Umlando Wethu

Izigameko ezehlela uMabhekeshiya wabakwaMafu

Ngaphandle kokudilizwa eBukhosini bakwaMafu uMabhekeshiya wayelokhu ebekwa amacala ngezinto ezahlukene okubalwa kuwo elentela yezindlu kanye nelokutholakala nesibhamu nevolovolo.

ZZZ
UMntwana uMabhekeshiya kaNkankane

EKUPHELENI kwempi yamaBhunu namaNgisi ngeSivumelwano saseVereeniging mhla zingama-31 kuNhlaba ngowe-1902, amaNgisi namaBhunu aseVryheid ahlangana axolelana. Bonke abantu boHlanga batshelwa ukuthi mabasebenze emapulazini amaBhunu njengoba babesebenza amaBhunu namaNgisi engakalwi ngowe-1899 kuya kowe-1902. Ngakho-ke bonke abantu boHlanga ababengashayi eceleni bebeka phansi ngenhlamvu emaBhunwini njengoSikhobobo Sibiya, uMabhekeshiya Zulu, uMkhandumba Buthelezi nabanye abaningi kwadingeka badaxazwe kude ngamaNgisi ukuze ubudlelwano bawo namaBhunu bubuyele esimeni. Wakhishelwa lokho-ke uMabhekeshiya ebukhosini bakwaMafu esikhundleni sakhe kwafakwa uShibela. Iningi labantu besizwe laqhubeka nokuhlonipha uMabhekeshiya njengenkosi yesizwe yize uShepstone wayesemkhiphile esikhundleni sobukhosi.

Elokukhokha intela yezindlu

Ngonyaka we-1906 uMabhekeshiya waboshwa ngecala lokungakhokhi imali yentela yezindlu [Hut Tax]. Kuyo yonke indawo yasebaQulusini kusukela ngowe-1902, abantu boHlanga babekhokhiswa le ntela ingopondo abathathu indlu kodwa kulo lonke elaseNatali iyishumi losheleni nosheleni ababili nozuka. Wehluleka ukuvela enkantolo yemantshi eVryheid uMabhekeshiya kwaze kwakhishwa incwadi eyayigunyaza ukuthi aboshwe. Umzamo wokumbopha wenziwa nguTrooper van Rooyen wasesiteshini saseNtabankulu. UVan Rooyen wehluleka ukumbopha wabika ukuthi uMabhekeshiya wayenqabile ukuboshwa wabaleka kodwa umphathi wakhe u-Inspector uA. W. Lewis wasola ukuthi uTrooper van Rooyen wesaba ukumbopha. Esola lokho u-lnspector u-A. W. Lewis wamaphoyisa aseVryheid wahloma namanye amaphoyisa akhe waphikelela eMathongeni emzini kaMabhekeshiya lapho afica khona uMabhekeshiya esehambile waya oSuthu lapho ayenendlu yakhe khona engxenyeni yesigodlo eyayaziwa ngokuthi kuseSigabeni. Kwathunyelwa umbiko waziswa uMabhekeshiya ukuthi amaphoyisa ayemfuna, wahamba oSuthu wafika eVryheid wahlawuliswa opondo abahlanu ngokwedelela inkantolo.

Elezibhamu

Mhla ziyisi-9 kuZibandlela ngowe-1907 kuboshwa iSilo uDinuzulu kwaba nemibiko eyayithi uMabhekeshiya wafika neviyo lamabutho oSuthu ezovikela iNgonyama uDinuzulu kodwa wafica sekuhanjwe nayo. Amaphoyisa ezomoya ayelokhu emlandele njalo abelungu befuna ukuziphindiselela ngokubulala kwakhe uGert Kemp. Mhla zili-15 kuZibandlela ngowe-1907, waphinde waboshwa uMabhekeshiya ngokutholakala nevolovolo nesibhamu. Ngenyanga kaNdasa iNkantolo Yesifunda [Circuit Court] yamhlawulisa opondo abangamashumi amahlanu, wayikhokha leyo nhlawulo. Kodwa u-Inspector wamaphoyisa u-A. W. Lewis encwadini ayibhalela uG. W. Armstrong, imantshi yakwaNongoma wathi ngokwemibiko yakhe wayengangabazi ukuthi uMabhekeshiya wayenezinye izibhamu ayezifihlile. Ngakho-ke wathi ngokwakhe ukubona uMabhekeshiya wayeyimpethu esizweni sakwaMafu.

Amaphoyisa ayengakwenameli ukuthi wayesondelene kakhulu neSILO uDinuzulu oSuthu nokuthi wayethandwa kakhulu ngabantu kunoShibela owayesebekwe nguShepstone ukuba yinkosi yabakwaMafu. ULewis waqhubeka waqinisekisa izinsolo zokuthi zazikhona izibhamu ezazifihlwe nguMabhekeshiya ngokuthi ngenkathi uMkhuzi WamaButho ethi makubuyiswe izibhamu ngabakwaMafu zabantathu kuphela ezabuyiswa kodwa kuthe kamuva amaphoyisa eseyozenzela uphenyo lwawo, athola izibhamu eziningi ezazikubantu. Kodwa naphezu kwalokho ngokwakhe ukubona zaziseningi izibhamu ezazikubantu bakwaMafu. Wagcizelela ukuthi uMabhekeshiya wayengapheli oSuthu eyokhonza kuso iSILO uDinuzulu ukuhlonishwa kwakhe kwakungaphezulu kude kunokwaShibela.

Elokuvukela umbuso

Wagcina eboshiwe ngephuzu lokuthi iSILO uDinuzulu sasixhumene naye ngaso sonke isikhathi ngenkathi kulwelwa iMpi YeNtela YeMali YaMakhanda ngowe-1906. Ngakho-ke wagqunywa ejele laseVryheid walinda ukuze abekwe icala lokuvukela umbuso. Kulapho wayesalindele khona ngoMbasa we-1908 kusaqoqwa ofakazi bamanga. U-lnspector uLewis wamaphoyisa wagcizelela ukuthi uMabhekeshiya wabe engumuntu oyingozi. Waqhubeka wathi ngaso sonke isikhathi seMpi YeNtela YeMali YaMakhanda wayexhumene neSILO uDinuzulu engapheli oSuthu kwaze kwaba ukubanjwa nokuboshwa kweSILO uDinuzulu. Wancoma ukuthi kungavunywa ukuthi enziwe ufakazi owayezofakazela uMbuso ecaleni leSILO uDinuzulu ngoba ukwenza lokho kwakuzosho ukucima amacala ayebhekene nawo uMabhekeshiya. Wancoma ukuthi ukuze kubenokuthula eNtabankulu kuhle uMabhekeshiya adingiswe ngoba izwi lakhe lalihlonishwa kakhulu yisizwe sakwaMafu. ULewis wasola ukuthi uMabhekeshiya wayesefake uShibela umoya omubi kwazise uShibela wayesengene khaxa ekuvivinyweni kokuqala (preliminary examination) mayelana necala lokuvukela uMbuso mayelana nezehlo zakwaZulu enyakatho yoThukela.

Ngenxa yokuthi amacala amaZulu ayequlwa isiqulwa kanjani, naye uMabhekeshiya wagcina ebekiwe icala kodwa izincomo zika-Inspector uLewis zokuthi adingiswe zathathwa kwaziswe wagwetshwa wadingiselwa eMampondweni lapho indlalifa yakhe uBhota yazalelwa khona kwathi uma esebuyile ekudingisweni uBhota wakhulela eNdlunkulu YakwaZulu.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: IZingonyama naBantwana baseNdlunkulu kusukela endulo. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za;  noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close