Izindaba

UGwala uyaziphendulela odabeni lomhlaba

nguMNU uBLESSED GWALA

Kukhona umuntu ozibiza ngoBuyekhaya Ndwandwe waseMeveni uthi ungumzukulu kaSvathuza obhale ephepheni lakho iBayede lamhlaka 5 -12 kuMbasa ekhasini lesishiyagalombili (8) ngaphansi kwesihloko esithi “Umlando wamapulazi aseNgoje uvusa iminjunju”

Kwaze kwanzima emhlabeni nxa sekunabantu abasenga ezimithiyo njengomzukulu kaSvathuza. Unekhono lokwakha udaba aze aluvunulise kahle ukuze kungene imfundisoze emqondweni yabantu. Into ehlupha kakhulu ngamanga ukuthi awagcini nje ngokuba nemicondo kodwa anobhatomu bemilenzanyana ezigqunswana.

Okokuqala nje udaba lomhlaba lusematheni kimina selokhu ngaqala ukuba umholi. Ngesikhathi uMntwana wakwaPhindangene iNkosi yakwaButhelezi elwelwa umhlaba waseNgwavuma ukuba unganikelelwa eSwazini ngangikhona nakuba ngangingakangeni eSishayamthetho.

Udaba lwakaSokhulu nolwaseDukuduku oluthinta umhlaba ubolubuza kimina saze saya enkantolo yezomthetho. Udaba lwaseNgoje ngilwazi silusebenza neNkosi uMntwana wakaNgenetsheni ebhekene nabamhlophe abathatha umhlaba wakwabo. Ngingabala ngifikephi bakithi?

Sengiyilungu leSishayamthetho kuHulumeni waKwaZulu ngangiyingxenye nesishabasheki sokweseka ubuhlakani boMntwana waKwaPhindangene ukuba kusungulwe uhlaka olubizwa nge-Ingonyama Trust ukuvikela amanenjana omhlaba asala ngenkathi imibuso yamaKoloni kanye nobandlululo bezidikadikela nje umhlaba wokhokho bethu. Waphasa lowo mthetho ukuze umhlaba weSILO naMakhosi, nabantu bawo ungadliwa njengemali yamadayisi.

Uma ungaya ePhalamende ufunde izinkulumo eziqoshiwe phansi ungazizwela ukuthi ngithini ngodaba lomhlaba kanye nendlela okuphethwe ngayo abantu basemapulazini. Ngingethande neze ukuba umfo kaNdwandwe akhulume imfeketho ngami ukuze agqame emhlabeni. Angizufundiswa nguye uNdwandwe ilanga seliyoshona ukuthi ngikhulume kanjani nokuthi ngikhulume ngani.

Akufanele uMnumzane uNdwandwe angigudle ngokuba angakhele imingcele, angibekele nemigoqo, ezweni leNgonyama; angibize ngomuntu waseShowe oze wawela iMfolozi ebheke eNgoje. Angiyena umuntu wokufika lapha eZululand, mhlawumbe abakuchazelanga laba abakudukisayo.

Mina ngingumzukulu kaKhilane; ulele laphaya kwaGwabhela ngaseNhlophenkulu kwaNongoma. Eminye imizi yakhe iseNdliwayini, hhayi eNdlangubo. Kanti ngasohlangothini lwasekhaya komama ngingumzukulu kaZibezwile kaZembe kaMhlekehleke laphaya Osuthu. Umnewabo kaZibezwile omdala uLokothwayo (Injuq’edl’amahleza!) ilele kwaThengisangaye (eMiddelburg) owaweyinceku yeSilo sasoSuthu uDinuzulu kaCetshwayo, owahlupheka neNgonyama ihlukunyezwa ngabamhlophe. Yena uLokothwayo noZazini uMkhulu, amathambo abo alele ezintabeni bengakaze babe nokuthokoza empilweni ngenxa yempatho yombuso wobandlululo.

Empeleni okushiwo uMnumzane uNdwandwe yikho okuvusa iminjunju kimi nxa engangithatha njengeyethangana eleseka amaBhunu. Kwamina nginezibazi zabamhlophe bebopha izinkomo zami ezinye zigcine seziyiswa esikiti lena eBabanango, kwesinye isikhathi zibuye zingasaphelele ngezindlela eziningi; enye yagcina ishaywe inyoka; angikaze ngikhokhelwe nanamhlanje. Kungabe yimi engeseka izenzo ezingenabo ubulungiswa yini na? Ngicela uMnumzane uNdwandwe anake izinkinga zakhe, ayeke ukubhekana nami.

Okwesibili, njengoba ngishilo, amanga ayashesha ukuhwamuka njengenkungu; kanti andiza ebusuku njengelulwane elesaba ukundiza emini ngoba lesaba izinyoni ukuthi zizolibuza ngale nkahlankahla yetende lamaphiko elindiza nayo.

Ngibe yiMeya yesifunda saseZululand kusukela mhlaka zingama-20 kuNhlaba wezi-2010, ngasebenza izinyanga eziyishumi nanye kuphela, ngoba ngangena vele sekuyophela ihlandla lalowo owayeyiMeya. Ngale sosikhathi uMnu uThemba Khoza othi uNdwandwe ngangihamba naye, kwasekuphele iminyaka engaphezu kweshumi adlula emhlabeni, njengoba ahamba ngoNhlaba we-1999. Kusho ukuthi umbhemi lona ufuna abantu bakholwe ukuthi mina ngaya eNgoje ngiphelekezelwa umufi uThemba Khoza? Ngisho angazama ukuguqula inkulumo athi lokhu akushoyo kwenzeka phambilini kuka-1999 kwakungeke vele iPhini likaNgqongqoshe Wezemisebenzi kuZwelonke, noma uNgqongqoshe Wezemfundo KwaZulu-Natal, uMhlonishwa u-Eileen KaNkosi-Shandu, ethule ilungu nje phaqa leSishayamthetho libe isukhulumi sosuku. Amanga aluhlaza, okungathi noma ungalanda amalahle akwaMnyathi uzama ukuwapheka, angevuthwe!

OkaNkosi Shandu ulisebenzele izwe lakithi, futhi uyabazi ubunzima bempilo yasemapulazini, njengoba akhulela KwaBanakile khona eNgoje. Ngakho, ngeke aba uhlobo lomuntu ochazwa uNdwandwe namhlanje. Ngeke ngivume uNdwandwe achikachike umdondoshiya weqhawekazi lakithi elifana noKaNkosi Shandu, ahudulelwe phansi, ngokuthi wathi abantu abancethezele abeLungu.

Ngeke samvikela uMnu uHenry Combrinck (“uTsotsi”) uma kukhona okubi akwenzayo, kodwa akekho owake wammangalela eqenjini le-IFP, noma kimina njengoba uNdwandwe engethwesa icala nje. Uma kwakukhona okubi akwenza, sasingeke simvune njenge-IFP. Kwayona inhlangano ayibiza ngeRAFOSA, ayikaze ingithinte ngalezi zinto, ngakho ke, bengingeke ngibhule ngingeyiso isangoma.

Udaba lomhlaba noBukhosi lubucayi njengenhlamvu yeso, aludingi ukukhulunywa budlabha njengoba uMnumzane uNdwandwe ekhuluma. AbaseZimbabwe, balushovuza kanje kodwa nanamhlanje kusekhona izinkinga ezinkulu kwaze kwazika nomnotho wezwe. Ngakho, uMnu uNdwandwe angathi ngiphumaphi manje, nokuthi ngikhuluma ngoba selukhulunywa amaqembu aphikisayo udaba lomhlaba. Athini aphikisayo Ndwandwe? Asho lokhu okwakushiwo eZimbabwe? Nawe ukholwa yikho? Klibhi klolo lingcono iklolo ngoba liyadliwa.

UMntwana wakwaPhindangene, wayeze ethi akungenelele amazwe omhlaba (International Mediation) njengoba enobuchule obujulileyo bokuthi udaba loBukhosi nomhlaba aludingi ukuthathwa ngesinxele; nokuthi ludinga abalukhulumayo babeqotho, kwabakushoyo. Futhi, bangaphathi ngodaka emehlweni abantu. Ngeshwa, iqembu elibusayo lashaya ingwijikhwebu emveni kokhetho lomhla zingama-27 kuMbasa we-1994 kuze kube manje; udaba alukaxazululeki. Angazi ulindeleni kulawo maqembu othi azalwe izolo. Kanti wena Ndwandwe, unele uzwe umuntu ebhula ihawu ungamazi bese umbongela njengeqhawe, uthi uyingqwele uqala nokumbona, ungakaze uzwe nokuthi wake washaya muphi ungcede phambilini. Cha usenkingeni mfo kaMvathuza!

IQembu leNkatha yeNkululeko liyohlala liyithemba labantu, ngoba liyabakhuthalela, futhi liba nabo ngezikhathi ezinhle nezimbi; noma behlukunyezwa, nanoma ngubani noma ngaluphi uhlobo. Kodwa alikaze lilinge ukuba liqhube impi yobuhlanga nokucwasa abanye abantu ngobuzwe babo; ngenkolo yabo, nolimi, noma ngamasiko abo kumbe ukuhambisa inzondo phambili. uMnu uNdwandwe akalwe impi yakhe yobuhlanga nenzondo angafaki amagama abantu  nabaholi. Ayi mfo kaNdwandwe, uyakwazi ukusikela umuntu ibheshu ulithunge ngendlela elizomfanela ngayo. Abakukhuze uzokwedlula!

  • Ikhishwe: uMnu uBlessed Gwala, MPL, uSihlalo KaZwelonkwe eQenjini leNkatha
Show More

Related Articles

Close