Umlando Wethu

Izimpi zokugcina zikaNdlela kaSompisi nokuguqa kwakhe

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

IMPI yesibili enkulu uNdlela ayihola ngeyayilandela uMzilikazi kaMashobane Khumalo. Wayebaleke nezinkomo walibhekisa enyakatho kusabusa iNgonyama uShaka. Kuthe sekubusa iNgonyama uDingane kwathathwa isinqumo sokuthi kulandwe izinkomo zakwaZulu ayehambe nazo ngoba ngokomthetho wezwe lakwaZulu zonke izinkomo zazithathwa njengezeNgonyama. Ngakho-ke obalekayo embusweni wakwaZulu kwakudingeke azishiye ahambe yedwa. Ngenxa yokuthi uMzilikazi akazange akwenze lokho kwaphakwa impi ukuba iyokudla lezo zinkomo.

UNdlela waphaka impi enkulu kakhulu eyayimbandakanya amaqhawe oLukhwazi kaZwana Ntombela nembongi uMagolwana kaMkhathini Jiyane. Kukuyo leyo mpi eMpama lapho uMagolwana kaMkhathini wadumelana khona nembongi kaMzilikazi wayilahla phansi ngeklwa. Impi kaNdlela yadla umhlanganiso yabuya nezinkomo eziningi yashisa nemizi yabakwaMzilikazi.

Impi enkulu yesithathu eyayiholwa nguNdlela njengoNdunankulu ngeyaseMaqonqo mhla zingama-30 kuMasingana 1840. EMaqonqo kushiwo izintatshana ezimbili ngaseMagudu ngasoPhongolo. Kuleyo mpi uNdlela wayebhekene namaBhunu ka-Andries Pretorius ayesekwazile ukwenza umfelandawonye noMntwana uMpande ngemuva kokuba eqembukile wazibandakanya nawo ngowe-1839 ngemuva kwempi yaseNcome. Ngakho-ke uZulu wabe usuhlukene kabili ngesimo sokuqembukelana esaziwa ngokuthi ukuGqabuka kweGoda. Nakhona eMaqonqo noma impi kaMntwana uMpande yayihamba phambili kweyamaBhunu kodwa izibhamu zamaBhunu zenza ukuthi uMpande adle umhlanganiso.

Noma uNdlela wayengumdidiyeli wempi jikelele kodwa walwa waze wagwazwa ethangeni langakwesokudla ngomkhonto, wagcina eshonile. Kungamanga ukuthi wabulawa yiSilo uDingane ngoba ngaleso sikhathi uDingane wayebhace esizweni sakwaNyawo emadlangaleni, isigodlo saseMgungundlovu amaBhunu kade esishise mhla zili-16 kuZibandlela ngowe-1838. AmaSwazi agcina ecibe ngemikhonto indlu uDingane ayekuyo amgwaza wopha kwaze kwasa ababenaye behluleka ukuvimba ukopha waze wakhothama. Ngaleso sikhathi uNdlela wayengasekho namabutho amaningi wakhothama.

Washona esemdala uNdunankulu uNdlela kwazise wayeyiNtontela, eyintanga kaSenzangakhona. Ubuqotho, ubuqhawe nokwethembeka kwakhe esizweni sakwaZulu babayisimangaliso. Akazange anqikaze ukubhekana nabahlaseli bamaBhunu ababezoqola izwe nemfuyo yamaZulu. Wayenesibindi sebhubesi uNdlela.

UGwabini wemikhonto! (ngoba eloku egwaba ngesihlangu, evika) uNonjiyelwa kulala,uhlangothi lubomvu (igazi ukugwazwa) uManxeb’angamanxuluma (abanzi amakhulu) iNsingizi’ edond’ ukusuka. uMagaju njengengwe; (wayegxumis’okwengwe ibamb’inyamazane) iNhlang’ eyeq’ iphindela; Kwasa bemhlab’ uGwabini, waphika. Unababuyeli abangakanani, Ababuyel’ umuntu enza ngamabomu na? uSonyakanyaka! uMnyakanyaka, aduka naMaphela. (ukuxosha kwakhe aMaphela) uSilinda maNdwandwe, amaNdwandw’ akhawul’ amathe. uMwelela kweliphesheya! uMweli; iwele yonk’ iNtontela. uMzac’ osikhomb’ amaNgwane. uSiquz’ abantu, sakwoGwabini. Kuse wasal’ uNdlela! “Hhayi buy’ impi!” Kuyasa njalo, wasal’ uNdlela! uNakanaka, ngiyasala; uMandlan’ angang’ awomntwana. uGod’ olumuka naMankayiya, aMankayiya kaZwide. uZinsonge, zingaphesheya ko Thukela. (izinsonge zomfula) uMahlatshw’ ebuhleni, njengethole; uHlahla vimbel’ iNtontela; uNdaba zafika nqangi kuDlungwana, eMbelebeleni. UNolusingan’ olungakanani, Olungathung’ uNdlel’ amanxeba na? (akwaNdwandwe)

Induna kaNdlela enkulu kwakunguMakhobosi kaXube.  Walwa kakhulu kweyakwaNdwandwe. Wahlabana lapho noNdlela akhombisa ubuqhawe obesabekayo enoHlathi kaNcidi Ntshangase wakwaNtshangase ababeyiNtontela naye. uXube kanye namaNdwandwe, amaNdwandw’ akhawul’ amathe (usewabulele uMakhobosi. Umntu kabesabanamathe esefile..futhi abadele’ uZul’amaNdwandwe ede etshaka amathe uma ekhuluma ngoZulu. Kawasekubakhona-ke amathe.) uMhlahlela nhloko zamaNayiya, iNingizimu evimbel’ inyakatho, uManyel’ indlel’ eya kwadadewabo.

UNdlela wayelanywa nguBhibhi intombazane eyayiyisiphalaphala eyagana iNgonyama uSenzangakhona. UBhibhi wagcina eyintandokazi emakhosikazini kaSenzangakhona wazala uSigujana. Kuthe uma uShaka esebuya kwaMthethwa esezothatha isihlalo soBukhosi ngemuva kokukhothama kukaSenzangakhona uSigujana wambangisa esekelwe nguMudli noZivalele. Wehlulwa uSigujana wabulawa kodwa unina waqhubeka enikeza izeluleko eSigodlweni njengabo bonke abafelokazi beNgonyama ekhotheme abagcina bewumthwalo wendlalifa yeNgonyama ekhotheme.

Waqhubeka wahlala eSigodlweni saseMgungundlovu seNkosi uDingane lapho umnewabo uNdlela wayenguNdunankulu khona. Wayenikeza izeluleko zokuziphatha kuNdlunkulu eSigodlweni. Ngaleso sikhathi wabe esenolwazi olunzulu ngokuziphatha eNdlunkulu. Kwagcina kuqanjwe isaga esithi: “Unaluhle, unjengoBhibhi kaNkobe, okube kuyavele leyo Nkosi, kube uwe.”

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close