Khumbula ZuluUmlando Wethu

UDubankomo uyokotha uMamongwa kwaThengisangaye

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

UDubankomo wayezalwa nguMajiya kaShadu engumfowabo weNkosi uNgwenya eyayibusa isizwe sakwaNzuza esasingaphansi kwesifundankantolo saseMthunzini naseShowe. Ibutho lakhe kwakuyiNgobamakhosi. Lelo butho induna yalo enkulu kwakunguSigcwelegcwele kaMhlekehleke Ngema, owaba ngesinye sezikhulu ezasayinda ekuqedweni kwempi yaseSandlwana mhla lulu-1 kuMandulo we-1879. Ngakho-ke uDubankomo wayeyindoda enohlonze nehlonishwayo esizweni sakwaNzuza.

Isizwe sakwaNzuza sasikhokhela izintela zazo zikaHulumeni ezifundeni zaseShowe naseMthunzini. Wayeyindoda eneminyaka elinganiselwa kwengama-56 ngowe-1910. Wasusa esinamathambo isidumo ngokuhambela iNgonyama uDinuzulu ekuphumeni kwayo ejele laseNyukhasela nokudingiselwa kwakhe epulazini iRietfontein eduze kwaseMiddelburg ngemuva kwamhla zingama-31 kuNhlaba we-1910 enkululekweni eyanikezwa iziboshwa ngokusungulwa kukaHulumeni weNyunyana yaseNingizimu Afrika.

Wathatha ipasi emantshini eShowe mhla zingama-29 kuLwezi ngowe-1910 elalinguNombolo 118748. Wayephelekezelwa yindodana yakhe uMahhoyiza elayo ipasi elalinguNombolo 118749. Isizwe sakwaNzuza naMakhosi aso sasinomlando omude kakhulu eBukhosini bakwaZulu. NgoMqalana noNondumo abathaka intelezi yempi eyelekelela ekunqotshweni kweNkosi uZwide Ndwandwe ngesikhathi seNgonyama uShaka. Kusukela lapho kwabakhona amaqhawe esizwe oMaqhoboza, oNozishada, uMashekana noMajiya. Yilowo mlando owenza ukuthi uDubankomo nesizwe sizwe ubuhlungu nenjabulo ngokukhululwa kweSilo uDinuzulu nguNdunankulu uJenene uLouis Botha.

Ugqozi lukaDubankomo lwenza ukuthi abenevuso lokuyobongela iNgonyama uDinuzulu ngokukhululwa kwayo etilongweni okuyinto amaNgisi aseNatali ayephambene nayo. Izikhulu zesifundazwe saseNatali ikakhulukazi uR H Addison owayenguKhomishane oMkhulu wesiFundazwe eNatali ezindabeni zabamnyama wayemsola uDubankomo ngokushushumbisa imibiko phakathi kweSilo uDinuzulu neNkosi uNgwenya Nzuza umfowabo. U-Addison wathola umbiko ngoZibandlela ngezithunywa zakhe ukuthi uDubankomo wayethathe ithikithi ehhovisi lemantshi eShowe elalimgunyaza ukuthi aphikelele eGoli. Ngaleso sikhathi abamnyama babengavunyelwa ukuhamba bengaphethe mapasi asayindwe yizimantshi zezindawo ababehlala kuzona uma bephumela ngaphandle kwalezo zifundankantolo. Inhlosonqangi kaDubankomo kwakungeyokuyofuna indodana yakhe eyayibhungukele eGoli. Nokho u-Addison yena akazange akukholwe lokho. Wakholelwa ekutheni ukuyofuna indodana yakhe eGoli kwakuyisu nje likaDubankomo lokuhambisela iSilo uDinuzulu imali eyayisuka eNkosini uNgwenya imhalalisela ngokukhululwa kwakhe ejele. UDubankomo wayehamba noMguzwana, uMgoda nodibi uMjojwana. Bagcina bevakashele iNgonyama uDinuzulu kwaThengisangaye eduze kwaseMiddelburg. U-Addison akazange aqale ayibuze iNkosi uNgwenya ngokuhambela kukaDubankomo kwaThengisangaye. Wayefuna ukwazisa kuqala uKhomishane Wezindaba ZaBantu ukuze anikeze umbiko ogcwele. Embikweni kuKhomishane Omkhulu ePietermaritzburg wafaka amakhophi amapasi ayenikezwe uDubankomo noMahhoyiza ngenkathi bephikelele eGoli. UKhomishane Omkhulu wathumela umbiko ka-Addison kuNobhala Wezindaba ZaBantu ePitoli ecela ukuthi uzakwabo eMiddelburg aphenye ngobuqiniso bokuhambela kukaDubankomo kwaThengisangaye. Impendulo eyaqhamuka eMiddelburg yakuqinisekisa ukuthi uDubankomo Nzuza nabantu abathathu bavakashela iNgonyama uDinuzulu isikhathi esifushane ngemuva kokufika kwayo eRietfontein. UKhomishane eMiddelburg ngokwazi kwakhe inhloso yokuhambela kukaDubankomo kwakungukuhalalisela iNgonyama uDinuzulu ngokukhululwa kwakhe ejele laseNewcastle. Ngemuva kwalowo mbiko kaKhomishane eMiddelburg u-Addison wajuba imantshi yaseShowe ukuthi ifune incazelo eNkosini uNgwenya ngokuhambela kukaDubankomo eMiddelburg. Imantshi yaseShowe uJackson yabonana neNkosi uNgwenya yagcina yethule umbiko wayo ku-Addison, mhla ziyisi-6 kuNdasa we-1912.

Imantshi yahlangana noDubankomo noNgunyangunya owayemele iNkosi uNgwenya ehhovisi layo mhla zi-5 kuNdasa 1912. UNgunyangunya wathi iNkosi uNgwenya kayazani nalutho nokuhambela kukaDubankomo kwaThengisangaye kwazise wayengazange asho lutho ngakho ngenkathi ephikelela eGoli nasekubuyeni kwakhe eGoli. Encazelweni yakhe uDubankomo watshela imantshi ukuthi yena wayeyofuna indodana yakhe eyayisebenzela oMarwick noMorris okwakubikwe ukuthi iyagula. Kwathi-ke uma efika eGoli eveza ipasi lakhe esikhulwini esasiphethe emsebenzini sambuza ukuthi wayengefise yini ukubonana neNgonyama uDinuzulu, uDubankomo wavumela phezulu. Waphika wahlanza okudala uDubankomo ukuthi wasuka eShowe ngenhloso yokuyobonana neSilo uDinuzulu. Wayobonana neSilo uDinuzulu ngemuva kokubona ukuthi indodana yakhe yabe isiluleme nokuzwa ukuthi ipulazi leSilo uDinuzulu lalingekude nalapho ayekhona. Wabona kufanele ukuba athathe ithuba ayohalalisela iNgonyama uDinuzulu ngokukhululwa kwayo ejele. Wakugcizelela uDubankomo ukuthi wayengazange ayitshele induna yesifunda sakwaNzuza uNgunyangunya kanye neNkosi uNgwenya ngokuhambela kwakhe kwaThengisangaye. Ngakho-ke bobabili babengenalwazi ngakho. Ngemuva kwencazelo kaDubankomo uJackson watshela u-Addison ukuthi wayengakholwa lutho olwalushiwo nguDubankomo kwazise uDubankomo wayekuphindaphinda ukuthi yena ubengazi ukuthi wenza iphutha ngokuhambela iNgonyama uDinuzulu.

Ngaleso sikhathi abelungu nezimantshi babethatha abantu abamnyama njengabaqambi manga, kuyibona bodwa abakhuluma iqiniso. Ngakho-ke akuzange kumangaze ukungethembi lutho olwalushiwo nguDubankomo. Ngemuva kwalokho u-Addison wababiza oDubankomo neNkosi uNgwenya. Bahlala emazwini abo ababewatshele imantshi uJackson. U-Addison wabaxwayisa ngokuthi uma befisa ukuhambela iNgonyama uDinuzulu kudingeka bafake izicelo zalokho kuHulumeni. U-Addison watshela uKhomishane oMkhulu ukuthi isizwe sakwaNzuza kuyaziwa ukuthi siwuSuthu olusekela izingonyama ngaso sonke isikhathi. Kwacaca-ke ukuthi ekudingisweni kweSilo uDinuzulu ngisho sekunguHulumeni weNyunyana, amaNgisi aseNatali ayala ukhasha eqaphe bonke abantu ababesondelana neNgonyama yize isekudingisweni.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close