Iphupho le-Afrika

Izintombi namalungiselelo okuya eMhlangeni

nguNHLANHLA MTAKA noSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Ukufika kwempelasonto yoMkhosi WoMhlanga kusuke kwandulelwa ngamalungisilelo amaningi
 • Ukuzilungiselela

 • Amatshitshi afika eMkhosini WoMhlanga eNyokeni esezilungiselele kakhulu. Okokuqala la mantombazane ngasuke esekhulile, eseyile esikhathini/enyangeni. Yonke imininingwane neziyalo eziqondene nokuya kwawo enyangeni isuke seyenziwe emakhaya lapho esuka khona. Okwesibili, ngamantombazane asuke esefundisiwe ngabadala besifazane ogogo nonina bawo ngokuthi kusho ukuthini ukukhula/ukuya kwawo enyangeni. Kudingeka aziphathe kanjani kusukela kwenzeke lokho? Miphumela mini emihle nemibi engenzeka ngenxa yaleso simo ayesengene kuso?

 • Ukuhlolwa

 • Ngakho-ke kungakayiwa eMkhosini WoMhlanga koMkhulu amatshitshi ayahlolwa ezifundeni zoMbuso woBukhosi baKwaZulu asuka kuzo. Lokhu kungukwenza isiqiniseko sokuthi akukho osekwake kwaphazamisa isibaya somnumzane nokuthi kungagxambukeli amantombazane angasagcwele avele phambi kweNgonyama. Ukuhlolwa kwezintombi akukaze kube yimpoqo kodwa kuba yintshisekelo nogqozi wawo amatshitshi ukuba ahlolwe. Kungukuhamba ezinyathelweni zokhokho bawo amatshitshi nabo bonke abantu besifazane. Abantu besifazane abawahlolayo ngabantu abawuthandayo nabawaziyo umlando, amasiko, nempatho yabesifazane KwaZulu. Okulandela le mininingwane kuba ukuyokha umhlanga ozokwethulwa eSigodlweni phambi kweNgonyama ngosuku loMkhosi.

  Abesifazane abadala kuzo zonke izindawo basuke beqikelele kakhulu ukuthi amatshitshi awabi luvanzi kodwa enza konke ngokuyalelwa nenhlonipho yokuziphatha ngobuqotho. Okwenzekayo kuthathwa njengezifundo ezinzulu zokuqeqesha amatshitshi mayelana nokuziphatha kwabesifazane abakulelo zinga kusukela endulo yamaZulu.

 • Izifundo koMkhulu

 • Ngosuku olubekiwe ngenyanga kaNhlangulana noma kaNtulikazi, wonke amatshitshi agcina efikile koMkhulu, eseyinhlanganisela yazo zonke izifunda zoMbuso woBukhosi baKwaZulu. Kuphinde kunikezwe izifundo zokuziphatha ngobuqotho nezimilo ezinhle kubantu besifazane. Kudala kwakukhonjiswa amantombazane angamatshitshi ukuthi nxa eseqomile esengene ebuqhikizeni kudingeka asome kanjani?

  Itshitshi lalingasonywa kodwa kusonywa kuphela lelo eseliqomile labongwa layalwa yiqhikiza linesoka lalo ngokuziphatha. Kwakuqala lapho ukusoma, entombini eseyiyiqhikiza. Ukusoma kwakungasho ukumekezisa intombazane njengomfazi oganileyo. Ngisho ngabe intombi isiyalotshwa isiyingodosi, yayingamekeziswa. Esikhathini esiphila kuso esikhungethwe ngukubhebhetheka kwesifo sengculaza, izifundo ezinikezwa amatshitshi seziyakugcizelela ukuthi ucansi olungaphephile lungukufa uqobo, zikhumbuze amatshitshi ngendlela okhokho bawo ababeziphatha ngayo. Akusagcizelelwa kuphela ingozi yokukhulelwa. Ukunikeza lezi zifundo kwenziwa yibona abesifazane kuze kubandakanye ngisho amakhosikazi angonina bayo iNgonyama.

 • Ubumqoka bokuya eMhlangeni

 • Phakathi kwamasiko kaZulu, kunemikhosi egqugquzela inhlonipho nokuziphatha ngokwezigaba zabantu. UMkhosi WoMhlanga ngomunye wemikhosi ebatshazwayo umhlaba wonke ngeqhaza lawo elisemqoka ekukhulisweni kwamantombazane aze afinyelele esigabeni sokukwazi ukuthatha izinqumo ezinqala ngempilo yazo.

  Yileli qhaza elibanjwa wuMkhosi WoMhlanga elenza leli siko libe ngundabizekwayo ezweni nasemhlabeni wonkana. Uma ingane izalwa, isuke ingazi ukuthi yini enhle yini embi nezoyiholela Ophathe. Kungalesi sizathu-ke abadala baKwaZulu baqhamuka nezindlela ezicutshungulwe kahle zokukhulisa izingane zabafana nezamantombazane zize zifinyelele esigabeni sokuthatha isinyathelo sokugana nokuganwa zisaziphethe kahle.

  Lezi zindlela zaholela ekutheni izintombi nto zithutheleke ngothi lwazo koMkhulu uma iNgonyama izibizela ukuzokhombisa isizwe nomhlaba wonke ukuthi busaphelele ubuntombi bazo. Lena ngenye yezindlela zokwakha isizwe esiqotho, esihloniphayo nesinesisekelo sempilo yobuntu. Kulesi sikhathi sanamuhla sokuguquguquka kwezinto nomthelela omkhulu wempilo yabaseNtshonalanga nokudlondlobala kobuchwepheshe, sekulukhuni kubazali ukukhulisa abantwana ngendlela yesiNtu.

  Izinga lokungahloniphi kwabantwana selande kakhulu zalahlekelwa nawulimi lwazo zasebenzisa olwabezizwe nokwenza bakhohlwe yinhlonipho yakwabo. Njengoba uMkhosi WoMhlanga wenziwa minyaka yonke kanye ngonyaka, amagosa ezintombi asuke eziyala, ezikhulisa ezikhombisa nendlela yesiNtu yokuphila. Ukuya eMkhosini woMhlanga kusuke sekuwukugabisa nje nokukhombisa isizwe neNkosi yazo. Lokhu kukodwa nje kuyayikhuthaza intombi ukuthi iqhubeke nokuziphatha kahle ukuze unyaka nonyaka ibone iNgonyama. Intombi ehlolwayo iyakwazi ukuqinisekisa uyise ukuthi uzozithola zonke izinkomo zakhe ziphelele kuhlanganisa nekanina.

  Njengoba uHulumeni nomphakathi bekhala ngokudlondlobala kwezinga lokukhulelwa kwentsha, nobhubhane lwesifo ingculazi negciwane layo lingehli, mancane kakhulu amathuba okuchaphazeleka kwentombi ehlolwayo njengoba yona ingazihlanganisi nemikhuba eholela kulokhu kulingeka. Intombi ehlolwayo ikwazi ukuhamba ikhululeke ngisho naphakathi kwezinsizwa inganqeni ukutshela isesheli ukuthi asizibambe ziqine futhi ilindele ukuzishaya ziphelele. Ngisho nezinsizwa ziye zibhudle izihlangu zazo zivunule ziyobeka amabili amathathu ezintombini zoMhlanga ngoba zinesiqiniseko sokuthi zizothola izintombi ezinesimilo. Lihle ngalokho leli siko likaZulu ngoba alikugqugquzeli ukuphoxa kodwa lakha ukuzigqaja kwesizwe soPhunga noMageba. Uyothi wabonani wena ntombi eyakhula ingakaze iye emhlangeni?

  Ukufundisana amaculo Kunamaculo aculwa ngamatshitshi phambi kweNgonyama yamaZulu. La maculo kuyafundiswana ngawo ukuze nxa sekuphambi kweNgonyama wonke amantombazane akwazi ukuwacula. La maculo aculwayo alula ukuwafunda. Amagama awo aqondene nokuzigqaja ngokuba ngamaZulu neNgonyama yawo.Kuba khona oqalayo ocula abe yedwa abanye belalele bese bevuma njalo besho into eyodwa. Lokhu kwenza ukuba amaculo amaZulu afundeke kalula ngisho kumuntu oqalayo ukuwezwa. Ngokulandela inhlonipho yamaZulu, ngamatshitshi angaBantwana baseNdlunkulu ema emgqeni ophambili nxa sekuculwa phambi kweNgonyama kulandelwanwe emigqeni ngokwamazinga. Amatshitshi awagqoki lutho ezinqeni kodwa kuba yizigege, onomndindi nezingcubula, okukhombisa ukuzigqaja kwawo amatshitshi ngemizimba yawo. Amabele awembozwa ngalutho ngoba lokho kwakungelona isiko lamaZulu. Emakhanda amatshitshi azicwala ngobunono izinwele amanye ashaye impithi, namagoda okuyizindlela okwakuqhinwa ngazo sisazinze eNkabazwe ye-Afrika. Ezinyaweni akugqokwa lutho.

 • Amabutho

 • Noma uMkhosi WoMhlanga kwaziwa ukuthi uqondene nabantu besifazane, abakhona amabutho ambalwa abesilisa akhapha iNgonyama uma isiya enkundleni lapho amatshitshi azogubha khona uMkhosi WoMhlanga phambi kwayo. Wonke amaZulu esilisa azokwethamela uMkhosi WoMhlanga kudingeka avunule ngemvunulo yesiNtu kwazise nayo iNgonyama isuke ivunule iphelele.

  Ngakho-ke amabutho aphatha izihlangu zawo, amawisa nezinduku angene neNgonyama enkundleni kuhutshwa amahubo kaZulu. Ngenxa yokubaluleka koMkhosi WoMhlanga esizweni samaZulu, akudingekile izivakashi eziphuma emazweni aphesheya naseNingizimu Afrika, zilulaze uMkhosi ngokungena emigqeni yezintombi ezigubhayo zithathe izithombe ngendlela engahlelekile. Lokhu kuyabaphazamisa abagubhayo kululaze nawo uMkhosi WoMhlanga kuwenze kube sengathi uyithuba lokwenza ingqayi, hhayi ukwakha isizwe.

  Enkulumeni yayo iNgonyama iye income ukuziphatha ngobuqotho kwezintombi zaKwaZulu nokwazisa imvelaphi nokuhlonipheka kwesizwe samaZulu. Ngenxa yempi yesifo sengculaza esesibulele abantu abaningi, iSILO Samabandla Onke sesiye sigcizelele kakhulu ekutheni ukuziphatha ngobuqotho kwezintombi eziyizimbali zesizwe kungasiza ukwelekelela ekunciphiseni ukufa kwabantu okudalwa yingculaza. Ngale nkulumo iNgonyama isuke ingaqondile ukubukela phansi eminye imizamo yokulwa nalesi sifo.

 • Ukuqanjwa kwebutho

 • Zonke izintombi ezigubhe uMkhosi WoMhlanga phambi kweNgonyama, kwakuthi uma usuphethwa uMkhosi, iNgonyama iqambe igama lalelo butho lezintombi. Ngakho-ke kusukela endulo izintombi zazibuthwa ngobuntanga njengawo amabhungu nawo ayenikezwa igama lebutho lawo ngemuva koMkhosi WoKweshwama owawenzelwa khona koMkhulu.

  Yingakho-ke kwakungenankinga uma amabutho esejutshwa ukuba agane ngoba kwakwaziwa ukuthi abuthwa nini, iminyaka yawo ithi mayilingane.Ukubuthwa okudalwa nguMkhosi WoMhlanga negama elinikezwa ibutho lezintombi, kwenza izintombi zihlale zethembekile zize zigane zihamba ngeziyalo ezazithola eMkhosini woMhlanga zingafuni ukuba igama lebutho lazo linukubezeke.

  Show More

  Related Articles

  Close