Ubukhosi noMhlaba

UBukhosi bunqunu ngaphandle komhlaba-iSILO

Ongangezwe Lakhe uthi aMakhosi awangavumi ukwehlukaniswa yipolitiki yamaqembu kanti futhi uthi umhlaba wathathwa eBukhosini bomhlaba

 

“Angazi ukuthi nxa aMakhosi noma le Ndlu bengalweli umhlaba yini enye eningayilwela”. Lawa ngamazwi ashiwo yiNgonyama ngesikhathi ivula iNdlu Yabaholi Bomdabu KwaZulu-Natal izolo Olundi.  Ongangezwe Lakhe usho la magama nje iNingizimu Afrika inenkulumompikiswano eshisa ibuzi ngodaba lomhlaba. Okubangwayo lapha yisigaba soMthethosisekelo esikhuluma ngokubuyiselwa komhlaba. Amaqembu epolitiki ehlukene phakathi ngalolu daba; kulawo eningi labalandeli kungaboHlanga athi okwakwebiwe akubuyiswe ngaphandle kwenkokhelo. Kanti alabo ababengabacindezeli nabahlomula ngezikhathi zobandlululo nesikaHulumeni wamaKoloni bathi umhlaba abanawo kumele ukhokhelwe nxa kukhona owufunayo nokuthi imali okumele ikhokhwe kumele kube ngehambisana nesikhathi esikuso.

Ongangezwe Lakhe weluleke aMakhosi ukuthi nxa efuna ukuyinqoba le mpi yomhlaba kuyomele ayeke ukuklwebhana nokuvuma ukwehlukaniswa yipolitiki yamaqembu.

“Udaba oluzonehlula uma ninganakile kodwa nilibele wukuklwebhana yilolo lomhlaba. Ngiyakhumbula mhla ngikhuluma ngalo mhla zi-2 kuNtulikazi ngowe-2014 kuyo le Ndlu abanye baluzwa kepha abanye bahaqwa yintuthu yamaqembu bacabanga ukuthi kukhona okungcono kunalokhu engabe ngikuphakamisa.  Ngaleso sikhathi ngaphakamisa ukuthi uZulu awufake isicelo esisodwa ukuze kube ngesinamandla. Lokhu ngangikusho ngazi ukuthi akekho oyonihawukela nxa kufika ekuninikezeni umhlaba.”

ISILO sithe yize samukela ukuthi kukhona ezinye izidingo aMakhosi angazilwela noma azixoxe noHulumeni, kepha elomhlaba alungasali ngaphandle. “Yebo uhlelo lwezokwelashwa (medical aid) luyadingeka, izimoto namahhovisi okusebenza nawo ayadingeka kepha ayikwazi le Ndlu ukunaka lokho kuphela iyeke udaba lomhlaba. UBukhosi abuyilutho futhi bunqunu ngaphandle komhlaba.”

Omdala ube esexwayisa aMakhosi ukuthi nxa edonda ukusuka kukhona okuzowethusa: “Uma uBukhosi behluleka ukwelusa udaba lomhlaba oqhibukhowe bezinhlangano bazokwenza lokho inqola bayijikise iye kwenye indawo.

Ube esejuba ukuthi aMakhosi eholwa yiNdlu kanye neBhodi le-Ingonyama Trust awalweluse udaba lomhlaba abe yingxenye yokwenziwa kwenqubomgomo. Kulokhu oMdala uthe: “Ngempelasonto ngiqaphelile ukuthi iqembu elibusayo likhiphe imiqulu yalo yokubonisana. Njengoba ngingekho enhlanganweni thizeni nje, okungithathile kule miqulu yilowo okhuluma ngomhlaba kanye noBukhosi. Ngiselapho angiqale ngikusho ukuthi angikholwa ukuthi udaba lomhlaba noBukhosi sekungathiwa ngolweqembu thizeni. Lolu akulona udaba lweqembu elibusayo noma aphikisayo kepha wudaba lukaZulu nama-Afrika onke athathelwa umhlaba,” kusho Ongangezwe Lakhe.

Uqhube wathi: “Awukho umhlaba owake wathathwa enhlanganweni kepha wathathwa eBukhosini. Nazo lezi zinhlangano ezikhona umsuka wazo usezimpini zokubuyisa umhlaba ezabe ziqhutshwa wuBukhosi. NguBukhosi obaba yivulandlela ekuvikeleni umhlaba. Kungenxa yalo mlando ngingeke ngivume ukuthi kukhulunywe ngomhlaba uBukhosi bungekho. Yikho ngiphinda ngibuyela ebuholini bale Ndlu kanye naseBhodini ye-Ingonyama Trust ukuthi ake niqhamuke nohlelo engifisa nilumemezele namuhla kuzwe wonke umuntu.

“Lolu hlelo ngelokuba nophiko oluyisipesheli oluzokwelusa le nkulumompikiswano yomhlaba lapha eNingizimu Afrika.  Ngiyazi ukuthi le Ndlu ayinazo izinsiza ngakho ngijuba iNgonyama Trust ukuba ivule ihhovisi lesikhashana lapho lolu daba luzosetshenzelwa khona, yelekelele futhi nase kukhokheleni ucwaningo nezinye izidingo zalolu phiko.”

Ngonyaka wezi-2014 iSILO sakhala ngokuthi “uZulu uyagodola ngakho ufuna ibhantshi lakhe,” saphakamisa ukuba ufake isicelo esisodwa sokubuyiselwa umhlaba nokuyinto esathi nxa yenzeka kuyosho ukuthi ngeke kube nombango nezicelo eziyizicagogwana. Saphinde sagcizelela ukuthi uma usubuyile umhlaba kaZulu, uBukhosi nomphakathi bayoba nethuba lokuwaba kabusha umhlaba kuphele naMakhosi nezizwe ezihlala emapulazini.

Show More

Related Articles

Close