Wadla uQabana ngakwaMzilikazi

UDlamvuzo!

Bayede!

Ungangezintaba!

Show More

Related Articles

Close