Umlando Wethu

Uhambo lokugcina loMphrofethi uShembe emhlabeni

Umphrofethi waqala cishe ngowe-1934 ukuvalelisa. Uhambo lwakhe siluqala ehla eNhlangakazi emva kukaMasingana we-1935. Esuka eNhlangakazi waya e-Edendale.  Wafika washumayela ethi, “Bantabami sengiyahamba, ngiphathiseni, ngofika ngithini kongithumile.”

Shembe
Isaiah Mdliwamafa Shembe (Isithombe: dacb.org)

UBABA iLanga ngoNhlolanja we-1935 uthi wezwa emkhumbule uMphrofethi, wabe esesuka esikoleni eManzimtoti eyombona eKuphakameni, wamthola eBhekinqola.

Lithi iLanga “Ngamfumanisa elele ngesisu odakeni ecamele etsheni, uMlangeni ehleli esiceshini eduze kwakhe, izulu linile, ngambuza ngathi “Baba ulaleleni ngesisu odakeni na?” wayesephendula “Mtanami wenziwa yini ukuthi ungidabukele na? Kwenza ngoba ngiyakuzala yini, engani nangu uyihlo uMlangeni akasho lutho? Ungibona ngihleli odakeni nje ngiyabuza emzimbeni wami, nasenhliziyweni yami ngithi, ‘Nhliziyo yami awumlaleli ngani uJehova na, mzimba wami awuyenzi ngani intando kaJehova na? Ngoba zonke izilwane ziyamlalela; nezilwane zasendle ziyayenza intando kaJehova, nezimbuzi ziyayenza intando kaNkulunkulu, nelanga liyayenza intando kaNkulunkulu, nezinkanyezi ziyayenza intando kaNkulunkulu?’

Ngibuza enhliziyweni yami ngithi, ‘Nhliziyo yami wena wedwa wenziwa yini ukuthi ulwe noNkulunkulu, nawe nyama yami wenziwa yini ukungathandi ukwenza intando kaNkulunkulu?’ “

Lithi iLanga, sebebuyela emuva wathi ubabamkhulu akomvusa ekuseni uma esebuyela esikoleni. Uthi uBaba iLanga wesaba ukumvusa. Wamphelezela uBabamkhulu; bathi uma befika emhosheni wabe esethi uMphrofethi, “Kulungile mntanami hamba.”  Uthi wahamba indawana wase ebheka emuva, wamfumanisa esamile amehlo akhe egcwele usizi; kanti usembona okokugcina!

Mhla uMphrofethi egcina eKuphakameni wenza iNkonzo kwaGinyezinye. Uma eshumayela wabala izono eziningi ethi, “Bantabami ngingumakoti ngiyaba, sengiyahamba ngiya kuJehova. Zonke izinto zenu ebenginikhuza kuzo, namhlanje sengiyanivumela, zenzeni. Othakathayo ngithi akathakathe kakhulu, nawe mfazi ophingayo ngithi phinga kakhulu, nawe ndoda eqamba amanga ungawayeki; ukuze nithi uma senisha nithi sazenza sadela.”

Waphuma eKuphakameni kwaGinyezinye egaqa. Akabange esabheka emuva, waye wayofika esangweni laseKuphakameni. Kwagijima amaNdiya ezomsiza wathi, “Cha angeke ningisize bantabami, ngiyavalelisa kulo muzi, angisenakuphinda nginyathele kuwo ngezinyawo zami, sengiyobuya sengithwelwe.” Wahlabelela isihlabelelo wathi “Adedele aphume, akekho umsengi weMashi!” Wasuka eKuphakameni eselibhekise kwaZulu.

Wafika eNelisiwe waphinda lawo mazwi, wathi, “Ngingumakoti, ngizokwabela abantu imisebenzi yabo emihle nemibi, ichume kakhulu. Othakathayo ngimnika ukuba athakathe kakhulu, uma ubebulale umuntu oyedwa abulale abaningi ukuze kuthi uma eya esihogweni, angabi nezaba. Nowenza okulungile, akakwenze kuchume.”

Esuka eNelisiwe wedlulela, eBhekizitha, wathatha isitimela eMzingwenya eselibhekise eNyakatho. NgoLwesihlanu wehla esiteshini eBhiyela. NakwesikaMabuyakhulu washumayela kakhulu enza izimangaliso. NgeSonto wasuka ngezinyawo ehamba nomhlangano wahlwelwa ezintabeni kwaShayindoda.

Wavuka ekuseni wakhuphukela enkantolo oBonjeni eyocela imvume yokushumayela, sekunguMsombuluko. Bahamba baze bahlwelwa eNtshongweni, balala entabeni. Basuka ngolwesiBili ekuseni sebelibhekise eMseleni. Kwaba luhambo olunzima kakhulu ngoba indawo yakwaMhlabuyalingana inehlabathi, futhi basebelambile.  Kwaqala ngaololo lusuku ukubonakala ukuthi uMphrofethi usekhathele.

Bafika eMseleni ntambama bathola sekunabantu abaningi abasebelindele uMprofethi. UBabamkhulu wavula inkonzo, kodwa abantu oyehamba nabo basebekhathele kakhulu, bengasakwazi ukuhlabelela. Wathandazela abantu kwaba sengathi akwenzekanga lutho.

Ngakusasa wavuka wayobhabhadisa abantu ababengama-80. Kwabe sekuyasinwa. Yasina le nsizwa yakhomba magumbi onke. Wathatha iBhayibheli, wabe esefunda incwadi yamaHubo 71:17-18:

Eseqedile ukufunda wenza umzekeliso ngezinja ezabulawa. Emva komzekeliso wathula isikhathi eside engacwayizi. Wavala inkonzo.

Wasuka  eMseleni ngoLwesine eselibhekise eMkhuze, balala kanye endleleni baze bayofika eMkhuze ngolwesiHlanu. Basuka eMkhuze sebelibhekise kwaZulu waze wehla esiteshini esiseduze  nakwaMbonambi, eMaphoza.

Esuka kwaMbonambi walibhekisa emzini wakhe uMkhayideni. Lapha wayeze ukuzokwenza umhlangano wePhasika. Wayehamba nabantu abaningi ababemhlangabeze esiteshini.

Wabe esevele ekhathele, uMbonambi wamtholela ithole lembongolo, wafika eMkhayideni eseligibele. Abantu bamhlangabeza, bakha isundu balendlala lapho wayezohamba khona. Kanti usengena okokugcina.

Uma efika wehla embongolweni wagaqa, wathi uma efika phakathi nesango walala ngesisu, badumala abantu.

Waqala ukuhlabeka ekhona eMkhayideni, kanti nomfundisi uMngoma usebambekile kakhulu. Ezwa ukuthi umfundisi uyagula wavuka waya kuye, wafika wathi, “Mngoma uyakwesaba yini ukufa, mina Mfundisi sengiyahamba, wena uzophila bese uyangingcwaba!”  Waphila lapho uMngoma.

Mhla lulunye kuNhlaba ngowe-1935, wabonakala engathokozile. Enye inkosikazi yezwakala ikhuluma namanye ithi, “uBaba useyahamba emhlabeni.”

Umfundisi uMngoma waya kuyo eyoyibuza. Yamtshengisa incwadi ekade ibhalwa nguMprofethi ethi,“Inyama yami ikhathele, izolala ethuneni. UMoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Kwaphakade bengizelwe, nanini ngoba khona. Vus’ omunye endlini yami, ahole abantu bakho. Umnike inhliziyo efana nayo eyakho. Umphathe umgcobe ngamafutha omusa.” Bashaywa luvalo, baba nosizi.

Mhla zizi-2 kuNhlaba ngowe-1935, kwakungoLwesine. Kwathi uma kungeniswa umthandazo wasekuseni wathumela ukuthi umthandazo awungangeni, abantu bahlale balinde isikhathi sokuphuma komphefumulo wakhe.  Abantu bathuthumela. Ngelesi-9 ekuseni, wavuka, wathi,” Hhawu, kanti ngikuphi la?” Wabe esethula isikhathi eside. Wabheka nxazonke elokhu ethule. Khona lapho umzimba wakhe waqhaqhazela, wabe usuyehla, wathula.

Show More

Related Articles

Close