Umlando Wethu

Izibongo zeNgonyama uDinuzulu kaCetshwayo

INyosi: USehla kaNdengezi Zungu

11
INgonyama uDinuzulu

UMamonga woSuthu

UMamonga kabulali uyasizila

Uqotha imbokode nesisekelo

Ufana neNdlovu emnyama yasOndini

Usilwa nankunzi mbili

Enye ngeyakwaNgenetsheni

Enye ngeyaseBhanganomo

UMgwazi kadinwa zinqapheli

Isikhono esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathini

Bawulabalabela

Ithole lakokaMsweli

Elanyisa liguqile

Indaba engiyizwe ngimncane

Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo

Usifuba sigungu sigungubele

Nyakanesabhoboka

Umuntu uyakuzizwa izindaba

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza

Kulale yena esixhotsheni

UNdaba uhlomehlathini

Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu

Ephikelele kwaNdunu

UMphangela langa

Lingakaphumi kwaNdunu

Lithe liphuma

Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha izihlangu zikaMandlakazi

Waziphonsa eMkhuze

Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uXukwana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabi ndaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSikhizane kaNomageje

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSomfula kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha

UMgwagwa wezulu

Umpondo zamil’ enjeni

Engab’ enkomeni zesabani

Lokhu sasiyokwenza

Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki. uyesabeka

Ufana nemisebe yelanga

UDlothov’ onjengebhubesi

Uliso lifana nonyazi lwezulu

Sengathi ngelengwe

Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna

Umaqhamusela

Ngoba uqhamusele

Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke

Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile

Ivunywe ngabaMhlophe

Yavunywa ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’ oluphezu kwendlu kaKhotho

Umathathel’ ahlome onjengezulu

Lalela lomuntu omemezayo

Ungathi uyakhala

Ukhal’isililo

INkosi yensizwa

UMaphikelela

Ngob’ ephikelel’ amadod’ akwaZulu

Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa

Suk’ukhulume

Uyayibon’imilom’ eminingi

Iyavunana plJakathi kwezwe

Kuvunana uZibhebhu benoHamu

Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume

Emva komuzi eNkalakuthaba

Lazithatha izingane

ZikaMaphitha zonkana

Lazithela eMkhuze

Gijimani ngazo zonke izindlela

Niyobikela abakwaSidladla naNtini

Nabakwa Vuma

Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi

Ngoba uDinuzulu indaba uyenzile

Ulile ngomkhonto kwelakubo KwaZulu

Ngoba udadewabo nguSililo

Wagwaza impi yema

Yanjengegama likadadewabo uSimiso

Wagwaza umuntu wameya

Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele ngemikhonto

Njengomuzi waseMkhontweni

Ohlasele ngamahhashi

Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!

Ogagamele izinkomo zamaBhunu

Inkunzi yakith’ eMkhontweni

Unophumuza abant’amaphika

Unonhlahl’ amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela

Uthitshelwe nguMalimade

KwabaMhloph’ abelungu

UMgwazi kaqaqi

Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingana

INgweny’edlel’ogunjini lomfula

Ngaphezulu yesab’ ukuhlatshwa,

Yimisebe yelanga

Ugubuzel’uCeza noHlathikulu

Unhlamvu zamdela kwaCeza

Zashaya amagatsha emithi

Umgwadlaza nqola ziyakwethuka

Ziyak/l-shon’ eNkonjeni

UPhondo lwendlovu

Luyenqaba ukungena

Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’ amaphiko

Enhla komuz’ Ekuvukeni

UKhozilukaNdaba

Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu

NgekaMaphitha enye

NgekaCetshwayo enye

Angiqondi nezobhabhalala

Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangula jozi ngaphansi kweTshana

Ulikhangule ngoFalaza

UFalaza wathukuthela

Uzitho zimbombo zimbombonono

Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi’ eMkhontweni

Okhand’ ebezindlu nabezindlwana

Abezindlu bayikhex’imilomo

Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela

Amany’ amacala ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhloma

Ingan’ oButhelezi badiniwe

AbaseMatheni badiniwe

Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni

Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo

Eziqond’ 0 Thaka kuNkosiluhlaza

Wathi ukubufike oThaka

Kwathi iBhunu uPotolozi

Wakuthwesa isigqoko

Kwathi isigqoko sakufanela

Wena Nkonyane kaPhunga noMageba

Inkunzi ebomvu kaShaka

Bebethi iyahlaba

Kant’ ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza

Zithi uMamonga ungakanani

Um then t’ ohlab’usamila

Insimu yakwabo kaKhambi

Ivum’ amanhla

Yavum’ amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala

seNgonyama

Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu

Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni

Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa

nguLukhwazi

Wayikhipa eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa

Kwabamhloph’ abelungu

Wakhethelwa nguLukhwasi

Kwabamhloph’ abelungu

Wakhethelwa nguNkosiluhlaza

Kwabamhloph’ abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza

Wawakha wayithukulula

Eyakuyibhekisa kuMantanga

Ezalwa nguMkhanyile

La kwakheth’ amathons’ esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane

La kwakheth’ amathons’ esilimela

INtukuzo yakithi

Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni

Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakaMlonyeni

Uye wadabula emaNtungweni

Izalukazi zasemaNtungweni

Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana

Ezalwa nguNgqengelele

Nanamuhla lokhu

Abafana bakaSonkeshana bangavuma

Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi

Ipheth’ibhosho

Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intuthu yesibhamu

UMngenuli wamaguma

Kusal’izimphahla

Ziyakusala zibadabula

Nanamuhla lokhu

Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’ agase

NjengeNkosi yaMatshali

Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu

UMavel’ ajahe

OnjengeBhunu lakoPewula

USitshongo siyintuthu yamabhosho

Abedutshulwa ngoNongqayi

ESikanekisweni kwaNongoma

Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’ amaganu kwaNongoma

Ujame ukuhlangabeza

Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane

Okhalweni kwaNongoma

Usibamba nkunzana bayesabayo

UMathang’ adabululwandle

Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mJazi waphesheya kolwandle

Wen’ obon’ iThole lakokaMsweli

Liyoke liwaphul’ amany’ amathole

Gqabula Thole!

Amany’ amathol’ akonina asakhulekiwe

USinakanaka sizincwadi zabamhlophe abelungu

Beziloba bezinakaza kakhulu

Zilotshwe ngamaSotsha

Zalotshwa ngamaGumgedlela

Show More

Related Articles

Close