Umlando Wethu

IziNgoyama zikaZulu zaphoqeleka ukuthukuswa eMahhashini

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • IziNgonyama ezintathu zake zalashelwa amanxeba emikhonto ngenxa yokucijelwa ngabelungu ababefuna izwe
 • INgonyama uShaka yagwazwa yabulawa ngabaNtwana uMhlangana noMbopha yathunwa kwaDukuza esibayeni lapho ithuna limi khona. Umntwana uDingane noma wayekhona kubulawa iSilo uShaka kodwa yena akazange asibeke sandla. Ngakho-ke sekubekwa iNgonyama eyayizolandela iSilo uShaka, uMntwana uMkabayi kaJama noNgqengelele Buthelezi bancoma kube nguMntwana uDingane ozandla zakhe zazingagcwele igazi leNgonyama kwazise kwakungokokuqala ngqa ukuba kubulawe iNgonyama okwakuhlelwe yisandla esinoboya sedlanzana lamaNgisi ayekade enikwe amanxiwa eThekwini ngowe-1824, nokwathi emuva kwezinyanga nje eziyisithupha idlanzana lamaNgisi linikwe amanxiwa lapho iNgonyama uShaka yacitshwa ngomkhonto ngumuntu owayecashe esixukwini esigodlweni kwaBulawayo eNdlayangubo. Lokhu nakho kwakuqala ngqa ukwenzeka eZinyaneni leNgonyama uSenzangakhona. Ngaleso sikhathi amaNgisi ayesevele kade enza yonke imizamo kwaXhosa ukuthi abantu babulalane bodwa. Kodwa okubalulekile ngukuthi noma iNgonyama uShaka yathunwa kwaDukuza kodwa yalandwa ngehlahla lomphafa, umlahlankosi, yayobekwa eMakhosini.

  INgonyama uDingane nayo yabulawa ngendlela eyayihlelwe yisona isandla esinoboya samaBhunu ka-Andries Pretorius nedlanzana labacindezeli bamaNgisi elaqale lahlasela izwe eNcome mhla zili-16 kuZibandlela ngowe-1838, lagcina ngonyaka we-1839 linxenxe uMntwana uMpande nabalandeli bakhe ukuba kwenziwe umfelandawonye owanqoba impi yeNgonyama uDingane eMaqonqo ngoMasingana we-1840. Lokhu kwalandelwa ngukucitshwa ngemikhonto ngamaSwazi kweNgonyama uDingane emadlangaleni ayakhwe esizweni sakwaNyawo amabutho amaningi engekho. INgonyama uDingane yathunwa khona esizweni sakwaNyawo kwaHlathikhulu. Nayo yalandwa ngehlahla lomphafa yayobekwa kwezinye iziNgonyama eMakhosini.

  INgonyama uMpande yathunwa esigodlweni sayo kwaNodwengu kwaNolele eduze kwalapho sekuyiHoliday Inn khona, ngonyaka we-1872. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba umbuso wamaNgisi kade uzame ukuqumba phansi uMbuso kaZulu ngokudala impi yaseNdondakusuka mhla zimbili kuZibandlela ngowe-1856, kangangokuthi uMntwana uCetshwayo wayengekho ngisho emngcwabeni kayise. INgonyama uCetshwayo nayo yakhothama ngoNhlolanja we-1884 eShowe ngemuva kokuba umbuso wamaNgisi kade uzame ukusebenzisa uZibhebhu ukuba abulawe esigodlweni sakhe sasoNdini mhla zingama 21 kuNtulikazi ngowe-1883. Wasinda wagwazwa amanxeba amabili ethangeni langakwesokudla kodwa izikhulu zoMbuso kaZulu eziningi zadutshulwa zasala enkundleni. Wayobhaca eNkandla kodwa umbuso wamaNgisi wamphoqa ukuba aphume aye eShowe ngokusebenzisa abeSuthu bakwaMolefe ababehlome ngezibhamu zawo amaNgisi. Wagcina edliswe ushevu khona eShowe. ABantwana baseNdlunkulu oDabulamanzi nabanye babephokophelele ukuba ayongcwatshwa eMakhosini koyisemkhulu kodwa umbuso wamaNgisi wavivisa uZibhebhu ngasendleleni okwakuzodlulwa kuyo kwathi ngemuva kwezinyanga ezintathu kuzulwa nesidumbu ngenqola abaNtwana bagcina bephoqelekile ukuthuna iNgonyama uCetshwayo eduze koMfula iNkunzana eNkandla, isidumbu sayo sesonakala. Bonke aBantwana beSilo uMpande babekhona noMntwana uDinuzulu owayesemncane kakhulu, eyindalifa yeNgonyama uCetshwayo, wamiswa eduze kwethuna ephethe umkhonto njengesiko lakwaZulu.

  IziNgonyama uMaphumzana kaDinuzulu, noBhekuzulu kaMaphumzana ozala iNgonyama ebusayo uMbongizozwa, zithunwe eMahhashini eduze kwaseSigodlweni sakwaDlamahlahla seNgonyama uMaphumzana. Lokhu kwabangelwa ngukuthi indawo yaseMakhosini yase idatshulwe yenziwa amapulazi amaBhunu naphezu kokuthi iNgonyama uDinuzulu nabaNtwana oNdabuko noShingana banxusile ukuthi leyo ndawo ingaphazanyiswa ngoba kulele kuyo iziNgonyama zamaZulu. Ngakho-ke abelungu babenganelisiwe yindawo ababeyiqole ngemuva kwempi yaseNcome mhla zili-16 kuZibandlela ngowe-1838, eseningizimu yemifula uThukela noMzinyathi.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Indlela Eya emendweni Nezihlabahlosile ZakwaZulu Nanamuhla. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close