Umlando Wethu

KuMhlola kaMzimba kudabuke izindlu zabakwaZondi

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

Kwahamba kwahamba njengakuzo zonke izindlu zamaZulu esezikhona esifundazweni namuhla izizwe ezazinenkosi eyodwa zehlukana phakathi zaba namakhosi amaningi. Nokho lokhu kwakwenzeka zazi kamhlophe ukuthi indlunkulu yazo kwakuyiyiphi. NakwaZondi safika leso sikhathi izindlu zamakhosi akhona zagcina zintathu. INdlunkulu yazo zonke ngekaMhlola/ Magqubu kaMzimba kaDibinyika kaDlaba kaNomagaga kaNsele phakathi komfudlana iNadi nehlathi iNgome. UMzimba kaDibinyika: uMzimba dabul’ izinkomo zaseMakhuzeni (kwaDlamini)’ Ziyeke Mzimba lezo izinkomo zaseMakhuzeni, Ezakho uyokhuluma, Ziyokubangel’ imilomo zinenkelenkele, Uze kwezakini lezi zika Nondaba noThethani, uMahlab’ osengayo nand’ uku luka.
Uze kwezaseNdumakude, Uze kwezakwaKhangela, Bathi uSalewane, Bathi waliwe uNtshibongo obezalwa uHadu.

Uye wavunywa uMpunzi, obebuya kuNtshasa kaJama, uye wavunywa uMvotozi kaGitshwa. KaSikhatshwa, uSikhatshwa kaNtshola. Nontshola kaNondaba kaThethane, BakwaNhlabitsheleyo (igama lomuzi), Bakwandlubu zamil’ emthondweni. Uvunywe uNtshidi kaMafolokohlo. Uvunywe uNongqanga obezalwa uNtshasa, uvunywe uMusi obezalwa uNtshasa, uvunywe uMbangumude obezalwa uMkhwandlwana kallonkwice, uvunywe uMthimude obezalwa uNtshasa. Uvunywe uMavila obezalwa uNtshasa, Uvunywe uGazi obezalwa uNtshasa, Uvunywe uNdingiyane obezalwa uNtshasa Uvunywe uMabala obezalwa uNtshasa. Uvunywe uNgalo obezalwa uNyovane, Uvunywe uSuka obezalwa untshasa, Uvunywe uMdiliza obezalwa untshasa. Ifulenyathi Ebelihlal’ izinkomo zikaKhabazele noMarovo, Ozunguzele ngonyawo ziy’ ezulwini, Inkonjan’ ebuwaba busegilweni, Eziny’ izinkonjane zibuwaba busemaphikweni.

UMzimba kangakanani, Negatsheni lomuth’ angenela, Ngisho nenhlamvu yesibham’ angenela, uNdlabenel’ amaQwabe, Engasoze bamnika lutho abakwaQwabe, Lokh’ incinyan’ angazayinikwe ngabakwabo. Inkunzi emalundalunda, uSilwa nankunzinkunzi, Kwath’ uMafunze wahlaba kwelakh’ ilunda, Kwathi amaXimh’ ahlaba kwelaw’ ilunda. UMagwaza aziqhube zombili, Azishonise phezulu kwaMadwabana, Wehle kalukhuni, Uhla esehlela ngaphansi eNtembeni kwaNhlangulela, Wazoba langa elashis’ amabel’ asendulo. Ngabe lashis’ akaNhlangulela, Ngaphans’ eNtembeni. Lawashis’ awoNonhlanguzana, Khona ngaphans’ eNtembeni, uMbalekelwa obalekelwe zinkom’ ezimbili, Zaphonsek’ enqabeni emzini kaHawana. Kazibange zisavum’ ukukhalinywa, Zaye zadundubala kuSaliwana umntakaBhuqe, uMzimba wabahhululu nangesisu, Saze savuk’ umswendo, Safana nengub’ evumile, Kant’ uzondele lesi sifana, Esasisel’ ezinkumbini, Ngonyak’ omkhulu wendlala.

Ufike wasivuma leso sifana wasiqeda, Ngish’ isifana leso nje ngish’ uNonhliziywana, Amakhubal’ adliwa khona kwaMabila, Uye wawela ngelasekuThatheni, Wayesefika kuDadane, Wase wathula umthwalo wakhe, Uthe nxa esethi uyawethula, Wakhumbul’ izibuko phezul’ eMpangeni. Kant’ usekhumbul’ uMatshemane, umntakaNgwendu kwabakaSithole, Kwathi lapha wafunyanis’ izinkab’ ezimbili, Enye inguDlula, Enye inguMathonsi kwabakaNdawo. Kwath’ enguMathonsi, Wayibon’ ukukhuluphal’ wayihlaba, Amakhubal’ adliwa nguJojo kaMantshilo, Kwathi enguDlula, Yasinda ngokuzibalekela. UMxhakaza aphange kwezakhe, Ishungu lomkhonto kaligeqwa, uQwalane abaluqwale ngenduku, Mhlazana kweMbutshaneni, Kanti likhumbul’ uLiha umntakaMthondo. UMabuka akabesaya, Ukuyokwethekela ekhaya konini emaNtshalini, uGongolo lwakwamaSambela, Bathe bayaluthoba aluvumi ukuthobeka. Inge lakithi libi ngokuthand’ emehlweni, Bazigobe kwaNxamalala, Yawathath’ amazinyo kallongithi, uMhlakaza nhlansi zibashise, Kazimshisanga yena. Zamshis’ uSohhuza untakaMyoli, Zamshis’ uNtshihongo umntakaHadu.

Ulibonil’ izwe laseMvoti, Ngoba liyabikizela, Agijim’ ayolihlom’ izincwadi, Abantu bakwaMahhoyiza, Uyayithath’ imfuywana yakhona uLuthayi, Amakhubalo adliwa nguMphimbana. UNtshasa wayengumfowabo weNkosi uDlaba. Kwathi uma amaBhunu edubula ebulala uDlaba emsola ngokuthatha izinkomo amaBhunu ayeziqole eNgonyameni uDingane ngemuva kweMpi YaseNcome, mhla zili-16 kuZibandlela 1838, uNtshasa wabaleka wagcina akhe eMvoti ngaseMdlovane. Kuleyo ndawo wagcina ebuse abantu njengenkosi kodwa ngenxa yokwakhelana kwakhe noSobuza Ngubane owayeyiNkosi yaseMabomvini kusukela ngowe-1842, uNtshasa waya eNkosini uMzimba kaDibinyika kaDlaba wacela ukuthi bonke abantu ababengaphansi kwakhe beyizigodi ezinhlanu babuswe nguMzimba Zondi njengeNkosi yabo. Kwavunyelwana ngombandela wokuthi izingane zikaNtshasa yizona ezikuba ngoNdunankulu eMvoti, noma amaphosakubusa, abelungu ababekubiza ngokuthi ngodeputy chiefs. Lokhu kwenzeka isikhathi eside. Indlalifa kaNtshasa uMpunzi waba ngundunankulu emele inkosi uMzimba. Ngemuva kokufa kukaMpunzi kwathatha indlalifa yakhe uSwelumuzi, washona uSwelumuzi kwabamba uNondungulu ebambele inkosana kaSwelumuzi uMfungelwa eyayisencane. Kwathi seyikhulile nayo yaqhubeka njengondunankulu wendlunkulu yakwaZondi. uMkhonweni kaMfungelwa naye waqhubeka ngendlela efanayo. Kwagcina kungene uZithulele kaMkhontweni ophilayo njengamanje. Endlunkulu uMzimba walandelwa uMhlola kwalandela uZwelakhe owaphinde wagudluzwa nguyise uMhlola kwabekwa ibamba elagcina lilandelwe yiNkosi uSondelani ongabange esayingena eyokubeka ondunankulu bakwaZondi eMvoti njengesivumelwano esasenziwe kusukela kuNtshasa. Lokhu kwadala ukuphakama kwemimoya udaba lwaze lwayiswa kwiKhomishane kaTolo eyalandela ekaNhlapho mhla zili-13 kuNcwaba wezi-2013.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Tags
Show More

Related Articles

Close