Umlando Wethu

Izizwe ezakhe enyakatho yelakwaZulu

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Zwide kaLanga! Mkhatshwa. Bathi bekhatshwa ngezinde! Wena ubukhatshwa ngezimagqukumezana. Ndwandwe waseGudunkomo! Nina bakaKhokhel’abantu. Bekhatshwa njengezinkomo. Nina bakwaMnene. Langa! Wena kaSidinane saMaphisa.
 • Ngemuva kokuklanywa kwemingcele yezizwe lonke elisenyakatho yoThukela seliditshaniswe nekoloni iNatali ngowe-1897, isizwe sakwaNxumalo esifundeni sasoBonjeni sasibuswa yiNkosi uMzila ngowe-1903. Ngenkathi iNgonyama uShaka ingakazihlanganisi izizwe zamaZulu ukuba yimbumba, isizwe sakwaMabaso sasakhe entshonalanga yezintaba zoBombo phakathi kwemifula uPhongolo noMkhuze. Sasingazimele kwazise sasikhonze esizweni sakwaMthethwa. Isizwe esasingaphansi kukaMzila sahlubuka nengxenyana yabantu eyazibiza ngokuthi inguMayimbane eyagwinywa ngabakwaMabaso yaba yingxenye yesizwe sabo khona oBonjeni. Ngesikhathi iNgonyama uShaka ihlanganisa izizwe lesi sizwe sake sahlakazeka kodwa sabuye saphindela emanxiweni esizwe. Kulapho ngowe-1903 sasakhe izindlu ezingama-880 sazikhokhela intela engama-616 opondo ngaphansi kwenkosi uMzila Mabaso.
   

 • Isizwe sakwaMbila (KwaZikhali)

 • Zikhali! Ngongobala! Njumbana. Nin’ enanukwa ngobuthakathi! Nahamba kwaMpukunyoni.
   
  Lesi sizwe esasingaphansi kwebambabukhosi uNjumbana esifundeni sasoBonjeni ngowe-1903, sasikade siyingxenye yesizwe sakwaMkhwanazi, kwaMpukunyoni, emaSwazini, ngaphansi kukaSomkhele. Kwathi uma uSomkhele kaMalanda kaVelane ethatha isikhundla sobukhosi, uNgongobali, uyise kaNjumbana wanukwa ngokuthi wayethakatha. Ngakho-ke ukuze aphephise impilo yakhe, wabaleka nabalandeli bakhe waphikelela oBonjeni, lapho afike wakha khona. Isizwe sasikade siqhamuke eSwazini siholwa yinkosi uNgwedula owayengukhokho kaNjumbana. Lesi sizwe sasinezindlu eziyi-1 181 ngowe-1903. Sazikhokhela intela engama-826 opondo neshumi nane losheleni.
   

 • Isizwe sakwaNyawo

 • Mlaba! Ximba! Dumakude! Wen’ owadum’ ezizweni. Hlath ‘elikhulu elihlala lilila, Izingwe nezingonyama. Sambane! Mthandi wabantu, Bona bengakuthandi. Wena kaSobhuza! Langalukhanyisela bonke.

  Lesi yisizwe esidala kakhulu esakhe eJozini. Sase sizimele njengesizwe kudala ngenkathi iNgonyama uShaka ihlanganisa wonke amaZulu. UShaka akazange asihlakaze ngempi ngoba naso asizange silwe, sakuthokozela okwakwenziwa yiLembe. Inkosi yaso uDlambula yazala uNhlongaluvalo yena owazala uSambane owabusa isikhathi eside kakhulu waze washona ngowe-1911. Ngonyaka wokukhokhela izindlu zokuhlala intela kahulumeni, izindlu ezazikhona esizweni sakwaNyawo zaziyizi-2 386 ngowe-1903. Lezo zindlu zakhokhelwa imali engopondo abayi-1 670. Wonke aMakhosi akwaNyawo ayengamaqhawe. Ngenkathi iNkosi yakwaMngomezulu uLubelo ihlasela ibulala uNtini Gumbi owayengumhlobo kaSambane, iNkosi uSambane yahlomisa amabutho akwaNyawo yahlasela uLubelo yamehlula. Isizwe lesi noma sasinamaqhawe sasingahlaseli muntu silwa nje uma kunesidingo sokuthatha izikhali.

  Isizwe sakwaNyawo sasinobudlelwano obuhle neNdlunkulu yakwaZulu nokunikela ngezikhumba zezilwanyana ezazisetshenziselwa ukwenza imigobo yamahawu, imvunulo yokuhloba amabutho. Zonke izizwe zasenyakatho zazikufunde kakhulu ukucupha izilwanyana zokwenza imvunulo nemigobo yamahawu okwakuyinto eyayidingeka kakhulu eNdlunkulu. Kwathi ngenkathi amaBbunu esehlasele ashisa iSigodlo saseMgungundlovu seNgonyama uDingane, kwathathwa isinqumo sokuthi kuhle iNgonyama iyobhaca kwaNyawo. Yakhelwa amadlangala kwaHlathikhulu okwathi ebusuku kwatheleka amabutho amaSwazi ayiciba ngemikhonto yopha yagcina ikhotheme. Idlinza layo iNgonyama uDingane likhona lapho kwaNyawo.
   

 • Isizwe sakwaTembe kwaMabhudu

 • Tembe! Mdwarumba! Ngwanasa! Noziyingili! Hluma! Makhasana! Mwali! Mangobe! Mabhudu! Silomboya.
   
  Izwe osekuthiwa yiMozambique ngamaPutukezi alinika leli gama. INkosi yalelo lizwe eyayaziwa kakhulu nguTembe. Wayezalwa nguMdwarumba. Nampa bavela esendeni likaMdwarumba:  uNgwanasa kaNoziyingili kaHluma kaMakhasana kaMwali kaMangobe kaMabhudu kaSilomboya kaMdwarumba kaTembe. USilamboya waphinde wazala oSikuke noDlankumba. UDlankumba wazala uMangobe. UMangobe wazala oMahulule, uMabhudu, uMbendane, uMpanyela noNduma. Esendeni likaMabhudu kwavela uMadinge kaNgwanasa kaNoziyingili kaHluma kaMakhasane kaMwali kaMabhudu. KwelikaMpanyela isende kwavela uSabi kaMahlombe kaSingibana kaSabi kaMpanyela. Esendeni likaSikuke kwavela uMabhayi kaBhukude kaBhangwane kaMayeza kaMhali kaNkupho kaNkalanki kaSikuke.

  INkosi uMabhudu yazala uDonda, uSilobisa, uMakane, uNkononyana, uMathini, uMashayi noManyane. Kanti uMwali yena wazala uPhuza, uMakhasane, Dabule, Madingi noMasali. UMakhasane wazala uBhungane owazala Sibhukula yena wazala uMajuba. Waqhubeka uMakhasane wazala uHluma, Mpobobo noManyoka. UHluma wazala uNoziyingili, Mthunze, Makhasanyana noBhungane. UNoziyingili wazala uMahlungu, Ngwanasa owazala uMadinge. Waqhubeka uNoziyingili wazala uMpontshana, uThanga, uBhekula, uSigema noMvubu. Kwaqubuka umbango wesikhundla soBukhosi phakathi kukaNoziyingili noMakhasanyana owayeyindlalifa. Akazange azalwe ngesikhathi sikaHluma kodwa uHluma wayemqokile. UNoziyingili wayemdala. AmaZulu achema noNoziyingili aze ambeka esihlalweni sobukhosi. INgonyama uMpande samesekela. UMakhasane wabikela uMpande ukuthi nguNoziyingili owayeyindlalifa. Kodwa ngemuva kwalokho uMakhasane waguqula umqondo waqoka uMakhasanyana kodwa uMpande wenqaba ukumbeka esihlalweni sobukhosi. Umbiko wokuqala owayiswa kuMpande wawulethwe nguZisumbula noNoziwawa. USigawuli wafika nombiko othi nguMakhasanyana okwakumele abe yinkosi kodwa wabulawa nguMpande. UMakhasane walobolela uHluma kodwa leyo ntombazane ayizange imzalele uHluma, indodana yayo uMakhasanyana yayizalwe ngokungena unina. Leyo nkosikazi yayiyindlunkulu kaHluma. UNoziyingili wayeyindodana kaHluma endlini yeqadi. UMakhasane washonela ehlathini lapho uMangobe wayethunwe khona. Wathwalwa wasiwa lapho ngabalandeli bakaMakhasanyana. UNoziyingili wayezalwe kubuthwa uNokhenke. Wahlala esihlalweni sobukhosi engumfana oneminyaka eyishumi.
   

 • AbakwaMadolo

 • Madolo! Sibandane! Mashekana! Mshulu! Mizankomo! Malengane! Sigawuza.
   
  AbakwaMadolo eMozambique bavela esendeni likaSibandane. Kukhona uSigawuza kaMizankomo kaMalengane kaMizankomo kaMshulu kaMashekana kaSibandane. Laba bantu bahlaselwa nguNoziyingili. Babehlobene ngokuganiselana noMakhasane. UMakhasana wasibanjelwa nguZambili isikhundla sobukhosi esemncane. Indawo yalaba bantu yayize iyovinjwa ngumfula uMtembe. Lo mfula uphumela echwebeni lakwaMabhudu (Maputo ngokwamaPhuthukezi). Iningi labantu besizwe sakwaTembe laziwa kakhulu ngokuthi lingamaThonga kodwa lona lizibiza ngoMabhudu okunguyena khokho wabo owachuma kakhulu waze waphenduka isithakazelo sabo. Nendawo yabizwa ngaye kwaba kwaMabhudu. Yizwe elivunde kakhulu nokwadlula kulo iningi labeNguni kuphikelelwe eNingizimu Afri. Kuthe uma kuqubuka izimpi ezandulela ukuhlanganiswa kwamaZulu yiNgonyama uShaka kaSenzangakhona abakwaMabhudu nabo bazimbandakanya nombuso woBukhosi bakwaZulu ngokugcwele. Ngakho-ke izwe labo laba liyingxenye yombuso woBukhosi bakwaZulu kusukela ngesikhathi seNgonyama uShaka ngokomlando oyiqiniso. Izwe leNgonyama uShaka enyakatho lalisuka echwebeni lakwaMabhudu ligcine ngomfula uMzimvubu eningizimu yalo. Ukusuka empumalanga kwakuwulwandle lwaseNdiya kuvimbe izintaba zoKhahlamba kodwa ukusuka kulezo zintaba zoKhahlamba kuya empumalanga yeFree State kuze kuyofika esifundazweni saseMpumalanga kwakuyindawo eningi engaphansi koBukhosi bakwaZulu.

  Isizwe sakwaMabhudu sasisikhulu kakhulu kwazise sasisuka eningizimu yechweba lakwaMabhudu naseningizimu yomfula uMtembe size siyofinyelela eNgwavuma lapho ingxenye yaso eyawela eningizimu Afri ikhona nanamuhla. Kusukela sizifake ngaphansi kombuso wakwaZulu ngesikhathi seNgonyama uShaka saqhubeka ngaphansi kwazo zonke iziNgonyama ezalandela uShaka kwaze kwaba ngukunqotshwa koMbuso wakwaZulu ekuhlaselweni ngamaNgisi ngoMasingana we-1879. Sasilokhu sithumele njalo izikhumba zokwenza imvunulo yamabutho kanye nokwenza imigobo nangesikhathi seNkosi yaso uNoziyingili. Ngokuzayo sizoqhubeka nokuchaza ngokuklaywa kwesizwe sakwaTembe.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close