Umlando Wethu

Ukubekwa kukaTshanibezwe esizweni sakwaButhelezi nokuklaywa kwezwe

Ngesonto eledlule senabe ngeqhaza lenkosi yesizwe sakwaButhelezi, uMnyamana, ekumeni neSilo uCetshwayo ngezikhathi ezinzima abelungu bekhinyabeza ubukhosi.

Ukubekwa kukaTshanibezwe esizweni sakwaButhelezi nokuklaywa kwezwe

Ngenxa yobudala, Inkosi uMnyamana yahamba emhlabeni ngo-1892 ishiya indlalifa yayo uTshanibezwe. Inqubomgomo eyayilandelwa uma kubekwa inkosi yesizwe izwe seliphethwe nguhulumeni weKoloni yamaNgisi aseNatali yayihamba kanje: abomndeni wenkosi eshonile babebikela imantshi ukuthi ngubani ababemncoma njengenkosi babeke zonke izizathu. Imantshi yayibikela owayemele uhulumeni wamaNgisi eShowe  okwakunguMelmoth Osborn ngowe-1892.

Yena wayebikela uMbusi wamaNgisi owayezinze ePhithamarizbheki esethathwa njengeNgonyama yawo wonke amaZulu kusukela amaNgisi enqobile oLundi mhla zi-4 kuNtulukazi 1879 (Supreme Chief over Native Population). Nguyena owayekhipha isinqumo sokuthi uyavuma noma qha kodwa konke ekususela ezincomweni zemantshi yendawo nomele uhulumeni eShowe.

Kwathi-ke isizwe sakwaButhelezi sesenze ihlambo lokushona kukaMnyamana, kwenziwa amalungiselelo okuba kubekwe inkosi entsha yesizwe. Leyo mihlangano yayenganyelwa yizimantshi zabelungu kodwa abomndeni wesizwe kube yibona abahlahla indlela eya phambili ngokubeka izizathu zofanele ukuhola isizwe.

Esizweni sakwaButhelezi akuzange kubekhona ubunzima ngoba uNdunankulu uMnyamana walungisa ukuthi ngubani owayeyomlandela njengenkosi engakashoni. Wayemazisile uMelmoth Osborn ukuthi indlalifa yakhe nguTshanibezwe. Ngakho-ke mhla ziyi-17 kuNcwaba 1892 imantshi yesifunda sakwaNdwandwe eyayizinze waNongoma yahlangana nethimba elalizoncoma ukubekwa wenkosi eyayizolandela uMnyamana.

Lelo thimba elabonana no-J Gibson lalinabantu ababengazimbandakanyanga neNgonyama Dinuzulu empini yakwaCeza ngowe-1888. Babeqhamuka kwaGuqu, nasesigodini sasoZwela, eZembeni naseGazini. Lezi zigodi ziyavela ezibongweni zikaNgqengelele lapho efaniswa khona nengcayi egqokwa ngumakoti phezu kwamabele nxa kuthiwa:

Ingcayi ematayi;

Eyagcayel’ uZulu;

Yagcayel’ uMbelebele;

Yagcayel’ iMpangiso;

Yagccayel’ uGuqu;

Yagcayel’ uZwela.

Ngakho-ke ithimba lalimbandakanya labo bantu abesendaweni iLembe elaliyinikeze uNgqengelele eyayize iyofinyelela eSimdlangentsha. Zonke izigodi ezazizobonana noGibson zazimelwe yizinduna zazo ngaphandle kweyaseGazini eyayingekho kodwa indlalifa yayo yaya eKushumayeleni umuzi omkhulu kaMnyamana.

Ngenxa yokwesekwa kukaTshanibezwe ngazwi linye yisizwe sakwaButhelezi, u-JY Gibson noMelmoth Osborn ayikho into ababengayenza ukuphikisana nentando yesizwe nezifiso zikaMnyamana.

Kwanqunywa ukuthi uTshanibezwe anikezwe iholo lopondo abangama-60, hhayi opondo abayi-120 ababeholelwa uMnyamana. Waqala ukuhola le mali uTshanibezwe mhla lulunye kuMasingana 1893. Impicabadala eyavela kwakungeyokuthi uhulumeni wamaNgisi aseNatali wagcizelela ukuthi iholo likaTshanibezwe lalingeke ledlulele koyomlandela njengenkosi yesizwe sakwaButhelezi nxa esehambile emhlabeni. Ngakho-ke izinhloso zamaNgisi aseNatali zaziyindida enkulu mayelana nesizwe sakwaButhelezi amaNgisi ayeqonde ukusivuthuza singabi namagalelo amakhulu ekulweleni ubukhosi bukaZulu. Futhi ayazi kahle kamhlophe ukuthi nguMkhandumba ayengamethembi owayezolandela uTshanibezwe uma eshona. Inkosi uTshanibezwe yakha umuzi wayo omkhulu owawunezindlu ezingama-400 ngaphezu kwawo wonke amakhosi ukutshengisa izinga nohlonze lesizwe sakwaButhelezi.

Ukudaleka kwesizwe sakwaNdebele eMahlabathini

Izinhloso zamaNgisi zokwenza buthaka ubukhosi ngokuguqula imingcele kucanwe izwe iziqephuqephu. Nesizwe sakwaButhelezi saklaywa kabili. Uhulumeni wamaNgisi aseNatali waqalaza umuntu owayengabekwa njengenkosi yesizwe esisha.

Umuntu onjalo kwakudingeke kube nezimpawu ezinzulu zokwethembeka kwakhe kuhulumeni wamaNgisi. Kwaqokwa uShibilika kaSibhukula Ndebele ngowe-1894 ukuthi ayokuba yinkosi yesizwe esisha sakwaNdebele. Wayethembekile kakhulu kuhulumeni wamaNgisi engamsoli ngalutho kwazise wayeseze wakhushulelwa esikhundleni sokuba yinduna yemantshi enkantolo yakwaNongoma. Wasihola kahle isizwe esisha akuzange kuchitheke gazi ngokubekwa kwakhe.

Esizweni sakwaButhelezi ukubekwa kukaShibilika kaSibhukula Ndebele nokuklanywa kwesizwe kwaba ngumkhokha owawuqale ekunqotshweni kukaZulu eSandlwana ngowe-1879, okwalandelwa ukuklaya isiqinti sesizwe sakwaZungu kuso esakwaButhelezi, ukuklaywa kwesiqinti sikaMntwana uHhamu kuso esakwaButhelezi, ukuklaywa kwesiqinti esanikezwa uNtshingwayo kaMahole Khoza eMphangisweni kanye nokuqolwa kwalo lonke elasebaQulusini ngamaBhunu ngemuva kwempi yaseTshaneni mhla zi-5 kuNhlangulana 1884 okwalandelwa ukudalwa kwe-New Republic ngesivumelwano phakathi kwamaBhunu namaNgisi ngowe-1887.

Kuthe sekuhlezi iNgonyama uMaphumzana eSihlalweni sobukhosi kwaZulu waganwa khona esizweni sakwaNdebele. Ngakho-ke enye yamakhosikazi aseNdlunkulu yayizalwa nguShibilika Ndebele. Lokhu kwaqinisa ubuhlobo neNdlunkulu kaZulu kwagcina kukhohlakele ezingqondweni zabantu abaningi ukuthi isizwe sakwaNdebele sasidaleke kanjani.

Isizwe sakwaButhelezi nempi yamaBhunu namaNgisi

Kwathi uma kubheduka impi yamaBhunu namaNgisi (1899-1902), wonke amaZulu atshelwa ukuthi awahlanganise lutho nayo, anelungelo lokuzivikela uma ehlaselwa kuphela, kufanele ayekele abelungu balwe bodwa.

Kuthe uma abaholi bamaBhunu beqalisa impi yokuhlasela kubalekwe kuyocashwa ejuba amasotsha awo ukuba ahambe ngamabili nangamathathu ukuyohlasela isitha, nokucekela phansi konke okungacekeleka phansi ngonyaka we-1901, abaholi bezempi yamaNgisi bahlomisa amaZulu kuzo zonke izifunda ezikake iNew Republic yamaBhunu. Lezi zifunda zazivandakanya oKhambula, Zungwini, kwaMthashana (Vryheid), Utrecht, oThaka (Wakkerstroom), eDumbe (Paulpietersburg), Ngoje (Louwsburg) nezinye izindawo zamaBhunu ngoNdasa 1901.

lzifunda zamakhosi nezizwe zawo okwakudingeke zihlome ngaphansi kwezinduna zazo zamabutho ziholwa nguKhenela HB Bottomley nabasizi bakhe babelungu ngezaseMahlabathini, Nkandla, Nquthu, Mthonjaneni, Ndwandwe, Ngwavuma noBonjeni. Inhlosongqangi kwakungukuthumba yonke imfuyo yamaBhunu nokuphoqa lawo ayehlomile ukuthi azinikele emaNgisini kucekelwe phansi nezindlu zawo, amakhosikazi nezingane zawo kuyobekwa enkanjini eyayihlelelwe bona. Amabutho kaZulu ethenjiswa amaphesenti ayishumi emfuyo ayeyithumbile kodwa lokhu akwenzekanga ekugcineni.

Isizwe seNkosi uTshanibezwe Buthelezi naso saphoqwa ukuhloma siyobhekana namaBhunu. UTshanibezwe wakwenza lokhu ebambisene nomfowabo uMkhandumba owayeyinkosi yabakwaButhelezi ngaseNgoje eqaphe imizi kayise uMnyamana.

UTshanibezwe nomfowabo uMkhandumba babezwana kakhulu bebikelana konke okwakwenzeka. UKhenela HB Bottomley wajuba uTshanibezwe ukuthi ahlomise bonke abantu besizwe sakhe phakathi kweMfolozi eMnyama neSikhwebezi. Laba bantu babezoholwa nguMankulumana, uNdunankulu weSilo uDinuzulu, bahlangane namabutho asoSuthu esifundeni seSilo uDinuzulu. Umsebenzi wabo omkhulu kwakuzokuba ngukuphoqa amaBhunu aqhamuka emngceleni weNew Republic ukuba abeke phansi izikhali.

UCharles Saunders owayenguKhomishana weZindaba zaBantu neMantshi eNkulu ezinze eShowe wakhononda ethi uBottomley wayenze iphutha ukuhlanganisa abantu besizwe sakwaButhelezi nabeNgonyama uDinuzulu ngoba ethi uTshanibezwe neSilo uDinuzulu kwakuyinja nekati.

Kodwa eqinisweni wayebona kungenasidingo sokuhlanganisa lezi zizwe ngoba zase zehlukanisiwe ngokudala esakwaNdebele ngaphansi kukaShibilika kaSibhukula Ndebele ukuze amaZulu ezobuswa kalula engahlangene.

Impi seyiphakiwe ngaphansi kukaMankulumana Ndwandwe kwabhekwana namaBhunu, amabutho akwaButhelezi azange alwe nawasoSuthu okwagcizelela ukuba yimbudane okwakushiwo nguMashiqela (Charles Saunders). – Iyaqhubeka ngokuzayo

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

1 thought on “Ukubekwa kukaTshanibezwe esizweni sakwaButhelezi nokuklaywa kwezwe”

  1. Angbingelele.

    Siyabonga ngomlando omuhle.

    Mina bengisacela ukuba me nisibhalele ngomlando waMangwane o Hlongwane.

    Angibonge kakhulu.

Close