Umlando Wethu

UBhambatha uqhamuka endlini kaFunizwe

nguSOLWAZI UJABULANI MAPHALALA

Enye indodana kaNobanda eyayiliqhawe nguLuthuli. Ozondekl’ inyam’ emhlophe, Ungab’ ebomvu uyesabani, uGoduka nesiyezitheni nesiy’ ekhaya, Ithol’ elinsizwa elehle ngamandl’ ematsheni.
Abantu abaningi uma bekhuluma ngale ngxenye bayasho ukuthi kukwaMpumuza okuligama lomunye wokhokho bakwaZondi balesi sigaba. UNgwane waphinde wazala uXesibe yena nabalandeli bakhe abakhukhula bakhe ngaseMampondweni. UYenge kaNontshiza naye waye eliqhawe lakwaZondi njengoba kuvela ezibongweni zakhe lapho kuthiwa: UNkom’ezindala ezivus’ NeyakwaMachibise, Isiwolokohlo esingamatsh’ akwaNovange, uKhozi lwakithi olumaguba. Olugubaze kuThunga (umkhulu wakhe) uThunga waluphunga ngembuzazane lwabuyelela. Wakhokh’ ithole konduna, Kand’ ukuyeka. UKhoz’ olumaguba, Olugubaze kuShoywane, Wayiphunga ngesithebe, Kand’ ukuyeka. UKhoz’ olumaguba, Olugubaze kuNonanzi, uMnta kaNogelegele, Kand’ ukuyeka. lzul’ eliphos’ umbane kabi, Ngakomkhulu, Ledlula lawuphonsa kuMahambehlala, Lamthath’ uNtusi obezahva kaShezi, Lamshaya phansi koludumayo. Izulu lidume kabi, Lathath’ uNkomongela, Lamphonsa ngaphandle komuzi, Kwaphum’ oNomncindi kaNdondwane walimemela, Landukudlula.

Lawuphons’ umbani ngaseKuvukeni, Lathath’ uNomanikani, Kwase kuphum’ uPhakathwayo, Umnta kaMadunfini. Waye wamemela land’ ukudlula, uYeng’ owele ngezibuko loThukela, Izimvubu nezingwenya zamzila, Umudli wamanyangaza (amasela), Eyonyang’ izinkom’ ebusuku. UYenge wazala uMqayikana owayeyisazi esikhulu somlando wakwaZondi, wakwaDlamini nowakwaZuma. Wahlala esikhathi eside emhlabeni waze wedlula eminyakeni engama-90 ephila. Naye wayezilwile izimpi eyiqhawe kwazise waze wanikezwa lezi zibongo: uMagasela kabuyi laph’ eya khona, (wayengabaleki nxa isinyathela amasimba abantwana). Unjengesilwane ebizwa ngamaHawule, uMakhalipha kwazond’ umkhwekazi, Athi: “mntanami kandele ndawo, Wendel’ eshinganeni.” Abasijamel’ ojamel’ amakhosana, AsemaPhephetheni (kwaGwala). UJeqe mathunzini engasayi kubuya.

Indlu yesithathu ngekaFunizwe kaMancinza/Sobhuza kaJangeni kaMagenge khona eNadi. INkosi uBhambatha Zondi omunye wabaholi ababephambili ekuphikisaneni nentela yemali yamakhanda kaHulumeni weKoloni yaseNatali eNkandla ngowe-1906 nowahola impi yabashokobezi eyalwa ngobuqhawe obesabekayo ibhekene nezibhamu zamaNgisi wayeqhamuka kule ngxenye yabakwaZondi, engeyona indlunkulu.
UMhlane obeleth’ amagwala, kaMancinza kancane, ozipho lumeva, uMagadu onjengempunzi, Ngoba wabonel’ empunzini. ULanga phuma sikothe, Kade sikothel’ emafini, iNgqungqulu eshay’ amaphiko, Phezu kweMveleni (iNtaba enesikhala). Kwaye kwabalek’ uNozando, wasemaBomvini (kwaNgubane), Weza nezingqwembe zenyama, NgakoNhlonhlo kaNgquzu. Abafazi bakaNhlonhlo sebedlel’ ezitsheni zemhlahle, Weza nezinkomo zamaBhunu, Weza nezawoVoyizana, Weza nezinkomo zawoMisindlebe (abelungu). Weza nezikaBabiyana wakwaZondi, Weza nezikaNhlamvunkulu wakwaZondi, Weza nezikaninakhulu khona ngakwaNodanga. Weza nesiphongwana kwaNgcezi, wakwaSithole. Weza nezikaTom, Obezalwa uNkwisho. Zonke lezi ziqaba zabakwaZondi zivela esendeni likaLuqa kaGagashe.

Kuthe sekubusa iKoloni yamaNgisi aseNatali ngesikhathi sikaTheophilus Shepstone, uNobhala Wezindaba ZaBantu (1845-1877) kwaqalwa uhlelo uhlelo lukaHulumeni lokubeka aMakhosi amasha abo bonke abantu ababethathwa ngokuthi bethembekile embusweni wamaNgisi nakuHulumeni, ababesebenze ezinkatolo isikhathi eside ngaphansi kwezimantshi zamaNgisi. Kungaleso sikhathi lapho uNongamulana kaNoyehe kaNomangele kaMjongozi kaMmangali kaNondaba kaThethane kaGasa ukuba yinkosi eMsinga. Kuthe uma kubuyiswa iSilo uCetshwayo ekudingisweni mhla zingama-29 kuMasingana we-1883, uNongamulana waphinde waqokwa ngoJohn Shepstone owayeyimantshi ukuba ahole ingxenye yabalandeli bakhe ayokuba yiNkosi eNkandla endaweni eyayihlala abantu abaningi besizwe sakwaNtombela umbuso wamaNgisi owawungabethembi kwazise babeholwa ngoLukhwazi oNzobo noMgamule namanye amaqhawe akwaNtombela ayenegama lobuqotho eNdlunkulu kaZulu. Ukwenziwa kukaNongamulana inkosi phezu kwalabo bantu kwakungukubathuntubeza kuyo yonke imizamo ababengacabanga ukuyenza mayelana nokuvukela umbuso wamaNgisi. INkosi uNongamulana yaqale yabekwa ngaphansi kukaHlubi Molefe ngowe-1896 owayehole abaTlokwa ukulwa namaZulu eSandlwana wagcina esuswe kwaNobamba ngemuva kwempi yaseSandlwana nesizwe sakhe wayokwakhiswa endaweni kaSihayo ngose nengxenye kaSekethwayo Mdlalose ukuze abaqaphele bangavukeli umbuso wamaNgisi. Ngokuthembeka kwakhe emaNgisini uNongamulana wagcina ebekwe njengeNkosi yesizwe sakwaZondi esizimele.

Ingxenye yesizwe sakwaZondi eyayiholwa yiNkosi uNobanda kaNgwane kaMpumuza yona yagcina yakhe eMbubu intatshana eduze kwasePietermaritzburg. Uyise kaNobanda, uNgwane wabulawa ngemuva kokuthumba izinkomo zamaXesibe ayakhe eningizimu yoThukela. Kuthe ngenkathi izinkomo zigqutshwa kubuywa nazo, yena walandela ehamba emuva kakhulu kwazo nabantu abathathu. Isitha sezinkomo ezazithunjiwe sakubona lokho samlandela samnyonyobela sagcina simjuqe ngomkhonto sambulala. Lokhu kwenzeka ngesikhathi iNgonyama uShaka ihlanganisa izizwe zamaZulu ukuba yimbumba.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Show More

Related Articles

Close