Umkhandlu

Sekuya ngamagama enkehli kuMasipala iNkandla nezikole zendawo

nguCEBO BUTHELEZI

ISIKHATHI samanje sesihambisana kakhulu nezinto ezenziwa ngesimanje kanye nobuxhakaxhaka bezobuchwepheshe emhlabeni jikelele.

Kusukela emazingeni aphansi kunyukele phezulu kwezobuchwepheshe likhuphuka imihla namalanga lapho abantu sebengene bathi shi ekusebenziseni izinkundla zokuxhumana ukuthumela noma ukwamukela imiyalezo. Nokho kukhona abayisebenzisa kahle le ntuthuko kwezokuxhumana kantin abanye bayisebenzisela ukufeza izinhloso  ezimbi.

Ezokuxhumana ngendlela yesimanje uma zisetshenziswa kahle zisiza kakhulu ekutholakaleni kolwazi, izixazululo ngezinkinga eziqondene nolwazi oluthile, izexwayiso eziphuthumayo nokunye okuningi. Okubuhlungu wukuthi le ntuthuko isavuna ikakhulukazi abantu abasemadolobheni kunabasemakhaya. Izikole ezindaweni zasemakhaya zisasilele kakhulu ohlangothini lwezokuxhumana.

Okwenziwa wuMasipala iNkandla kubukeka kuzosiza abafundi abaningi ikakhulukazi abamabanga aphezulu njengoba kusungulwe uhlelo olubizwa ngeWiFi Schools Assistance Programme okuhloswe ngalo ukuyofakela izikole ezehlukene loluhlelo ngeWiFi. Lo masipala uzoqala ngokuhlomulisa izikole ezine okuyiBizimali High, iVelangaye High, iLushaba  neMabhuqwini High School. Umcimbi wokuvula nokunikezela ngokusemthethweni lolu hlelo kulezi zikole uzokwenziwa namhlanje eBizimali High School. IMeya uMnu uThamsanqa Ntuli uyena ozobe ethula loluhlelo ngokusemthethweni.

ISekela likaThishanhloko uMnu uGoodman Nsele eBizimali High ukuqinisekisile ukuthi uMasipala waseNkandla ngemuva kokuphuma imiphumela kamatikuletsheni ngeMasingana nonyaka ngenxa yokusebenza kahle kwezikole, umasipala wabe esethembisa ukufakela isikole iWiFi ezolekelela abafundi emsebenzini wabo ukuvundulula ulwazi olutholakala ku-inthanethi.     

UThishomkhulu wesikole iBizimali uMnu uNtando Ntuli uthe balujabulela kakhulu uhlelo oluzolethwa umasipala. “Isikole sethu singezinye zalezo ezintulayo ngokwengqalasizinda zokuthola ulwazi. Asinawo nomtapowolwazi. Lolu hlelo luzosiza abafundi bethu ngokuthi bathole amaphepha asake abhalwa, abasize ukubuyekeza kanye nokulungiselela izivivinyo zabo.”

IMeya kuMasipala iNkandla uMnu uThamsanqa Ntuli uthe “UMkhandlu waseNkandla ubeke ezemfundo eqhulwini.  Ukufakazela lokho ususungule loluhlelo lokulekelela izikole ezingakwazi ukungena ku-inthanethi ikakhulukazi kulezo ezenze kahle kumiphumela kamatikuletsheni. Namhlanje siyokwethula loluhlelo ngokokuqala eBizimali High School,” kuphetha iMeya.

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Show More

Related Articles

Close