Iphupho le-Afrika

Sibungaza i-Afrika emibalabala

nguNHLANHLA MTAKA

 • Imvunulo e-Afrika ayikhombisi kuphela ubuzwe kodwa ikhombisa imvelaphi, umlando kanye nobuqhawe okwenza ukuthi ibemibalaminingi ikwazi ukuhlobisa izwekazi lonkana
 • UMLANDO wezwekazi i-Afrika kanye nowama-Afrika umazombe zombe. Lona ngumlando oqukethe usizi lobugqili, izimpi, izifo, indlala. Kuthi ngakolunye uhlangothi kube ngumlando wabantu abanempokophelo yokuzikhulula kumakhamandela nezingqinamba zempilo. Indawo yabaholi nezakhamuzi ezinothando kanjalo nombono wokuthanda amazwe kanjalo nezwekazi labo. Kuse Afrika lapho phezu kwengcindezelo nosizi lwansuku zaphuma kepha abantu bakhona abangakucishi uhlelo, inhlonipho kanye nempatho ngoba kubo selokhu kwathi nhlo isisu somhambi singangenso yenyoni.

  Ukuqhakaza kwemvunulo, ukugiya nemigidi yama-Afrika yenza kulowo osuke ebukele noma enanele kusiphukisa izinwele. Kuwo wonke amagumbi omhlaba bambalwa abafana nama-Afrika okuthi ngisho ngabe isihambi esamukelwa ngesihle sesiphenduke umdlwembe nomcindezeli kuthi kukho konke lokho umAfrika edlulise, kube nguye oshumayela uxolo. Kusuka eCairo, eKapa, eMadascar kuze kuye eMorocco ama-Afrika axoxa indaba. Le ndaba uyithola emadwaleni lapho, uyithole endleleni okwakhiwe ngayo imizi, nokwethiwe ngayo izigodi, imihosha, imimango, imifula kanye nezintaba.

  Leli yizwekazi lezishoshovu – amadelamzimba ama phambi kwamabhosho nezinganono zabafo ngenxa yothando lwezwe kanye namasiko abo. Yizwekazi lezambane ezimba umgodi zingawulali lapho zimba igolide eliba wubukhazikhazi kwamanye amazwe bona nemindeni yabo belala ngocwazi nasemahhokweni. Abakhiqiza izimoto zohlobo kepha behamba ngezinyawo. I-Afrika yizwekazi labaphrofethi, abashumayeli nomama bomthandazo abathandaza izinto zenzeke. Abathandaza kusuke ubumnyama kuvele ukukhanya.

  Lapha kunyathela iziNgonyama neziNdlovukazi zayizolo nanamuhla. Lapha ngengoma izinsizwa nezintokazi zivusa ziphinde zinyakazisa amathambo awoyise nonina abasenhlabathini. Kuthi izinyosi zona zithaphuze abanikazi bezwe, kunyakaze ngisho abanikazi beziziba. Imilolozelo kanjalo nezingane zidlala ucabhayiyane, abafana beyolusa kuthi izintombi ziyotheza, ukuqomisa nokumisa iduku kwakuyizimpawu nobufakazi bokuthi nembala ikusasa likhona, zisazozala abantu ziye ebantwini.

  Amaculo omzabalazo kanjalo neziqubulo kwakuduma kunyakaze izibilini zesitha kuthunyelwa wona umlayezo belu othi kubacindezeli emnyama yize idonswa ngeketanga, isaguqe nje uphondo, kayilalanga kepha iguqe ngamadolo. Uma liphakanyiswa uphondo lwayo, lapha bebuya ababesekudingisweni emazweni abo okuzalwa. Bebodwa ababuya beyizinkubela zokwenyama nomphefumulo kunanalabo asebemathambomhlophe. Lapho ehla amafulegi abacindezeli, ziwa izimpondo zabathakathi kwaba wukuphenduleka komkhuleko omkhulu wokunxenxa ukuba uMvelinqangi ezwe imithandazo yalo asikelele nezizukulwane.

  Khona kuwo lo mlando omazombezombe kukhona isikhathi lapho umkhonto ugwaza ekhaya. Lapho umfowabo evukela umfowabo ezimpini zepolitiki nezamatekisi. Lesi ngokungangabazisi yisiwombe sehlazo nomunyu. Isikhathi lapho lowo owabe enxuswe ukuba asikelele i-Afrika kunesicelo sokuba afihle ubuso bakhe ezenzweni zabantwana be-Afrika.

  Kulo lonke usizi i-Afrika ephuma kulo kuyathokozisa ukubona nokuzwa abaholi balo kuyo yonke imikhakha bevumelana ngazwi linye ekuthini sekuyisikhathi lapho leli zwekazi lidinga ukuthula, intuthuko nokubuyela kwizingxabo zalo. Kancane kancane ikloba lobunye ekuhleleni nasekwenzeni liyangena, namuhla i-Afrika kayisafani nakuthangi kayifani nayizolo. Leli sekuyizwe lamaphupho kanye nezihlelo zekusasa. Namuhla siphila ephusheni le-Afrika, impela cishe sonke siyabona phambili.

   

  Show More

  Related Articles

  Close